okt 302014
 

Vedlagt er Teknas siste kommentarer til SAKS: TeknaSAKSInnspillMedVedlegg29Okt.pdf

Vi ønsker i dette innspillet å utdype, presisere og nyansere den felles uttalelsen som har kommet fra fagforeningene (se SAKS: Veien videre), og Teknas eget syn. Det kan hende enkelte formuleringer i uttalelsen er i overkant polariserte, noe som forøvrig kan ha sammenheng med saksbehandlingen og prosessen som har vært.

I vedlagte dokument ønsker Tekna å understreke at vi både ser og ønsker synergier gjennom et utvidet og forsterket samarbeid med NTNU; et gjensidig og forpliktende samarbeid der høgskolene selvstyre og det regionale samfunnsoppdrag ivaretas. Samtidig er vi skeptiske til om fusjon er den rette mekanismen for å oppnå disse synergiene. Vi mener dette er et ukontroversielt standpunkt som er i tråd med en rekke sentrale aktørers utspill i media, inkludert Maritimt Forum og NHO.

For Tekna er det viktig at man ikke stenger noen dører, og vi har derfor støttet de andre organisasjonene i man også bør utrede alternativet med en storhøgskole bestående av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ifht. å forhandle fram en bilateral samarbeidsavtale med NTNU vil en slik storhøgskole ha en helt annen «kjøttvekt» enn HiÅ alene, eller HiÅ/HiMolde.

sep 222014
 

Oppdatering 10. oktober 2014: Tekna har fått en del innspill fra sine medlemmer, og også avholdt medlemsmøte om SAKS fredag 26. september. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker å spille inn en felles uttalelse til høgskolestyret før Høgskolen sender sitt svarbrev til KD med frist 1. november. Her er et utkast til uttalelsen: SAKS_ArbOrg_141010-2.pdf

Tilbakemeldinger fra medlemmene om uttalelsen må sendes til Tekna senest mandag 13. oktober søndag 12. oktober!

Dette er en kort tidsfrist, samtidig så skriver antakelig høgskoleledelsen på svarbrevet i disse dager, og skal vi kunne påvirke innholdet, må vi komme med utspillet snarest, og ikke vente til brevet er ferdigskrevet og klart til sendes styret, slik det ligger an til med drøftingsmøte dagen før styret mottar sakspapirene. Det betyr at vi ønsker å presentere uttalelsen i IDF-møtet mandag 13. oktober kl. 10.

Kunnskapsministeren har også sendt institusjonene en oppdatering rundt SAKS, med avklaringer og presiseringer etter dialogmøtene og spørsmål som intitusjonene har tatt opp: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning – avklaringer og presiseringer.pdf


Nå som dialogmøtet med KD er gjennomført (se bl.a. innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-strukturMåtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs bestillingsbrev og skrive et svarbrev med frist 1. november. Brevets endelige form godkjennes i styremøte 31. oktober. Fram til da kan de ansatte komme med sine innspill gjennom sine avdelinger (ved dekan), sine tillitsvalgte, eller direkte til ledelsen.

Fagforeningene ble ikke tatt med på råd da høgskoledirektøren skrev sin innstilling til styremøtet 17. juni. SAKS sto nemlig ikke på agendaen for fagforeningenes IDF-møte 2. juni. SAKS sto heller ikke på agendaen for høgskolestyret på dette tidspunktet. Først 11. juni mottok fagforeningene saksdokumenter til styremøtet, hvor det nå forelå en ny sak om SAKS. Der gikk det fram at rektor og direktør ville anbefale styret å vedta tre hovedalternativer for utredning for eventuelle strukturendringer til dialogmøtet med KD 17. september:

 1. HiÅ videreføres som selvstendig institusjon
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

På IDF-møtene i august uttrykte fagforeningene samlet bekymring for fusjonering med NTNU, samt at evt. utredning av fusjon med HiMolde burde utvides til å gjelde våre naboer i Volda og Sogn og Fjordane. Dette spilte også fagforeningene inn ovenfor KD i et eget møte som KD hadde bedt om for å få høre også fagforeningenes synspunkter. Ledelsen valgte imidlertid å ikke endre nevneverdig på sitt innspill til KD.

Tekna v/HiÅ vil nå gjerne ha innspill fra sine medlemmer ifht. til det endelige brevet som HiÅ skal levere KD 1. november! Vi vil også kalle inn til et medlemsmøte snart, for utveksling av synspunkter.

Som hjelp til arbeidet har vi opprettet en egen side for ressurser relatert til SAKS (se menyen øverst). Her finner du bl.a. bestillingsbrevet fra KD i slutten av mai, oversikt over prosessen som har vært siden da, inkludert styrevedtaket 17. juni, dialogmøtet 17. september, framdriftsplan, relevante utredninger og rapporter, samt mediaoppslag om HiÅ og SAKS. Kom gjerne med ytterligere informasjon som du mener vi bør legge ut.

 

aug 282014
 

HiÅ har blitt innkalt til et regionalt dialogmøte med Kunnskapsministeren 17.september i Molde, i forbindelse med den varslede strukturmeldingen. I forkant av dette møtet, har Høgskolen blitt bedt om å sende et kort notat som skal gi status i arbeidet, og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere i møtet. Her er brevet som ble sendt 27. august 2014: Innspill regionalt dialogmøte Høgskolen i Ålesund.pdf

Brevet ble drøftet med organisjonene i IDF-møte 2014-07 25. august 2014. FF, NSF, Tekna og Nito stilte seg samlet bak et innspill til endringer  i brevet, men fikk lite gehør i den endelige versjonen. Det felles innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

jun 132014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Protokoll er nå vedlagt i zip-filen nedenfor. Sammendrag av vedtakene:

 • Leiested- og totalkostnadsmodellen, samt nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA),  tas i bruk fra 1. juli 2014 for nye prosjekter (påbegynte prosjekter fullføres etter gammel modell ut 2014). Ny modell evalueres og tilpasses høsten 2014 med endelig implementering 1.1.2015.
 • Arbeidsgruppen for evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen utvides med 5 personer fra avdelingene (opprinnelig 2 personer) (red. anm. arbeidet starter opp medio august, Tekna er representert sammen med NSF for arbeidstakerorganisasjonene).
 • Styret ber om at arbeidet med å utforme HiÅs svar til KDs SAKS-bestilling igangsettes basert på de innspill som framkom i styremøtet (red.anm. Tekna vil gjerne vite hva som framkom der..?!).
 • Høgskoledirektøren iverksetter arbeidet med å utvikle årsplaner 2015-17 basert på styrets innspill slik de fremkom i møtet i forhold til:
  1. Fremdriftsplan for budsjett- og planarbeidet i 2014
  2. Måltall studiepoengproduksjon og foreløpige budsjettrammer
  3. Mal for strategi- og årsplan 2015-17
  4. Oppfølging av KD’s SAKS-bestilling (HiÅ i 2020)
  5. Øvrige strategiske prioriteringer fra styret som fremkom i styremøtet
 • Foreløpige budsjettrammer 2015-17: Høgskolestyret vedtar følgende foreløpige plantall for studiepoengproduksjonen i perioden 2015-2017 (oppgitt i studiepoengekvivalenter) og foreløpige budsjettrammer (red.anm. se protokollen for tallene).
 • Styret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Ålesund og Fagskolen i Ålesund, og gir Høgskoledirektøren fullmakt til å ferdigstille avtalen (red.anm. saksdokumentet er unntatt offentlighet uten at Tekna forstår hvorfor. Tekna har bedt om tilgang til dokumentet med henvisning til offentlighetsloven, men har ikke fått svar på henvendelsen).
 • Styret vedtar «Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund» med de innspill som fremkom i styremøtet.
 • Marit Kvangarsnes gis personlig opprykk til professor i avansert klinisk sykepleie/ sykepleiedidaktikk med virkning fra 1. april 2014.
 • Det offentliggjøres i august 2014 hvem som tildeles studentvelferdsprisen 2014.
 • HiÅ sin FoU organisering – Evaluering av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved Høgskolen i Ålesund:
  1. Det utarbeides en justert arbeidsbeskrivelse for sentral FoU koordinator (50 %) og en arbeidsbeskrivelse for økonomisk / administrativ ressurs (50 %) tilknyttet FoU enheten som erstatter stillingen FoU sjef (100 %). Høgskolestyret gir Høgskoledirektøren fullmakt til å besette disse rollene.
  2. Det nedsettes et utvalg som utreder organiseringen av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved HiÅ.

Saksdokumenter til styremøte HS-2014-04 som avholdes torsdag 17.06.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-04.zip

Saker som skal opp er blant annet:

 • Leiested- og totalkostnadsmodell
 • Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen
 • Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren
 • HiÅ sin FoU-organisering

Leiested- og totalkostnadsmodell

Modellen, herunder dens prinsipper, definerte leiesteder, prissetting, m.v. er beskrevet i saksdokumentet. I tillegg ble det 10.01.2014 avholdt et informasjonsmøte for høgskolens ansatte om TDI-modellen og leiestedorganisering av forskningsinfrastruktur i universitets- og høgskolesektoren. Presentasjonen ble holdt av Lise Trondsen Sagdahl fra NTNU, og slides finner du her: Leiested_Aalesund_100114

Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen

Tekna har kommet med flere innspill til BFM over lengre tid. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet har nå sendt ut en «bestilling» til alle høgskoler og universitet – en rekke spørsmål for kritisk vurdering av egen stilling, og strategiske posisjon fremover. Alle ansatte inviteres til å komme med innspill. Les mer i rektors nyhetsbrev for juni 2014: NYHETSBREV JUNI 2014

HiÅ sin FoU-organisering

Tekna har kommet med innspill til FoU-organiseringen etter en høring for medlemmer ved HiÅ. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg: