sep 182014
 

Sunnmørsposten rapporterer i fra dialogmøtet med KD i Molde 17. september 2014: Måtte vente på gangen

Fagforeningene ved HiÅ i Molde for møte med KD.

F.v.: Harald Yndestad (FF), Robin T. Bye (Tekna), Randi Tafjord (NSF), Tove Storhaug (Parat).

 – Jeg synes dette går veldig fort, sa reprentant for Forskerforbundet og professor Harald Yndestad ved Høgskolen i Ålesund. Sammen med tre andre tillitsvalgte fra Ålesund måtte han sitte på gangen mens dialogmøtet om høgskolenes framtidig struktur ble diskutert bak lukkede dører.

Høgskolen i Molde har ikke bestemt seg ennå. Rektor Harald Gammelsæter går for samarbeid mellom høgskolene i fylket, men det får han altså ikke lov til av Kunnskapsdepartementet.

Høgskolen i Ålesund ville også aller helst ha fortsatt som før. Sammenslåing med Molde er andrevalg, underbruk av NTNU et tredje. Dermed ligger det an til at det kan bli en forlovelse med de andre høgskolene i fylket ganske snart. Høgskolen i Volda har allerede signalisert at de vil slå seg sammen med de andre høgskolene i Møre og Romsdal.

— Sunnmørsposten, 17. september 2014

sep 162014
 

Som kjent skal KD møte de regionale høgskolene samt NTNU til et dialogmøte om strukturendringer i UH-sektoren onsdag 17. september 2014 i Molde. Fagforeningene har blitt utestengt fra møtet, både som deltakere og som tilhørere/observatører.

I stedet skal fagforeningene møte KD i et eget møte rett etter dialogmøte, samtidig som institusjonenes ledelse blir bedt om å være deltakere på organisasjonenes møte.

Tekna mener dette er en uheldig skjevfordeling mellom det som etter Hovedavtalen skal være to likeverdige parter. Det vil også være hensiktsmessig for det etterfølgende møtet med organisasjonene at man vet hva som har vært drøftet i forkant.

På vegne av Tekna, Nito, NSF og Parat sendte derfor Tekna en forespørsel til KD om at organisasjonene får være observatører på dialogmøtet. Dette ble avvist.

Utestengelsen av fagforeningene i dialogmøtene som avholdes landet over har skapt frustrasjon blant tillitsvalgte, se blant annet HiOAs nettavis Khrono:

Regjeringen bidrar til å bygge en avstand mellom ledelse og ansatte. Vi tror at de gode løsningene finner en fram til med et samarbeid.

— Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, NTNU

Det er en stor reform på gang i en stor sektor. I en så viktig sak mener jeg at det er avgjørende at ansatte er representert i prosessen, i det minste som observatør.

— Kristian Steinnes, lokallagsleder i Forskerforbundet, NTNU

Når målet for det hele er å legge til rette for at den vitenskapelige kvaliteten skal høynes, så er det ekstremt viktig at man hører på de vitenskapelig ansatte. Jeg vet ikke om det er noe sjakktrekk av departementet å ikke ta denne gruppen med fra starten av.

–Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet sentralt

sep 102014
 

Oppdatering 16. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene har endret ordlyden noe i sitt innspill til fagforeningenes møte med KD, som avholdes rett etter at ledelsen ved HiÅ har hatt sitt dialogmøte med KD. Organisasjonene støtter hovedlinjene i innspillet til HiÅ. Tekna, og slik vi oppfatter de andre organisasjonene, støtter pkt. 1 om status quo, men hvis man først ønsker å gjøre endringer, ønsker vi å være åpne mot våre naboer og ikke ekskludere noen av alternativene i vurderingen (pkt. 2 om fusjon med HiMolde), samt så advarer vi mot en fusjon og asymmetrisk partnerskap med NTNU, som vil gjøre HiÅ sårbar (pkt. 3 om fusjon med NTNU).

Her er forslaget fra en forent forsamling av arbeidstakerorganisasjoner:

Det vises til notat av 27.08.2014 til regionalt dialogmøte fra Høgskolen i Ålesund. Arbeidstakerorganisasjonene støtter hovedlinjene i dette innspillet. Dersom det skal foretas en strukturendring av høgskolene på Nordvestlandet, ønsker arbeidstakerorganisasjonene at relasjonene mellom høgskolene vurderes samlet.

Arbeidstakerorganisasjonene støtter en tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, men mener en tettere integrasjon bør samtidig utvides til å omfatte Høgskolen i Volda, og helst også Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Begrunnelse:

 • Nordvestlandet er et naturlig regionalt tyngdepunkt mellom Trondheim og Bergen. Vi understreker betydningen av en sterk selvstendig kunnskapsregion på Nordvestlandet.
 • Modellen er forankret som ett av forslagene fra Stjernø-utvalget.
 • Modellen Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund, og en orientering av Volda sørover, vil føre til at Nordvestlandet blir en splittet kunnskapsregion.
 • Modellen ivaretar rollen til profesjonsutdanningene og høgskolenes rolle i å formidle erfarings basert kunnskap i regionen.
 • Modellen passer for rollen til profesjonsutdanningen med bl.a sykepleierutdanning, bioingeniørutdanning og ingeniørutdanning.
 • Modellen er naturlig i forhold til en god felles forvaltning av Møreforskning.
 • Høgskolestyret i Volda går nå inn for denne modellen.

