nov 092014
 

Styret ved NTNU har gjort vedtak om SAKS: Protokoll OFFENTLIG VERSJON 05.11.2014.pdf

Her heter det bl.a.:

For at NTNU best mulig skal kunne nå sine mål og realisere sin strategiske profil er faglig samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF et viktig virkemiddel. Uavhengig av eventuelle andre endringer i NTNUs fremtidige struktur ber styret rektor om at de to institusjonene sammen utreder organisatoriske forhold og konsekvenser i tråd med mandat vedtatt av styret i møte 01.10.14.

Videre vedtok NTNUs styre følgende:

Styret ved NTNU har drøftet flere mulige løsninger for tettere samarbeid og mulige sammenslåinger med andre UH-institusjoner, for å møte NTNUs egne utfordringer og ambisjoner, og ut fra nasjonale hensyn. Før det tas endelige beslutninger, ber styret om videre utredninger av følgende:

NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag – mulig sammenslåing

Styret ber om at rektor setter i gang et utredningsarbeid i samarbeid med Høyskolen i SørTrøndelag der det skal beskrives mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å slå sammen institusjonene. En slik fusjon kan særlig gi muligheter for å realisere strategisk profil innen utdanningsområdet. Det vil være en forutsetning at finansiering av de to sammenslåtte institusjoner samlet sett ikke blir svakere enn i dag.

NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet

For å utvikle sin nasjonale rolle, særlig innen teknologi, bør NTNU utvikle tettere samarbeid med høyskoler og universiteter over hele landet. Ett alternativ kan være en fusjon mellom NTNU og de fire høyskolene i Gjøvik, Narvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Andre mulige sammenslåinger eller former for tettere samarbeid med flere høyskoler og universiteter bør utredes videre i et samarbeid med alle aktuelle institusjoner. Styret forutsetter at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for videre utredninger om faglig kvalitetsutvikling for høyskolene og universitetene på teknologiområdet, i nært samarbeid med NTNU.

NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høyskoler

Styret ber om at beslutningsgrunnlaget også inkluderer en modell som ikke innebærer en sammenslåing med andre statlige universiteter og høyskoler, men som inkluderer pågående endringsprosesser.

okt 302014
 

Vedlagt er Teknas siste kommentarer til SAKS: TeknaSAKSInnspillMedVedlegg29Okt.pdf

Vi ønsker i dette innspillet å utdype, presisere og nyansere den felles uttalelsen som har kommet fra fagforeningene (se SAKS: Veien videre), og Teknas eget syn. Det kan hende enkelte formuleringer i uttalelsen er i overkant polariserte, noe som forøvrig kan ha sammenheng med saksbehandlingen og prosessen som har vært.

I vedlagte dokument ønsker Tekna å understreke at vi både ser og ønsker synergier gjennom et utvidet og forsterket samarbeid med NTNU; et gjensidig og forpliktende samarbeid der høgskolene selvstyre og det regionale samfunnsoppdrag ivaretas. Samtidig er vi skeptiske til om fusjon er den rette mekanismen for å oppnå disse synergiene. Vi mener dette er et ukontroversielt standpunkt som er i tråd med en rekke sentrale aktørers utspill i media, inkludert Maritimt Forum og NHO.

For Tekna er det viktig at man ikke stenger noen dører, og vi har derfor støttet de andre organisasjonene i man også bør utrede alternativet med en storhøgskole bestående av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ifht. å forhandle fram en bilateral samarbeidsavtale med NTNU vil en slik storhøgskole ha en helt annen «kjøttvekt» enn HiÅ alene, eller HiÅ/HiMolde.