sep 122014
 

Prosjektgruppa for evaluering av budsjettfordelingsmodellen har avsluttet sitt arbeid og levert sin rapport til høgskoledirektøren: Revidering av BFM 2014 – Prosjektgruppas innstilling, inkl. vedlegg.pdf

Tekna har sammen med NSF representert arbeidstakerorganisasjonene i prosjektgruppa. I tillegg har det hver avdeling hatt en representant, samt at administrasjonen har hatt en representant (hovedbibliotekar ble utnevnt) og studieseksjonen ved studiedirektør har deltatt. Prosjektgruppa har blitt ledet av økonomidirektøren, som også har fått med en sekretær fra økonomi- og driftseksjonen.

Rapporten representerer et felles syn og er prinsipiell. En del av formuleringene er av den grunn noe rundt formulert etter Teknas syn. Fra teknologifagenes ståsted er de viktigste forslagene at:

 1. «For enkelte studieprogram er det krav fra myndighetene om bruk av laboratorium, gruppestørrelse og laboratorienes innhold. Dette gir betydelige laboratoriekostnader for enkelte studier – samtidig som kostnadene er fraværende for andre studier. Prosjektgruppa har forsøkt å ta hensyn til de store forskjellene mellom studier ved utforming av en ordning for finansiering av laboratorier i BFM.»
 2. «Høgskolen har i dag studium som KD i større eller mindre grad har pålagt oss, og som ikke gir studiepoengproduksjon. Nåværende BFM håndterer slike studier ved vekting i (fiktiv) priskategori innenfor studieplasstildelingen. Prosjektgruppa foreslår at slike studier tildeles uttelling for studiepoengproduksjon basert på andel fullførende studenter omregnet til studiepoengekvivalenter. Priskategorier for studiepoengproduksjon og studieplassfinansiering for slike studier må fastsettes gjennom skjønnsmessige vurderinger i og med at KD ikke tildeler midler til studiene på denne måten.»

For punkt 1 gjelder at man vil bruke data fra TDI-modellen (tid, direkte- og indirekte kostnader) relatert til driftskostnader og (re-)finansiering av utstyr.

For punkt 2 gjelder dette per i dag kun forkurs for ingeniørutdanningen. Prosjektgruppa var ikke villig til å utdype begrunnelsen for sitt syn, og AIRs representant samt Tekna har derfor skrevet et vedlegg til rapporten med bakgrunnsdata for forkurs og hvordan dagens BFM ikke makter å håndtere faktiske kostnader til forkurs. I vedlegget heter det bl.a.:

«Konsekvensen for Forkurset, ved innføring av ny budsjettmodell, er en reduksjon i bevilgningene fra ca 3,8 mill i 2013 til 1,155 mill i 2014. Realbudsjettert og forbruk i 2014 er ca kr. 3,0 mill. Det er med andre ord et gap mellom behov og bruk på ca kr.1,85 mill. Konsekvensen kan bli nedleggelse av Forkurset.

Mindretallet i arbeidsgruppa mener derfor at forkurs må vurderes særskilt. Enten motta en årlig strategisk tildeling eller plasseres i en ny kategori som tydeligere reflekterer tidligere års bevilgninger. For visibilitet og forutsigbarhet anbefales det å bruke kategorisystemet.»

jun 132014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Protokoll er nå vedlagt i zip-filen nedenfor. Sammendrag av vedtakene:

 • Leiested- og totalkostnadsmodellen, samt nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA),  tas i bruk fra 1. juli 2014 for nye prosjekter (påbegynte prosjekter fullføres etter gammel modell ut 2014). Ny modell evalueres og tilpasses høsten 2014 med endelig implementering 1.1.2015.
 • Arbeidsgruppen for evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen utvides med 5 personer fra avdelingene (opprinnelig 2 personer) (red. anm. arbeidet starter opp medio august, Tekna er representert sammen med NSF for arbeidstakerorganisasjonene).
 • Styret ber om at arbeidet med å utforme HiÅs svar til KDs SAKS-bestilling igangsettes basert på de innspill som framkom i styremøtet (red.anm. Tekna vil gjerne vite hva som framkom der..?!).
 • Høgskoledirektøren iverksetter arbeidet med å utvikle årsplaner 2015-17 basert på styrets innspill slik de fremkom i møtet i forhold til:
  1. Fremdriftsplan for budsjett- og planarbeidet i 2014
  2. Måltall studiepoengproduksjon og foreløpige budsjettrammer
  3. Mal for strategi- og årsplan 2015-17
  4. Oppfølging av KD’s SAKS-bestilling (HiÅ i 2020)
  5. Øvrige strategiske prioriteringer fra styret som fremkom i styremøtet
 • Foreløpige budsjettrammer 2015-17: Høgskolestyret vedtar følgende foreløpige plantall for studiepoengproduksjonen i perioden 2015-2017 (oppgitt i studiepoengekvivalenter) og foreløpige budsjettrammer (red.anm. se protokollen for tallene).
 • Styret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Ålesund og Fagskolen i Ålesund, og gir Høgskoledirektøren fullmakt til å ferdigstille avtalen (red.anm. saksdokumentet er unntatt offentlighet uten at Tekna forstår hvorfor. Tekna har bedt om tilgang til dokumentet med henvisning til offentlighetsloven, men har ikke fått svar på henvendelsen).
 • Styret vedtar «Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund» med de innspill som fremkom i styremøtet.
 • Marit Kvangarsnes gis personlig opprykk til professor i avansert klinisk sykepleie/ sykepleiedidaktikk med virkning fra 1. april 2014.
 • Det offentliggjøres i august 2014 hvem som tildeles studentvelferdsprisen 2014.
 • HiÅ sin FoU organisering – Evaluering av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved Høgskolen i Ålesund:
  1. Det utarbeides en justert arbeidsbeskrivelse for sentral FoU koordinator (50 %) og en arbeidsbeskrivelse for økonomisk / administrativ ressurs (50 %) tilknyttet FoU enheten som erstatter stillingen FoU sjef (100 %). Høgskolestyret gir Høgskoledirektøren fullmakt til å besette disse rollene.
  2. Det nedsettes et utvalg som utreder organiseringen av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved HiÅ.

Saksdokumenter til styremøte HS-2014-04 som avholdes torsdag 17.06.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-04.zip

Saker som skal opp er blant annet:

 • Leiested- og totalkostnadsmodell
 • Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen
 • Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren
 • HiÅ sin FoU-organisering

Leiested- og totalkostnadsmodell

Modellen, herunder dens prinsipper, definerte leiesteder, prissetting, m.v. er beskrevet i saksdokumentet. I tillegg ble det 10.01.2014 avholdt et informasjonsmøte for høgskolens ansatte om TDI-modellen og leiestedorganisering av forskningsinfrastruktur i universitets- og høgskolesektoren. Presentasjonen ble holdt av Lise Trondsen Sagdahl fra NTNU, og slides finner du her: Leiested_Aalesund_100114

Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen

Tekna har kommet med flere innspill til BFM over lengre tid. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet har nå sendt ut en «bestilling» til alle høgskoler og universitet – en rekke spørsmål for kritisk vurdering av egen stilling, og strategiske posisjon fremover. Alle ansatte inviteres til å komme med innspill. Les mer i rektors nyhetsbrev for juni 2014: NYHETSBREV JUNI 2014

HiÅ sin FoU-organisering

Tekna har kommet med innspill til FoU-organiseringen etter en høring for medlemmer ved HiÅ. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg: