nov 182014
 

Kunnskapsdepartementet journalfører alle henvendelser fra sentrale aktører som organisasjoner og regionale interessenter i saken om struktur i høyere utdanning. I den sammenheng har KD opprettet en egen side med innspillene: Innspill fra andre om struktur i høyere utdanning

Av særlig interesse for HiÅ kan nevnes innspill fra følgende interessenter:

 • Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund
 • NHO Møre og Romsdal
 • Ålesund kommune
 • Volda kommune
 • Maritime næringsinteresser i Ålesund

Mange av innspillene uttrykker en skepsis for fusjon mellom NTNU og høgskolene i fylket.  Flere av innspillene uttrykker samtidig viktigheten av fortsatt godt samarbeid med NTNU, dog uten nødvendigheten av fusjon. Mange av innspillene uttrykker også en preferanse for fusjon mellom høgskolene i Møre og Romsdal, gitt at det først skal skje strukturendringer.

Tekna biter seg også merke i at NHO M&R, Maritimt Forum, og diverse andre har dannet en sjelden allianse med LO M&R og skrevet et åpent brev til Mørebenken, hvor det advares mot sentralisering og fjernstyring av fylkets fellestjenester: sunnmoersposten_2014-11-18_NHO_MM_LO_BrevTilMørebenken.pdf

I brevet vises det til et politisk ønske om sentralisering av beredskap, politi, høgskolestruktur, forskning og virkemiddelsapparatet. Avsenderne trekker særlig fram at 92% av forskningsmidlene går til universitetsbyene, mens 70% av verdiskapingen skjer utenfor de fire storbyregionene. De viser også til det paradoksale i et ønske om sentralisering samtidig som det er konsensus om at fysisk nærhet mellom FoU-miljøer og bedriftene er viktig for innovasjonskraften.

nov 032014
 

Høgskolestyret behandlet fredag 31. oktober Høgskolen i Ålesunds innspill til den kommende stortingsmeldingen om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. Endelig svarbrev sendt til KD foreligger her: 141101 SAKS svarbrev HiÅ – EV.pdf

Saken er også presentert på høgskolens hjemmesider.

Styret ønsker at to alternativer skal utredes og konkretiseres videre, fusjon med NTNU og fusjon med høgskolene i Molde, Volda og Sogn og Fjordane.

Styrevedtaket lyder slik:

Styret gjorde i dag følgende enstemmige vedtak om framtidig struktur:

 1. Høgskolestyret har diskutert strukturelle grep for å styrke kvaliteten i utdanning og forskning med utgangspunkt i fire hovedalternativer:
 • Høgskolen i Ålesund videreføres som selvstendig institusjon
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Fusjon med NTNU basert på en satellittmodell
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane
 1.    For at HiÅ skal kunne realisere sine mål, og fremstå som et attraktivt campus som møter arbeids- og næringslivets kompetansebehov,  er en sammenslåing etter styrets vurdering nødvendig for å ivareta de krav som i framtida vil bli stilt til  kvalitet, effektivitet og robusthet.
 1. Styret ønsker at følgende uprioriterte alternativer skal utredes og konkretiseres videre:
 • Fusjon med NTNU basert på en satellittmodell
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane

Styret ber om at dette skjer gjennom en aktiv dialog med Kunnskapsdepartementet, de berørte institusjonene og andre interessenter.

 1. Styret er opptatt av at det videre arbeidet med SAKS-prosessen skjer på en måte som sikrer god involvering og forankring hos ansatte og studenter på Høgskolen.
okt 312014
 

Organisasjonene drøftet SAKS med høgskoledirektøren torsdag 30. oktober. De ulike innspillene som har kommet fram i prosessen ble gjennomgått og drøftet. De synspunktene som framkom og som legges fram for høgskolestyret fredag 31. oktober kan oppsummeres slik:

1. Det er viktig at alle aktuelle alternativer blir utredet og vurdert skikkelig, dvs.:

 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og HiSF
 • Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

Dette innebærer at svarbrevet også bør drøfte en fusjon mellom HiÅ, HiM, HVO og HiSF som et selvstendig alternativ.

For alle alternativer ønsker HiÅ samtidig gode SAK-tiltak (f.eks. faglig spissede konsortium eller multilaterale samarbeidsavtaler) mellom institusjonene, f.eks. mellom de teknologitunge høgskolene og NTNU.

2. Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av å ivareta de ansatte i SAKS-prosessen:

De er stor usikkerhet og skepsis til hva de ulike alternativene vil innebære blant de ansatte og de ansattes organisasjoner. Det er derfor viktig at alle alternative utredes slik at det foreligger et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som best sikrer at Høgskolen i Ålesund kommer styrket ut av en omorganiserings-/fusjonsprosess. For organisasjonene er det viktig at denne usikkerheten synliggjøres overfor styret og KD. Det er behov for mere kunnskap om hva de ulike alternativene vil innebære før det er mulig å foreta endelige prioriteringer og tilrådinger.

3. Ikke grunnlag for prioritering:

Arbeidstakerorganisasjonene vet på nåværende tidspunkt ikke nok om de ulike alternativene til å foreta en prioritering og gi en tilråding til styret.

Arbeidstakerorganisasjonene er forberedt på å gjøre dette når innholdet i de ulike alternativene og konsekvensene disse vil ha er bedre klarlagt senere i prosessen.

okt 302014
 

Vedlagt er Teknas siste kommentarer til SAKS: TeknaSAKSInnspillMedVedlegg29Okt.pdf

Vi ønsker i dette innspillet å utdype, presisere og nyansere den felles uttalelsen som har kommet fra fagforeningene (se SAKS: Veien videre), og Teknas eget syn. Det kan hende enkelte formuleringer i uttalelsen er i overkant polariserte, noe som forøvrig kan ha sammenheng med saksbehandlingen og prosessen som har vært.

I vedlagte dokument ønsker Tekna å understreke at vi både ser og ønsker synergier gjennom et utvidet og forsterket samarbeid med NTNU; et gjensidig og forpliktende samarbeid der høgskolene selvstyre og det regionale samfunnsoppdrag ivaretas. Samtidig er vi skeptiske til om fusjon er den rette mekanismen for å oppnå disse synergiene. Vi mener dette er et ukontroversielt standpunkt som er i tråd med en rekke sentrale aktørers utspill i media, inkludert Maritimt Forum og NHO.

For Tekna er det viktig at man ikke stenger noen dører, og vi har derfor støttet de andre organisasjonene i man også bør utrede alternativet med en storhøgskole bestående av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ifht. å forhandle fram en bilateral samarbeidsavtale med NTNU vil en slik storhøgskole ha en helt annen «kjøttvekt» enn HiÅ alene, eller HiÅ/HiMolde.

sep 222014
 

Oppdatering 10. oktober 2014: Tekna har fått en del innspill fra sine medlemmer, og også avholdt medlemsmøte om SAKS fredag 26. september. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker å spille inn en felles uttalelse til høgskolestyret før Høgskolen sender sitt svarbrev til KD med frist 1. november. Her er et utkast til uttalelsen: SAKS_ArbOrg_141010-2.pdf

Tilbakemeldinger fra medlemmene om uttalelsen må sendes til Tekna senest mandag 13. oktober søndag 12. oktober!

Dette er en kort tidsfrist, samtidig så skriver antakelig høgskoleledelsen på svarbrevet i disse dager, og skal vi kunne påvirke innholdet, må vi komme med utspillet snarest, og ikke vente til brevet er ferdigskrevet og klart til sendes styret, slik det ligger an til med drøftingsmøte dagen før styret mottar sakspapirene. Det betyr at vi ønsker å presentere uttalelsen i IDF-møtet mandag 13. oktober kl. 10.

Kunnskapsministeren har også sendt institusjonene en oppdatering rundt SAKS, med avklaringer og presiseringer etter dialogmøtene og spørsmål som intitusjonene har tatt opp: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning – avklaringer og presiseringer.pdf


Nå som dialogmøtet med KD er gjennomført (se bl.a. innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-strukturMåtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs bestillingsbrev og skrive et svarbrev med frist 1. november. Brevets endelige form godkjennes i styremøte 31. oktober. Fram til da kan de ansatte komme med sine innspill gjennom sine avdelinger (ved dekan), sine tillitsvalgte, eller direkte til ledelsen.

Fagforeningene ble ikke tatt med på råd da høgskoledirektøren skrev sin innstilling til styremøtet 17. juni. SAKS sto nemlig ikke på agendaen for fagforeningenes IDF-møte 2. juni. SAKS sto heller ikke på agendaen for høgskolestyret på dette tidspunktet. Først 11. juni mottok fagforeningene saksdokumenter til styremøtet, hvor det nå forelå en ny sak om SAKS. Der gikk det fram at rektor og direktør ville anbefale styret å vedta tre hovedalternativer for utredning for eventuelle strukturendringer til dialogmøtet med KD 17. september:

 1. HiÅ videreføres som selvstendig institusjon
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

På IDF-møtene i august uttrykte fagforeningene samlet bekymring for fusjonering med NTNU, samt at evt. utredning av fusjon med HiMolde burde utvides til å gjelde våre naboer i Volda og Sogn og Fjordane. Dette spilte også fagforeningene inn ovenfor KD i et eget møte som KD hadde bedt om for å få høre også fagforeningenes synspunkter. Ledelsen valgte imidlertid å ikke endre nevneverdig på sitt innspill til KD.

Tekna v/HiÅ vil nå gjerne ha innspill fra sine medlemmer ifht. til det endelige brevet som HiÅ skal levere KD 1. november! Vi vil også kalle inn til et medlemsmøte snart, for utveksling av synspunkter.

Som hjelp til arbeidet har vi opprettet en egen side for ressurser relatert til SAKS (se menyen øverst). Her finner du bl.a. bestillingsbrevet fra KD i slutten av mai, oversikt over prosessen som har vært siden da, inkludert styrevedtaket 17. juni, dialogmøtet 17. september, framdriftsplan, relevante utredninger og rapporter, samt mediaoppslag om HiÅ og SAKS. Kom gjerne med ytterligere informasjon som du mener vi bør legge ut.

 

sep 182014
 

Sunnmørsposten rapporterer i fra dialogmøtet med KD i Molde 17. september 2014: Måtte vente på gangen

Fagforeningene ved HiÅ i Molde for møte med KD.

F.v.: Harald Yndestad (FF), Robin T. Bye (Tekna), Randi Tafjord (NSF), Tove Storhaug (Parat).

 – Jeg synes dette går veldig fort, sa reprentant for Forskerforbundet og professor Harald Yndestad ved Høgskolen i Ålesund. Sammen med tre andre tillitsvalgte fra Ålesund måtte han sitte på gangen mens dialogmøtet om høgskolenes framtidig struktur ble diskutert bak lukkede dører.

Høgskolen i Molde har ikke bestemt seg ennå. Rektor Harald Gammelsæter går for samarbeid mellom høgskolene i fylket, men det får han altså ikke lov til av Kunnskapsdepartementet.

Høgskolen i Ålesund ville også aller helst ha fortsatt som før. Sammenslåing med Molde er andrevalg, underbruk av NTNU et tredje. Dermed ligger det an til at det kan bli en forlovelse med de andre høgskolene i fylket ganske snart. Høgskolen i Volda har allerede signalisert at de vil slå seg sammen med de andre høgskolene i Møre og Romsdal.

— Sunnmørsposten, 17. september 2014

sep 102014
 

Oppdatering 16. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene har endret ordlyden noe i sitt innspill til fagforeningenes møte med KD, som avholdes rett etter at ledelsen ved HiÅ har hatt sitt dialogmøte med KD. Organisasjonene støtter hovedlinjene i innspillet til HiÅ. Tekna, og slik vi oppfatter de andre organisasjonene, støtter pkt. 1 om status quo, men hvis man først ønsker å gjøre endringer, ønsker vi å være åpne mot våre naboer og ikke ekskludere noen av alternativene i vurderingen (pkt. 2 om fusjon med HiMolde), samt så advarer vi mot en fusjon og asymmetrisk partnerskap med NTNU, som vil gjøre HiÅ sårbar (pkt. 3 om fusjon med NTNU).

Her er forslaget fra en forent forsamling av arbeidstakerorganisasjoner:

Det vises til notat av 27.08.2014 til regionalt dialogmøte fra Høgskolen i Ålesund. Arbeidstakerorganisasjonene støtter hovedlinjene i dette innspillet. Dersom det skal foretas en strukturendring av høgskolene på Nordvestlandet, ønsker arbeidstakerorganisasjonene at relasjonene mellom høgskolene vurderes samlet.

Arbeidstakerorganisasjonene støtter en tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, men mener en tettere integrasjon bør samtidig utvides til å omfatte Høgskolen i Volda, og helst også Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Begrunnelse:

 • Nordvestlandet er et naturlig regionalt tyngdepunkt mellom Trondheim og Bergen. Vi understreker betydningen av en sterk selvstendig kunnskapsregion på Nordvestlandet.
 • Modellen er forankret som ett av forslagene fra Stjernø-utvalget.
 • Modellen Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund, og en orientering av Volda sørover, vil føre til at Nordvestlandet blir en splittet kunnskapsregion.
 • Modellen ivaretar rollen til profesjonsutdanningene og høgskolenes rolle i å formidle erfarings basert kunnskap i regionen.
 • Modellen passer for rollen til profesjonsutdanningen med bl.a sykepleierutdanning, bioingeniørutdanning og ingeniørutdanning.
 • Modellen er naturlig i forhold til en god felles forvaltning av Møreforskning.
 • Høgskolestyret i Volda går nå inn for denne modellen.

Et tettere samarbeid med NTNU er aktuelt, men bør skje som likeverdige partnere, der høgskolen ivaretar egen selvstendighet og identitet.

Begrunnelse:

 • En fusjon med NTNU bryter med den naturlige rollefordeling mellom universiteter og høgskoler, der universitetene ivaretar publiseringskompetanse, og høgskolene ivaretar erfaringskompetanse.
 • En fusjon med NTNU vil gjøre HiÅ meget sårbar over tid.
 • Der er en betydelig skepsis til en fusjon mellom NTNU og HiÅ i næringslivet på Sunnmøre. Det vises her til åpent brev fra Maritimt Forum til statsråd Isaksen og artikkel i Sunnmørsposten 22.08.2014, skrevet av sentrale industriledere på Sunnmøre.

Oppdatering 12. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene (FF, NSF, Tekna, Nito, Parat) har bestemt seg for å samle seg om et felles innspill, der vi foreslår noen endringer til HiÅs offisielle innspill til dialogmøtet. Vi har lagt vekt på at HiÅ må beholde sin selvstendighet og identitet, fokus på profesjonsutdanning, og nære og gode samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi viser også til innspillene som har kommet fra Maritimt Forum i Møre og Romsdal på lederplass i Sunnmørsposten, samt at HiVolda har snudd og ønsker fusjon, og at for å opprettholde en sterk og selvstendig kunnskapsregion i Møre og Romsdal er det ikke tilstrekkelig å kun fusjonere med HiMolde, med inkludere HiVolda og gjerne HiSF.

Vi peker også på de åpenbare farene ved en fusjon med NTNU og HiÅs sårbarhet i en slik situasjon, gitt et styre sentralisert i Trondheim.

Det vil naturligvis alltid være mange synspunkter i en slik sak, men det er viktig å samles for å utøve større innflytelse.

Det kan være forøvrig relevant å lese hva Høgskolen i Sogn og Fjordane også mener, med tanke på en mulig felles høgskole i Nordvest, bestående av HiÅ, HiMolde, HiVolda, og altså HiSF. Her er innspillet til dialogmøte fra HiSF: HiSF.pdf

Vi merker oss at både HiMolde og HiSF har valgt en lite konstruktiv linje de hovedsaklig fokuserer på å opprettholde status quo og ingen sammenslåinger. Vi mener dette er lite konstruktivt all den tid det ligger i kortene gjennom utvidelsen av SAK til SAKS (sammenslåing) at høgskoler skal fusjoneres. Da bør man gå inn i dialogen med dette som utgangspunkt og gjøre det beste ut av situasjonen.


Institusjonene i Midt-Norge har blitt kalt inn til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Molde onsdag 17. september. Møtet skal dreie seg om innspill til mulige strukturendringer i UH-sektoren. Fagforeningene får ikke være til stedet under dialogmøtet, men får i stedet komme med sine innspill i et etterfølgende møte med KD rett etter dialogmøtet.

I forkant av møtet har hver av institusjonene blitt bedt om å sende inn et kort innspill (1-2 sider) til møtet. Her er innspillene:

I forkant av sitt innspill nedsatt NTNU fire arbeidsgrupper for områdene teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi. Arbeidet er sammenfattet i en detaljert rapport (28 sider) og viser fordeler og ulemper fra NTNU og de ulike områdenes perspektiv. Rapporten dannet grunnlag for NTNUs innspill og kan leses i sin helhet her: SAKS-NTNU.pdf.

Både innspillet og rapporten har blitt lagt åpent ut på NTNU vevsider: http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/august2014

Man kan spørre seg hvorfor ikke HiÅ har vært gjennom en liknende prosess i forkant av HiÅs innspill. De ansatte ble informert i juni, men det har såvidt Tekna bekjent ikke vært noen transparent prosess videre. Det er Tekna ukjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for HiÅs dialoginnspill. Kort tid etter allmøtet for de ansatte, bestemte styret seg i styremøte 17. juni for å vedta de tre hovedpunktene for SAKS, nemlig (tidligere omtalt her og her):

 1. Stå alene
 2. Fusjon med HiMolde
 3. Fusjon med NTNU
aug 282014
 

HiÅ har blitt innkalt til et regionalt dialogmøte med Kunnskapsministeren 17.september i Molde, i forbindelse med den varslede strukturmeldingen. I forkant av dette møtet, har Høgskolen blitt bedt om å sende et kort notat som skal gi status i arbeidet, og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere i møtet. Her er brevet som ble sendt 27. august 2014: Innspill regionalt dialogmøte Høgskolen i Ålesund.pdf

Brevet ble drøftet med organisjonene i IDF-møte 2014-07 25. august 2014. FF, NSF, Tekna og Nito stilte seg samlet bak et innspill til endringer  i brevet, men fikk lite gehør i den endelige versjonen. Det felles innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

aug 252014
 

Oppdatering 27. august:

 • Tekna ba om en redegjørelse på hva som ligger i planene om reorganisering av HiÅs avdelinger til to fakulteter, jf. pkt. 1 i høgskoledirektørens utkast til brev til dialogmøte med KD nedenfor. Rektor informerte da om at dette ikke har blitt utredet, men blitt diskutert i styret. Etter hva Tekna erfarer, er de to fakultetene ment å samle helsefag (AHF) og biologiske fag (ABF) i ett fakultet, og ingeniør-/teknologifag (AIR), maritime operasjoner (AMO) og internasjonal business (AIB) i ett annet.
 • FF og NSF (Unio) har gått sammen om et innspill til direktørens brev til KD i forkant av dialogmøte. Tekna og Nito (Akademikerne) støtter innholdet i innspillet til FF og NSF. Innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

Innkalling til IDF-møte 2014-07 mandag 25.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-07.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/29 SAKS (drøfting)
 • 14/30 OU-prosjekt administrasjonen (drøfting)
 • 14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/32 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/33 Eventuelt

14/29 SAKS – Forberedelser til dialogmøte med KD 17. september

Ansvaret for både utformingen av HiÅs sitt svar og prosessen med å utforme dette er lagt til styret for HiÅ. Styret vil fram til fristen ha tre møter/samlinger der bestillingen er tema.

