nov 182014
 

Kunnskapsdepartementet journalfører alle henvendelser fra sentrale aktører som organisasjoner og regionale interessenter i saken om struktur i høyere utdanning. I den sammenheng har KD opprettet en egen side med innspillene: Innspill fra andre om struktur i høyere utdanning

Av særlig interesse for HiÅ kan nevnes innspill fra følgende interessenter:

 • Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund
 • NHO Møre og Romsdal
 • Ålesund kommune
 • Volda kommune
 • Maritime næringsinteresser i Ålesund

Mange av innspillene uttrykker en skepsis for fusjon mellom NTNU og høgskolene i fylket.  Flere av innspillene uttrykker samtidig viktigheten av fortsatt godt samarbeid med NTNU, dog uten nødvendigheten av fusjon. Mange av innspillene uttrykker også en preferanse for fusjon mellom høgskolene i Møre og Romsdal, gitt at det først skal skje strukturendringer.

Tekna biter seg også merke i at NHO M&R, Maritimt Forum, og diverse andre har dannet en sjelden allianse med LO M&R og skrevet et åpent brev til Mørebenken, hvor det advares mot sentralisering og fjernstyring av fylkets fellestjenester: sunnmoersposten_2014-11-18_NHO_MM_LO_BrevTilMørebenken.pdf

I brevet vises det til et politisk ønske om sentralisering av beredskap, politi, høgskolestruktur, forskning og virkemiddelsapparatet. Avsenderne trekker særlig fram at 92% av forskningsmidlene går til universitetsbyene, mens 70% av verdiskapingen skjer utenfor de fire storbyregionene. De viser også til det paradoksale i et ønske om sentralisering samtidig som det er konsensus om at fysisk nærhet mellom FoU-miljøer og bedriftene er viktig for innovasjonskraften.

okt 312014
 

Organisasjonene drøftet SAKS med høgskoledirektøren torsdag 30. oktober. De ulike innspillene som har kommet fram i prosessen ble gjennomgått og drøftet. De synspunktene som framkom og som legges fram for høgskolestyret fredag 31. oktober kan oppsummeres slik:

1. Det er viktig at alle aktuelle alternativer blir utredet og vurdert skikkelig, dvs.:

 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og HiSF
 • Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

Dette innebærer at svarbrevet også bør drøfte en fusjon mellom HiÅ, HiM, HVO og HiSF som et selvstendig alternativ.

For alle alternativer ønsker HiÅ samtidig gode SAK-tiltak (f.eks. faglig spissede konsortium eller multilaterale samarbeidsavtaler) mellom institusjonene, f.eks. mellom de teknologitunge høgskolene og NTNU.

2. Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av å ivareta de ansatte i SAKS-prosessen:

De er stor usikkerhet og skepsis til hva de ulike alternativene vil innebære blant de ansatte og de ansattes organisasjoner. Det er derfor viktig at alle alternative utredes slik at det foreligger et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som best sikrer at Høgskolen i Ålesund kommer styrket ut av en omorganiserings-/fusjonsprosess. For organisasjonene er det viktig at denne usikkerheten synliggjøres overfor styret og KD. Det er behov for mere kunnskap om hva de ulike alternativene vil innebære før det er mulig å foreta endelige prioriteringer og tilrådinger.

3. Ikke grunnlag for prioritering:

Arbeidstakerorganisasjonene vet på nåværende tidspunkt ikke nok om de ulike alternativene til å foreta en prioritering og gi en tilråding til styret.

Arbeidstakerorganisasjonene er forberedt på å gjøre dette når innholdet i de ulike alternativene og konsekvensene disse vil ha er bedre klarlagt senere i prosessen.

sep 222014
 

Oppdatering 10. oktober 2014: Tekna har fått en del innspill fra sine medlemmer, og også avholdt medlemsmøte om SAKS fredag 26. september. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker å spille inn en felles uttalelse til høgskolestyret før Høgskolen sender sitt svarbrev til KD med frist 1. november. Her er et utkast til uttalelsen: SAKS_ArbOrg_141010-2.pdf

Tilbakemeldinger fra medlemmene om uttalelsen må sendes til Tekna senest mandag 13. oktober søndag 12. oktober!

Dette er en kort tidsfrist, samtidig så skriver antakelig høgskoleledelsen på svarbrevet i disse dager, og skal vi kunne påvirke innholdet, må vi komme med utspillet snarest, og ikke vente til brevet er ferdigskrevet og klart til sendes styret, slik det ligger an til med drøftingsmøte dagen før styret mottar sakspapirene. Det betyr at vi ønsker å presentere uttalelsen i IDF-møtet mandag 13. oktober kl. 10.

Kunnskapsministeren har også sendt institusjonene en oppdatering rundt SAKS, med avklaringer og presiseringer etter dialogmøtene og spørsmål som intitusjonene har tatt opp: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning – avklaringer og presiseringer.pdf


Nå som dialogmøtet med KD er gjennomført (se bl.a. innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-strukturMåtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs bestillingsbrev og skrive et svarbrev med frist 1. november. Brevets endelige form godkjennes i styremøte 31. oktober. Fram til da kan de ansatte komme med sine innspill gjennom sine avdelinger (ved dekan), sine tillitsvalgte, eller direkte til ledelsen.

Fagforeningene ble ikke tatt med på råd da høgskoledirektøren skrev sin innstilling til styremøtet 17. juni. SAKS sto nemlig ikke på agendaen for fagforeningenes IDF-møte 2. juni. SAKS sto heller ikke på agendaen for høgskolestyret på dette tidspunktet. Først 11. juni mottok fagforeningene saksdokumenter til styremøtet, hvor det nå forelå en ny sak om SAKS. Der gikk det fram at rektor og direktør ville anbefale styret å vedta tre hovedalternativer for utredning for eventuelle strukturendringer til dialogmøtet med KD 17. september:

 1. HiÅ videreføres som selvstendig institusjon
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

På IDF-møtene i august uttrykte fagforeningene samlet bekymring for fusjonering med NTNU, samt at evt. utredning av fusjon med HiMolde burde utvides til å gjelde våre naboer i Volda og Sogn og Fjordane. Dette spilte også fagforeningene inn ovenfor KD i et eget møte som KD hadde bedt om for å få høre også fagforeningenes synspunkter. Ledelsen valgte imidlertid å ikke endre nevneverdig på sitt innspill til KD.

Tekna v/HiÅ vil nå gjerne ha innspill fra sine medlemmer ifht. til det endelige brevet som HiÅ skal levere KD 1. november! Vi vil også kalle inn til et medlemsmøte snart, for utveksling av synspunkter.

Som hjelp til arbeidet har vi opprettet en egen side for ressurser relatert til SAKS (se menyen øverst). Her finner du bl.a. bestillingsbrevet fra KD i slutten av mai, oversikt over prosessen som har vært siden da, inkludert styrevedtaket 17. juni, dialogmøtet 17. september, framdriftsplan, relevante utredninger og rapporter, samt mediaoppslag om HiÅ og SAKS. Kom gjerne med ytterligere informasjon som du mener vi bør legge ut.

 

sep 162014
 

Som kjent skal KD møte de regionale høgskolene samt NTNU til et dialogmøte om strukturendringer i UH-sektoren onsdag 17. september 2014 i Molde. Fagforeningene har blitt utestengt fra møtet, både som deltakere og som tilhørere/observatører.

I stedet skal fagforeningene møte KD i et eget møte rett etter dialogmøte, samtidig som institusjonenes ledelse blir bedt om å være deltakere på organisasjonenes møte.

Tekna mener dette er en uheldig skjevfordeling mellom det som etter Hovedavtalen skal være to likeverdige parter. Det vil også være hensiktsmessig for det etterfølgende møtet med organisasjonene at man vet hva som har vært drøftet i forkant.

På vegne av Tekna, Nito, NSF og Parat sendte derfor Tekna en forespørsel til KD om at organisasjonene får være observatører på dialogmøtet. Dette ble avvist.

Utestengelsen av fagforeningene i dialogmøtene som avholdes landet over har skapt frustrasjon blant tillitsvalgte, se blant annet HiOAs nettavis Khrono:

Regjeringen bidrar til å bygge en avstand mellom ledelse og ansatte. Vi tror at de gode løsningene finner en fram til med et samarbeid.

— Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, NTNU

Det er en stor reform på gang i en stor sektor. I en så viktig sak mener jeg at det er avgjørende at ansatte er representert i prosessen, i det minste som observatør.

— Kristian Steinnes, lokallagsleder i Forskerforbundet, NTNU

Når målet for det hele er å legge til rette for at den vitenskapelige kvaliteten skal høynes, så er det ekstremt viktig at man hører på de vitenskapelig ansatte. Jeg vet ikke om det er noe sjakktrekk av departementet å ikke ta denne gruppen med fra starten av.

–Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet sentralt

sep 102014
 

Oppdatering 16. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene har endret ordlyden noe i sitt innspill til fagforeningenes møte med KD, som avholdes rett etter at ledelsen ved HiÅ har hatt sitt dialogmøte med KD. Organisasjonene støtter hovedlinjene i innspillet til HiÅ. Tekna, og slik vi oppfatter de andre organisasjonene, støtter pkt. 1 om status quo, men hvis man først ønsker å gjøre endringer, ønsker vi å være åpne mot våre naboer og ikke ekskludere noen av alternativene i vurderingen (pkt. 2 om fusjon med HiMolde), samt så advarer vi mot en fusjon og asymmetrisk partnerskap med NTNU, som vil gjøre HiÅ sårbar (pkt. 3 om fusjon med NTNU).

Her er forslaget fra en forent forsamling av arbeidstakerorganisasjoner:

Det vises til notat av 27.08.2014 til regionalt dialogmøte fra Høgskolen i Ålesund. Arbeidstakerorganisasjonene støtter hovedlinjene i dette innspillet. Dersom det skal foretas en strukturendring av høgskolene på Nordvestlandet, ønsker arbeidstakerorganisasjonene at relasjonene mellom høgskolene vurderes samlet.

Arbeidstakerorganisasjonene støtter en tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, men mener en tettere integrasjon bør samtidig utvides til å omfatte Høgskolen i Volda, og helst også Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Begrunnelse:

 • Nordvestlandet er et naturlig regionalt tyngdepunkt mellom Trondheim og Bergen. Vi understreker betydningen av en sterk selvstendig kunnskapsregion på Nordvestlandet.
 • Modellen er forankret som ett av forslagene fra Stjernø-utvalget.
 • Modellen Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund, og en orientering av Volda sørover, vil føre til at Nordvestlandet blir en splittet kunnskapsregion.
 • Modellen ivaretar rollen til profesjonsutdanningene og høgskolenes rolle i å formidle erfarings basert kunnskap i regionen.
 • Modellen passer for rollen til profesjonsutdanningen med bl.a sykepleierutdanning, bioingeniørutdanning og ingeniørutdanning.
 • Modellen er naturlig i forhold til en god felles forvaltning av Møreforskning.
 • Høgskolestyret i Volda går nå inn for denne modellen.

Et tettere samarbeid med NTNU er aktuelt, men bør skje som likeverdige partnere, der høgskolen ivaretar egen selvstendighet og identitet.

Begrunnelse:

 • En fusjon med NTNU bryter med den naturlige rollefordeling mellom universiteter og høgskoler, der universitetene ivaretar publiseringskompetanse, og høgskolene ivaretar erfaringskompetanse.
 • En fusjon med NTNU vil gjøre HiÅ meget sårbar over tid.
 • Der er en betydelig skepsis til en fusjon mellom NTNU og HiÅ i næringslivet på Sunnmøre. Det vises her til åpent brev fra Maritimt Forum til statsråd Isaksen og artikkel i Sunnmørsposten 22.08.2014, skrevet av sentrale industriledere på Sunnmøre.

Oppdatering 12. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene (FF, NSF, Tekna, Nito, Parat) har bestemt seg for å samle seg om et felles innspill, der vi foreslår noen endringer til HiÅs offisielle innspill til dialogmøtet. Vi har lagt vekt på at HiÅ må beholde sin selvstendighet og identitet, fokus på profesjonsutdanning, og nære og gode samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi viser også til innspillene som har kommet fra Maritimt Forum i Møre og Romsdal på lederplass i Sunnmørsposten, samt at HiVolda har snudd og ønsker fusjon, og at for å opprettholde en sterk og selvstendig kunnskapsregion i Møre og Romsdal er det ikke tilstrekkelig å kun fusjonere med HiMolde, med inkludere HiVolda og gjerne HiSF.

Vi peker også på de åpenbare farene ved en fusjon med NTNU og HiÅs sårbarhet i en slik situasjon, gitt et styre sentralisert i Trondheim.

Det vil naturligvis alltid være mange synspunkter i en slik sak, men det er viktig å samles for å utøve større innflytelse.

Det kan være forøvrig relevant å lese hva Høgskolen i Sogn og Fjordane også mener, med tanke på en mulig felles høgskole i Nordvest, bestående av HiÅ, HiMolde, HiVolda, og altså HiSF. Her er innspillet til dialogmøte fra HiSF: HiSF.pdf

Vi merker oss at både HiMolde og HiSF har valgt en lite konstruktiv linje de hovedsaklig fokuserer på å opprettholde status quo og ingen sammenslåinger. Vi mener dette er lite konstruktivt all den tid det ligger i kortene gjennom utvidelsen av SAK til SAKS (sammenslåing) at høgskoler skal fusjoneres. Da bør man gå inn i dialogen med dette som utgangspunkt og gjøre det beste ut av situasjonen.


Institusjonene i Midt-Norge har blitt kalt inn til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Molde onsdag 17. september. Møtet skal dreie seg om innspill til mulige strukturendringer i UH-sektoren. Fagforeningene får ikke være til stedet under dialogmøtet, men får i stedet komme med sine innspill i et etterfølgende møte med KD rett etter dialogmøtet.

I forkant av møtet har hver av institusjonene blitt bedt om å sende inn et kort innspill (1-2 sider) til møtet. Her er innspillene:

I forkant av sitt innspill nedsatt NTNU fire arbeidsgrupper for områdene teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi. Arbeidet er sammenfattet i en detaljert rapport (28 sider) og viser fordeler og ulemper fra NTNU og de ulike områdenes perspektiv. Rapporten dannet grunnlag for NTNUs innspill og kan leses i sin helhet her: SAKS-NTNU.pdf.

Både innspillet og rapporten har blitt lagt åpent ut på NTNU vevsider: http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/august2014

Man kan spørre seg hvorfor ikke HiÅ har vært gjennom en liknende prosess i forkant av HiÅs innspill. De ansatte ble informert i juni, men det har såvidt Tekna bekjent ikke vært noen transparent prosess videre. Det er Tekna ukjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for HiÅs dialoginnspill. Kort tid etter allmøtet for de ansatte, bestemte styret seg i styremøte 17. juni for å vedta de tre hovedpunktene for SAKS, nemlig (tidligere omtalt her og her):

 1. Stå alene
 2. Fusjon med HiMolde
 3. Fusjon med NTNU