sep 032014
 

Oppdatering 10. september: Foreløpig møtereferat er nå inkludert i HS-2014-05.zip og kan også leses her: 14-00569-16 Protokoll Høgskolestyret 05 09 2014.pdf

Merk at versjonen er foreløpig, da endelig godkjenning gjøres etter at styremedlemmer har hatt denne på høring etter møtet samt signert i påfølgende møte som denne gang er 31. oktober 2014. Det kan dermed komme endringer til protokollen i ettertid.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-05 som avholdes fredag 05.09.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-05.pdf

Saker som skal opp er blant annet:

 • Revisjon av kvalitetshåndbok
 • Organisasjonsutvikling adminstrasjonen
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Valg av nytt styre for SEVU

I tillegg omhandler en av orienteringssakene «Etatsstyring 2014 – Tilbakemelding til Høgskolen i Ålesund» (se s. 92 i pdf-filen). Her er følgende sitater av interesse:

 • Tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer:
  • «Høyskolen (sic) i Ålesund skal være en internasjonalt ledende utdanningsinstitusjon innenfor krevende maritime operasjoner, og dette reflekteres godt i målstrukturen.»
  • «Høyskolen har en tydelig profesjonsprofil og forskningen skal være profesjonsrettet og praksisnær. Det framgår tydelig (…) at de prioriterte områdene er det marine, maritime og helse.»
  • «Høyskolen har lykkes med å utvikle kvaliteten på forskning og høyere utdanning, men har fortsatt store utfordringer når det gjelder studiekvalitet på enkelte områder.»
 • Tilbakemelding på mål og resultater
  • «Høyskolen har en spennende studieprogramportefølje innen teknologi- og ingeniørfag, helsefag, marine og maritime fag som stadig videreutvikles.»
  • «Den samlede studiepoengproduksjonen er fortsatt lav, noe som skyldes stor variasjon mellom studiene når det gjelder rekruttering.»
  • «Utfordringen synes å være størst på helsefagene.»
  • «Det er positivt at høyskolen har satt i verk flere tiltak for å bedre gjennomføring og hindre frafall.»
 • Forskning og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet
  • «Høgskolen i Ålesund har god utvikling i forskningsvirksomheten sin, og (…) konkurrerer godt i Forskningsrådet, (…), men har utfordringer både med rekruttering til faglige stillinger og med lav vitenskapelig publisering.«
 • Effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med samfunnsrolle
  • «Høyskolen har utfordringer i forhold til rekruttering av vitenskapelig personale, og må drive en aktiv rekrutteringspolitikk.«

Punktene som er uthevet vil Tekna ta med seg som viktig i årets 2.3.3-forhandlinger.

aug 252014
 

Oppdatering 27. august:

 • Tekna ba om en redegjørelse på hva som ligger i planene om reorganisering av HiÅs avdelinger til to fakulteter, jf. pkt. 1 i høgskoledirektørens utkast til brev til dialogmøte med KD nedenfor. Rektor informerte da om at dette ikke har blitt utredet, men blitt diskutert i styret. Etter hva Tekna erfarer, er de to fakultetene ment å samle helsefag (AHF) og biologiske fag (ABF) i ett fakultet, og ingeniør-/teknologifag (AIR), maritime operasjoner (AMO) og internasjonal business (AIB) i ett annet.
 • FF og NSF (Unio) har gått sammen om et innspill til direktørens brev til KD i forkant av dialogmøte. Tekna og Nito (Akademikerne) støtter innholdet i innspillet til FF og NSF. Innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

Innkalling til IDF-møte 2014-07 mandag 25.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-07.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/29 SAKS (drøfting)
 • 14/30 OU-prosjekt administrasjonen (drøfting)
 • 14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/32 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/33 Eventuelt

14/29 SAKS – Forberedelser til dialogmøte med KD 17. september

Ansvaret for både utformingen av HiÅs sitt svar og prosessen med å utforme dette er lagt til styret for HiÅ. Styret vil fram til fristen ha tre møter/samlinger der bestillingen er tema.

Høgskoledirektøren har forfattet et innspill det regionale dialogmøtet (se saksdokumentene i link ovenfor). Høgskolestyret har vedtatt tre hovedalternativer for strukturendringer.

 1. HIÅ videreføres som selvstendig institusjon, men med en faglig i spissing og reorganisering i to fakultet.
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde. Styret har tatt initiativ til og vedtatt en plattform
  for et utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde, og det vil før svarfristen bli gjennomført 3 felles
  workshops for å definere innholdet i utvidet faglig og administrativt samarbeid.
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU, enten i form av et bredt landsdeluniversitet eller et
  teknologiuniversitet med nasjonal status, jfr. også skisse fra rektor ved NTNU.

Forslaget om reorganisering i to fakultet ved HiÅ er nytt for Tekna, og vi vi undersøke nærmere hva som ligger i det.

I etterkant av dialogmøtet vil organisasjonene, sammen med rektor og direktør, møte KD.

Mer info finnes også under IDF-møte 2014-06.

14/30 OU-prosjekt administrasjonen

Rapport fra arbeidsgruppa har tidligere blitt sendt på høring (se Høring: Organisasjonsprosjekt administrasjonen). Høringsinnspill finner du i saksdokumentene linket øverst. Teknas innspill ble levert i etterkant og kan leses her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf

14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte

Tekna har gjentatte ganger klaget over mangelfull eller fraværende tilgang til arkivssystemet ved HiÅ. Vi opplever at ledelsen ved HiÅ ikke lytter til organisasjonene og gir tilstrekkelig tilgang. Etter overgang fra ePhorte til Public360 har i tillegg tilgangen blitt redusert til null – de ansatte og tillitsvalgte har p.t. ikke tilgang til arkivsystemet!

Dette er åpenbart alvorlig og forhindrer viktig innsyn i offentlig dokumenter.

jun 182014
 

Oppdatering 27. august 2014: Innspillet til Tekna finner du her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf. De andre innspillene og saksdokumenter finner du blogginnlegget for IDF-møte 2014-07.


Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har sett nærmere på en del administrative funksjoner ved HiÅ. Gruppen har hatt hovedfokus på følgende områder:

 • Hovedekspedisjonen og Trykkeriet
 • Informasjons- og markedsføringsenheten
 • Driftstjenesten
 • IT-tjenesten

Gruppen leverte sin rapport 16. juni og den sendes på høring til alle enheter ved HiÅ, arbeidstakerorganisasjonene og Studentparlamentet (SPÅ). Rapporten kan du laste ned her: 14_00929-4Organisasjonsutviklingsprosjekt Administrasjonen – Høring med vedlegg 204519_1_1.pdf

Rapporten og mottatte høringsinnspill vil bli lagt frem for Høgskolestyret i møte 5. september.

En av anbefalingene til arbeidsgruppen er at det iverksettes et mer omfattende OU-prosjekt, hvor HiÅ sin organisering og antall organisatoriske nivå blir vurdert.

Saken settes på agendaen for det planlagte IDF-møtet 18.august. Høringsfristen er 22. august.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 15. august.