Et tettere samarbeid med NTNU er aktuelt, men bør skje som likeverdige partnere, der høgskolen ivaretar egen selvstendighet og identitet.

Begrunnelse:

 • En fusjon med NTNU bryter med den naturlige rollefordeling mellom universiteter og høgskoler, der universitetene ivaretar publiseringskompetanse, og høgskolene ivaretar erfaringskompetanse.
 • En fusjon med NTNU vil gjøre HiÅ meget sårbar over tid.
 • Der er en betydelig skepsis til en fusjon mellom NTNU og HiÅ i næringslivet på Sunnmøre. Det vises her til åpent brev fra Maritimt Forum til statsråd Isaksen og artikkel i Sunnmørsposten 22.08.2014, skrevet av sentrale industriledere på Sunnmøre.

Oppdatering 12. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene (FF, NSF, Tekna, Nito, Parat) har bestemt seg for å samle seg om et felles innspill, der vi foreslår noen endringer til HiÅs offisielle innspill til dialogmøtet. Vi har lagt vekt på at HiÅ må beholde sin selvstendighet og identitet, fokus på profesjonsutdanning, og nære og gode samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi viser også til innspillene som har kommet fra Maritimt Forum i Møre og Romsdal på lederplass i Sunnmørsposten, samt at HiVolda har snudd og ønsker fusjon, og at for å opprettholde en sterk og selvstendig kunnskapsregion i Møre og Romsdal er det ikke tilstrekkelig å kun fusjonere med HiMolde, med inkludere HiVolda og gjerne HiSF.

Vi peker også på de åpenbare farene ved en fusjon med NTNU og HiÅs sårbarhet i en slik situasjon, gitt et styre sentralisert i Trondheim.

Det vil naturligvis alltid være mange synspunkter i en slik sak, men det er viktig å samles for å utøve større innflytelse.

Det kan være forøvrig relevant å lese hva Høgskolen i Sogn og Fjordane også mener, med tanke på en mulig felles høgskole i Nordvest, bestående av HiÅ, HiMolde, HiVolda, og altså HiSF. Her er innspillet til dialogmøte fra HiSF: HiSF.pdf

Vi merker oss at både HiMolde og HiSF har valgt en lite konstruktiv linje de hovedsaklig fokuserer på å opprettholde status quo og ingen sammenslåinger. Vi mener dette er lite konstruktivt all den tid det ligger i kortene gjennom utvidelsen av SAK til SAKS (sammenslåing) at høgskoler skal fusjoneres. Da bør man gå inn i dialogen med dette som utgangspunkt og gjøre det beste ut av situasjonen.


Institusjonene i Midt-Norge har blitt kalt inn til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Molde onsdag 17. september. Møtet skal dreie seg om innspill til mulige strukturendringer i UH-sektoren. Fagforeningene får ikke være til stedet under dialogmøtet, men får i stedet komme med sine innspill i et etterfølgende møte med KD rett etter dialogmøtet.

I forkant av møtet har hver av institusjonene blitt bedt om å sende inn et kort innspill (1-2 sider) til møtet. Her er innspillene:

I forkant av sitt innspill nedsatt NTNU fire arbeidsgrupper for områdene teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi. Arbeidet er sammenfattet i en detaljert rapport (28 sider) og viser fordeler og ulemper fra NTNU og de ulike områdenes perspektiv. Rapporten dannet grunnlag for NTNUs innspill og kan leses i sin helhet her: SAKS-NTNU.pdf.

Både innspillet og rapporten har blitt lagt åpent ut på NTNU vevsider: http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/august2014

Man kan spørre seg hvorfor ikke HiÅ har vært gjennom en liknende prosess i forkant av HiÅs innspill. De ansatte ble informert i juni, men det har såvidt Tekna bekjent ikke vært noen transparent prosess videre. Det er Tekna ukjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for HiÅs dialoginnspill. Kort tid etter allmøtet for de ansatte, bestemte styret seg i styremøte 17. juni for å vedta de tre hovedpunktene for SAKS, nemlig (tidligere omtalt her og her):

 1. Stå alene
 2. Fusjon med HiMolde
 3. Fusjon med NTNU
aug 282014
 

HiÅ har blitt innkalt til et regionalt dialogmøte med Kunnskapsministeren 17.september i Molde, i forbindelse med den varslede strukturmeldingen. I forkant av dette møtet, har Høgskolen blitt bedt om å sende et kort notat som skal gi status i arbeidet, og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere i møtet. Her er brevet som ble sendt 27. august 2014: Innspill regionalt dialogmøte Høgskolen i Ålesund.pdf

Brevet ble drøftet med organisjonene i IDF-møte 2014-07 25. august 2014. FF, NSF, Tekna og Nito stilte seg samlet bak et innspill til endringer  i brevet, men fikk lite gehør i den endelige versjonen. Det felles innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf