des 052014
 

På medlemsmøtet 28. november ble det vedtatt at Terje Tvedt blir ny hovedtillitsvalgt for Tekna, med Runar Ostnes (AMO) og Hans Georg Schaathun (AIR) som varaer, med virkning fom. 1. januar 2015. Vi gratulerer!

Det ble også vedtatt å opprette et arbeidsutvalg som skal bistå den hovedtillitsvalgte i aktuelle saker, herunder rådgivning, saksutredning, vararepresentasjon, deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, osv. Utvalget skal bestå av HTV, to varaer, og to andre Tekna-medlemmer. Utvalget vil for vårsemesteret 2015 bestå av følgende personer:

  1. Terje Tvedt (HTV, AIR)
  2. Hans Georg Schaathun (vara, AIR)
  3. Runar Ostnes (vara, AMO)
  4. N.N. fra AIR (Ottar Osen tar på seg oppdraget om ingen andre stiller)
  5. N.N. fra AMO (Runar Ostnes og Karl Henning Halse forhører seg på AMO om noen vil ta på seg oppdraget)

Se forøvrig denne bloggposten for detaljer og møtereferat: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell

nov 102014
 

Oppdatering 17. november 2014: Møtetidspunkt har blitt endret til fredag 28. november kl. 13-14. Videre har agendaen blitt utvidet til å inkludere drøfting av styringsmodell. Les mer her: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell


Vi kaller med dette inn til medlemsmøte om tillitsverv og eventuelt foreningsstyre onsdag 3. desember kl. 12.30-13.30 fredag 28. november kl. 13-14 på miljørommet F413.

Bakgrunn:

Som tidligere annonsert trenger vi ny hovedtillitsvalgt (HTV) for Tekna fom. 1. januar 2015. Terje Tvedt har sagt seg villig til å ta vervet i en interimperiode våren 2015, så det kjøper oss litt tid, men vi må få dette på plass helst fom. høsten 2015, og ihvertfall fom. januar 2016.

Vi ønsker derfor at de som er interesserte i et slikt verv melder fra til undertegnede snarest.

Ansatte i tillitsverv har tidligere ikke blitt frikjøpt med tilstrekkelig tid på arbeidsplanen. Undertegnede har hatt 80 timer i semesteret. Etter å ha innhentet statistikk fra en rekke UH-institusjoner i landet, fikk Tekna gjennomslag for sitt krav om at arbeidstakerorganisasjonene skal få et årsverk (1688 timer) på deling (se IDF-møte 2014-06), altså nesten en dobling fra i dag. Dette medfører at ifht. tid på arbeidsplanen vil Tekna-tillitsvalgte bli frikjøpte med totalt 450 timer i 2015 (fordeles mellom HTV og varaer). Ved økt medlemsmasse vil dette tallet stige og vice versa.

Tekna har medlemmer i flere avdelinger, men hovedsakelig hos AIR og AMO. Med unntak av Magne Aarset er det de siste årene ansatte under AIR, eller i fagmiljø fra tidligere ITN som nå ligger under AIR, som har tatt byrden med å være tillitsvalgt (Webjørn Rekdalsbakken, Sigrun Jahren, Kjell Inge Tomren, Robin T. Bye). Vi oppfordrer derfor ansatte hos AMO om å delta i denne dugnaden. Dette er også viktig for å sikre bred faglig forankring.

En naturlig måte å bli involvert på kan være å først få opplæring ved å være vara og ta nødvendige tillitsvalgtkurs i regi av Tekna (gratis og fri fra jobb med lønn), før man vurderes som HTV.

Vi bør også vurdere om Tekna bør ha et foreningsstyre på høgskolen, eller en annen form for støttegruppe/tenketank rundt HTV. Per i dag består ei slik gruppe av HTV og de to varaene. Ei slik gruppe bør bestå av personer fra både AIR og AMO.

Vi ber om at aktuelle spørsmål og synspunkter om tillitsverv og eventuell tenketank eller foreningsstyre meldes inn på forhånd.

For de Tekna-tillitsvalgte

Robin T. Bye

sep 162014
 

Undertegnede har vært tillitsvalgt for Tekna siden 2011 og ønsker nå å fratre som hovedtillitsvalgt med virkning fom. 1. januar 2015, men vil gjerne bistå i det videre tillitsvalgtarbeidet gjennom en gradvis nedtrapping våren 2015, og gjerne som medlem i et Tekna-styre, hvis vi ønsker å opprette det.

Det betyr at vi søker ny hovedtillitsvalgt. Det mest nærliggende er at en av de to vararepresentantene (Ottar Osen eller Terje Tvedt) tar over, hvis de ønsker det, men her er det lov å melde seg. Er du interessert i å bli tillitsvalgt, eller ønsker å fremme forslag om en mulig kandidat, så ta kontakt med en av tillitsvalgte. Et rotasjonssystem der man går veien om å være vara før man blir hovedtillitsvalgt kan være fornuftig.

Ved flere mulige kandidater til vervet kan vi forsøke å nå en enighet, eventuelt bruke avstemming.

Vi ønsker også dra i gang medlemsmøter, f.eks. en gang i semesteret. Vi kan også bruke et slikt møte til  valg av ny hovedtillitsvalgt.