Høgskoledirektøren har forfattet et innspill det regionale dialogmøtet (se saksdokumentene i link ovenfor). Høgskolestyret har vedtatt tre hovedalternativer for strukturendringer.

 1. HIÅ videreføres som selvstendig institusjon, men med en faglig i spissing og reorganisering i to fakultet.
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde. Styret har tatt initiativ til og vedtatt en plattform
  for et utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde, og det vil før svarfristen bli gjennomført 3 felles
  workshops for å definere innholdet i utvidet faglig og administrativt samarbeid.
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU, enten i form av et bredt landsdeluniversitet eller et
  teknologiuniversitet med nasjonal status, jfr. også skisse fra rektor ved NTNU.

Forslaget om reorganisering i to fakultet ved HiÅ er nytt for Tekna, og vi vi undersøke nærmere hva som ligger i det.

I etterkant av dialogmøtet vil organisasjonene, sammen med rektor og direktør, møte KD.

Mer info finnes også under IDF-møte 2014-06.

14/30 OU-prosjekt administrasjonen

Rapport fra arbeidsgruppa har tidligere blitt sendt på høring (se Høring: Organisasjonsprosjekt administrasjonen). Høringsinnspill finner du i saksdokumentene linket øverst. Teknas innspill ble levert i etterkant og kan leses her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf

14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte

Tekna har gjentatte ganger klaget over mangelfull eller fraværende tilgang til arkivssystemet ved HiÅ. Vi opplever at ledelsen ved HiÅ ikke lytter til organisasjonene og gir tilstrekkelig tilgang. Etter overgang fra ePhorte til Public360 har i tillegg tilgangen blitt redusert til null – de ansatte og tillitsvalgte har p.t. ikke tilgang til arkivsystemet!

Dette er åpenbart alvorlig og forhindrer viktig innsyn i offentlig dokumenter.

aug 152014
 

Oppdatering 10. september 2014: Endelig møtereferat er nå inkludert i IDF-2014-06.zip og kan også leses her: 14_01405-2Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 1406 – 18.08.2014.pdf

Der var ingen endringer i fra foreløpig møtereferat sendt ut tidligere.

I referatet går det bl.a. fram følgende:

 • Tidsressurs til tillitsvalgte økes med 25% fom. 1. september 2014 og ut året. Administrasjonen vil så legge inn forslag i budsjett 2015 om å øke samlet ressurs for tillitsvalgte til ett årsverk (1688 timer) slik Tekna krevde. Vi fikk altså gjennomslag for kravet vårt! Budsjettet må styregodkjennes.
 • En arbeidsgruppe nedsettes som skal se på gjeldende praksis og forslag til justeringer ifbm. markering av jubileer og pensjonering. Oppdraget oversendes arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Organisasjonene ble orientert om ulike fusjonsprosesser som har blitt gjennomført i sektoren i nyere tid, og om store forskjeller i handlingsrom. Tekna vil representere Akademikerne (Tekna og Nito) og stille til dialogmøte med KD sammen med NSF, FF og Parat i Molde 17.  september 2014.
 • Personaldirektør orienterte om de forestående 2.3.3-forhandlingene, med ramme på 2.046.729 kr, med iverksettelse fra 1. august.

Innkalling til IDF-møte 2014-06 mandag 18.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-06.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/23 Ressurs for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/24 Markering i forbindelse med jubileer og pensjonering (drøfting)
 • 14/25 SAKS, forberedelser til dialogmøte 17.09.2014 (info/drøfting)
 • 14/26 Årlige lokale forhandlinger 2014 (2.3.3) (info)
 • 14/27 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Saker til styremøtet 05.09.2014
  • Lønnsanalyse
  • OU-prosjekt
 • 14/28 Eventuelt

14/23 Ressurs for tillitsvalgte

Tekna HiÅ undersøkte i vår situasjonen ved landets høgskoler samt UiT og vurderte de ulike ordningene for tildelt tid på arbeidsplanen til tillitsverv. Utifra størrelsen på parametre som antall studenter, ansatte, organisasjonsmedlemmer, inndeling av enheter/avdelinger/campuser, m.m. er det klart at HiÅ skiller seg ut med klart minst tildelt tid blant de lærestedene Tekna har fått tilbakemelding fra.

Skalert ifht. størrelsen til HiÅ på nevnte parametre bør en samlet pott med tildelt tid til de fem organisasjonene i IDF-utvalget ved HiÅ ligge på minst 1 årsverk, tilsvarende 1688 timer. Per i dag får arbeidstakerorganisasjonene Tekna, FF, NSF, Nito og Parat tildelt 860 timer på deling.

Etter at Tekna tok opp saken, kommer den nå opp til drøfting mellom HiÅ og arbeidstakerorganisasjonene.

 14/24 Markering i forbindelse med jubileer og pensjonering

I forbindelse med pensjoneringen til diverse kollegaer fant Tekna HiÅ at markeringer ved 30 års tjeneste og pensjoneringer er mangelfulle. Vi etterlyste tiltak som viser at Høgskolen verdsetter den innsatsen som har blitt lagt ned i disse tilfellene.

Slike tiltak er for eksempel:

 • Artikkel/takkeinnlegg på intranettet www.hials.no
 • Artikkel/takkeinnlegg i Sunnmørsposten/Nytt i Uka
 • Epost til alle ansatte med link og/eller kopi av tekst i takkeinnlegg
 • Gave (gullklokke, medalje, gavekort, pengegave, diplom, etc.)
 • Offisiell markering og overrekkelse av gave fra topprepresentant for HiÅ, samt innbydelse til nærmeste kollegaer og andre relevante personer

Etter Teknas initiativ kommer saken nå opp til drøfting mellom HiÅ og arbeidstakerorganisasjonene.

14/25 SAKS – samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, og sammenslåing

HiÅ er invitert til dialogmøte med KD den 17. september 2014 om struktur i høyere utdanning. På møtet deltar også Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU.

Deltakende enheter skal tre uker før møtet sende inn innspill til dagsorden for møtet. Styreleder får inntil 10 minutter til innledning i forkant av dialogen.

Arbeidet med dette er iverksatt, og høgskoledirektøren ønsker innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Saken har vært forelagt Høgskolestyret ved HS 30/14 den 17. juni (vedlagt). Pga tidsfaktoren er det ønskelig å holde et ekstra drøftingsmøte mandag 25. august hvor denne saken blir hovedtema.

Et utkast til brev til KD vil bli sendt ut i forkant av dette møtet, men det er ønskelig med eventuelle innspill allerede nå.

Det vil bli gitt nærmere informasjon under IDF-møtet den 18. august.

Arbeidstakerorganisasjonene har fått kopi av brev datert 08.07.14 fra KD. Her inviteres lokale fagforeninger til møte med KD den 17. september for å bli orientert om prosessen og får anledning til å gi innspill direkte til KD. Fagforeningene kan delta med inntil fire representanter på møtet med KD. Det er ønskelig at fagforeningene i fellesskap oppnevner disse representantene, gjerne i forbindelse med IDF-møtet. Det minnes om fristen for tilbakemelding til KD som er 20. august.

Saken legges frem for første gangs drøfting. Se sakspapirene for ytterligere detaljer.

14/26 Årlige lokale forhandlinger 2014 (2.3.3)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avsatt 2.046.729 kr, tilsvarende 1,75% av lønnsmassen, til lokale lønnsforhandlinger høsten 2014. Dette er en uvanlig stor pott.

Brev til ansatte sendes 16. september, mens søknad om lønnsendring må være Tekna i hende senest 30. september.

Hovedtariffavtalen (HTA) punkt. 2.3.3 beskriver lønnsforhandlingene og kriteriene for lønnsendringer. Tekna anbefaler sine medlemmer å lese HTA samt sakspapirene i zip-filen ovenfor.