sep 032014
 

Oppdatering 10. september: Foreløpig møtereferat er nå inkludert i HS-2014-05.zip og kan også leses her: 14-00569-16 Protokoll Høgskolestyret 05 09 2014.pdf

Merk at versjonen er foreløpig, da endelig godkjenning gjøres etter at styremedlemmer har hatt denne på høring etter møtet samt signert i påfølgende møte som denne gang er 31. oktober 2014. Det kan dermed komme endringer til protokollen i ettertid.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-05 som avholdes fredag 05.09.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-05.pdf

Saker som skal opp er blant annet:

 • Revisjon av kvalitetshåndbok
 • Organisasjonsutvikling adminstrasjonen
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Valg av nytt styre for SEVU

I tillegg omhandler en av orienteringssakene «Etatsstyring 2014 – Tilbakemelding til Høgskolen i Ålesund» (se s. 92 i pdf-filen). Her er følgende sitater av interesse:

 • Tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer:
  • «Høyskolen (sic) i Ålesund skal være en internasjonalt ledende utdanningsinstitusjon innenfor krevende maritime operasjoner, og dette reflekteres godt i målstrukturen.»
  • «Høyskolen har en tydelig profesjonsprofil og forskningen skal være profesjonsrettet og praksisnær. Det framgår tydelig (…) at de prioriterte områdene er det marine, maritime og helse.»
  • «Høyskolen har lykkes med å utvikle kvaliteten på forskning og høyere utdanning, men har fortsatt store utfordringer når det gjelder studiekvalitet på enkelte områder.»
 • Tilbakemelding på mål og resultater
  • «Høyskolen har en spennende studieprogramportefølje innen teknologi- og ingeniørfag, helsefag, marine og maritime fag som stadig videreutvikles.»
  • «Den samlede studiepoengproduksjonen er fortsatt lav, noe som skyldes stor variasjon mellom studiene når det gjelder rekruttering.»
  • «Utfordringen synes å være størst på helsefagene.»
  • «Det er positivt at høyskolen har satt i verk flere tiltak for å bedre gjennomføring og hindre frafall.»
 • Forskning og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet
  • «Høgskolen i Ålesund har god utvikling i forskningsvirksomheten sin, og (…) konkurrerer godt i Forskningsrådet, (…), men har utfordringer både med rekruttering til faglige stillinger og med lav vitenskapelig publisering.«
 • Effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med samfunnsrolle
  • «Høyskolen har utfordringer i forhold til rekruttering av vitenskapelig personale, og må drive en aktiv rekrutteringspolitikk.«

Punktene som er uthevet vil Tekna ta med seg som viktig i årets 2.3.3-forhandlinger.

apr 122014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Signert protokoll er nå vedlagt zip-filen nedenfor.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-03 som avholdes torsdag 24.04.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-03.zip

Sakslista er som følger:

 • HS 14-18 Reviderte budsjettrammer 2014
  • Faktisk studiepoengproduksjon i 2013 var vesentlig høyere enn plantallene for 2014 innen enkelte studieprogram og budsjettet har dermed blitt oppjustert som følger:
   • AIR: +1,215 MNOK
   • AMO: +1,215 MNOK
   • AIM: +0,338 MNOK
  • Tekna gratulerer særlig AIR og AMO med den gode økningen i studiepoengproduksjon!
 • HS 14-19 Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiÅ
  • Teknas medlemmer kan komme med høringsinnspill: Les mer her.
 • HS 14-20 Navneendring Avdeling for internasjonal markedsføring (AIM)
 • HS 14-21 Utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde
 • HS 14-22 Evaluering av ledelsesmodellen for Høgskolen i Ålesund
 • HS 14-23 Tilsetting av professor II ved Avd. for internasjonal markedsføring, kallelse (u.off.)
 • OS 14-19 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2013
 • HS 14-16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11. mars
 • HS 14-17 Kvalitetsrapport 2013