okt 202014
 

Innkalling til IDF-møte 2014-08 tirsdag 21.10.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-08.zip

Agenda:

 • 14/34 Evaluering av HiÅ sin budsjettfordelingsmodell
 • 14/35 Budsjett 2015 – Første gangs behandling
 • 14/36 Budsjett 2016 – Store nysatsinger
 • 14/37 SAKS – Svarbrev fra Høgskolen i Ålesund
 • 14/38 SAKS – Styrets funksjonsperiode
 • 14/39 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/40 Eventuelt
mai 062014
 

Oppdatering 30. mai: Saksdokumentene er nå oppdatert med endelig møtereferat (bruk linken nedenfor).


Innkalling til IDF-møte 2014-04 torsdag 08.05.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-04.zip

Agenda

 • 14/12 Tidsressurs for tillitsvalgte (14/00735) (drøfting)
 • 14/13 Særavtale om B-tillegg for programansvarlige (14/00511) (drøfting)
 • 14/14 Mandat for arbeidsgruppe for analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling (fase 1) og
  lønnspolitikk (fase 2) (14/00737) (drøfting)
 • 14/15 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Protokoll fra styremøtet 24.04.2014
  • Saker til styremøtet 17.06.2014
 • 14/16 Eventuelt

 Tidsressurs for tillitsvalgte

Tekna ved HiÅ har undersøkt situasjonen ved landets høgskoler samt UiT og vurdert de ulike ordningene for tildelt tid på arbeidsplanen til tillitsverv. Utifra størrelsen på parametre som antall studenter, ansatte, organisasjonsmedlemmer, inndeling av enheter/avdelinger/campuser, m.m. er det klart at HiÅ skiller seg ut med klart minst tildelt tid blant de lærestedene Tekna har fått tilbakemelding fra.

Skalert ifht. størrelsen til HiÅ på nevnte parametre bør en samlet pott med tildelt tid til de fem organisasjonene i IDF-utvalget ved HiÅ ligge på minst 1 årsverk.

Per i dag har de tillitsvalgte ved HiÅ en samlet pott på bare 860 timer, tilsvarende ca. et halvt årsverk. Ordningen henger igjen fra 1997 (!) og har ikke blitt justert siden da. I perioden fra 1997 til 2013 har antallet ansatte gått opp med over 50%.

Særavtale om B-tillegg for programansvarlige

Saken om avlønning for programansvarlige har sitt utspring i et lønnskrav fra Tekna, der vi peker på at programansvarlige ved avdelingene har det høyeste faglige ansvaret etter dekan. Dette har tidligere blitt verdsatt og medført høyere lønn enn administrative lederstillinger som studiesjef, økonomisjef og personalsjef. Men etter det siste årets kraftige lønnshopp for de adminstrative lederne (les mer her og her), har dette endret seg.

Det er også slik per i dag at enkelte lab-ansatte som er underlagt programansvarlige både faglig, personalmessig og økonomisk-administrativt sett, tjener mer enn sine overordnede programansvarlige. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare og programansvarlige i en slik situasjon bør bli løftet lønnsmessig.

På tross av disse forholdene ønsker ikke ledelsen å foreta individuelle lønnsforhandlinger for de programansvarlige, men mener at særavtalen for programansvarlige må endres, og at det tidligst kan skje etter at lønnspolitikk er utarbeidet mot slutten av 2014, og med virkning tidligst fra 1. august 2015.

 Arbeidsgruppe for lønnsanalyse og lønnspolitikk

Høgskolestyret har bedt om at det settes ned ei arbeidsgruppe for analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling, og konkluderer med et forslag til lønnspolitikk. Sammensetning og innspill til mandatet til arbeidsgruppa ble drøftet i forrige IDF-møte 2014-03.

Et forslag til mandat er utarbeidet (se saksdokumentene), og innebærer bl.a. at arbeidsgruppa ferdigstiller en analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling ved HiÅ til 25. august 2014 (fase 1), samt utarbeider et forslag til lønnspolitikk til 15. november 2014 (fase 2).

Tekna undres noe over at man ikke utarbeider lønnspolitikken før de lokale 2.3.3-lønnsforhandlingene i oktober, og vil drøfte om dette lar seg gjøre.

apr 242014
 

Saksdokumenter til IDF-møte 2014-03 er nå oppdatert med bl.a. innspill fra Tekna og møtereferat: IDF-2014-03.zip

Lønnspolitikk og arbeidsgruppe

En av sakene på IDF-møtet gjaldt lønnspolitikken til HiÅ. Det ble besluttet, med henvisning til en bestilling fra Høgskolestyret, at det settes det ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling ved HiÅ. Mer om detaljene rundt arbeidsgruppa finnes i møtereferatet.

Tekna har tidligere satt fokus på lønnspolitikken til HiÅ ved å sammenstille statistikk fra 2013 som viser at det ble avholdt hele 30 individuelle 2.3.4-forhandlinger i 2013 (det vanlige er kanskje 2-3 stykker), med totalt 1.4 millioner kr i lønnsopprykk, hvorav 366 000 kr (over 1/4 ) gikk til tre direktører. Administrativt ansatte fikk også i snitt 50% flere lønnstrinn enn sine faglige kollegaer. Denne typen lønnsøkning til direktører og ledere er ganske vanlig i det private, og det ser nå ut til at trenden brer seg også i det offentlige, inkludert vår egen høgskole.

Statoil-sjef Helge Lunds lønnsøkning på en halv million kroner førte til et krav fra de ansatte om at han må gå av (Aftenposten, 22. mars). DNB-sjef Rune Bjerke fikk økt bonusen sin med nesten det samme beløpet gjennom det han kalte et «spleiselag» (NRK, 13. mars). Det fikk LO-sjef Gerd Kristiansen til å reagere kraftig (e24, 13. mars). Ønsker du å være med på spleiselaget ved HiÅ?