nov 112014
 

Oppdatering 17. november 2014: Lagt til aktuelle dokumenter.

Aktuelle dokumenter:


Rektor har sendt ut et høringsutkast for evaluering av styringsmodell ved Høgskolen. Fristen for høringsinnspill er satt til 3. desember 2014, med påfølgende behandling i styret i ekstraordinært styremøte 8.januar 2015. Dokumentet skal være sendt til avdelinger og enheter via Public 360 med saksnummer 14/02016.

Høringsbrev og høringsutkast kan lastes ned her: EvalueringStyringsmodellNov2014.zip

Tekna ber om at eventuelle synspunkter om høringsutkastet sendes skriftlig til de tillitsvalgte innen fredag 28. november 2014.

sep 162014
 

Høgskolestyret vedtok i sak HS-sak 29/14 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen følgende:

Høgskoledirektøren utarbeider et mandat og iverksetter arbeidet med evaluering og tilpasning av budsjettfordelingsmodellen med utgangspunkt i saksfremlegget og de føringer som kom frem i styremøtet. Evalueringsprosessen skal skje med sikte på implementering ved utarbeidelsen av endelige budsjettrammer for 2015.

En prosjektgruppe ble nedsatt og fullførte sitt arbeid i september (les mer her).

Høgskoledirektøren ber med dette om budsjettenhetenes og organisasjonenes innspill til budsjettfordelingsmodellen, særlig med hensyn til:

 1. Beløpsmessige størrelser på de ulike elementene i modellen (laboratoriefinansiering mhp. drift og utstyrsinvesteringer, kompensasjon for fellesfag, ol.).
 2. Oppbyggingen av pristabellene, samt innplassering av studier.
 3. Håndtering av studier som ikke gir studiepoengproduksjon (eks.: Forkurs) i modellen.

Høgskolen viser til vedlagte høringsgrunnlag og ber om at tilbakemeldinger oversendes postmottak@hials.no innen 30.09.2014.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 26. september.

Høringsnotat og prosjektrapport kan du laste ned her: BFM-revidering-september-2014.zip

jun 182014
 

Oppdatering 27. august 2014: Innspillet til Tekna finner du her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf. De andre innspillene og saksdokumenter finner du blogginnlegget for IDF-møte 2014-07.


Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har sett nærmere på en del administrative funksjoner ved HiÅ. Gruppen har hatt hovedfokus på følgende områder:

 • Hovedekspedisjonen og Trykkeriet
 • Informasjons- og markedsføringsenheten
 • Driftstjenesten
 • IT-tjenesten

Gruppen leverte sin rapport 16. juni og den sendes på høring til alle enheter ved HiÅ, arbeidstakerorganisasjonene og Studentparlamentet (SPÅ). Rapporten kan du laste ned her: 14_00929-4Organisasjonsutviklingsprosjekt Administrasjonen – Høring med vedlegg 204519_1_1.pdf

Rapporten og mottatte høringsinnspill vil bli lagt frem for Høgskolestyret i møte 5. september.

En av anbefalingene til arbeidsgruppen er at det iverksettes et mer omfattende OU-prosjekt, hvor HiÅ sin organisering og antall organisatoriske nivå blir vurdert.

Saken settes på agendaen for det planlagte IDF-møtet 18.august. Høringsfristen er 22. august.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 15. august.

mai 202014
 

Høgskoledirektøren har sendt ut et brev til budsjettenhetene samt organisasjonene, der det bes om konkrete tilbakemeldinger om hvordan den nye budsjettfordelingsmodellen (BFM) og dens insentiver oppleves i praksis, med konkrete forslag til områder der modellen bør revideres: RevideringBFM2014brev.zip

BFM var kanskje den viktigste saken for Høgskolen i 2013. Modellen ble vedtatt av høgskolestyret under forutsetning av at det skulle bli foretatt

en grundig evaluering og gjennomgang av ny budsjettfordelingsmodell (…) som grunnlag for videreutvikling av modellen i god tid før arbeidet med budsjettet 2015 starter.

Tekna har  etterlyst revideringen ovenfor ledelsen, samt på bloggen (se Ny budsjettfordelingsmodell – blir den revidert?!, 8. april d.å.), og det er derfor gledelig at prosessen endelig har begynt.

Fristen for skriftlige svar er satt til 2. juni. Vi ber våre medlemmer og andre ansatte om å gi konkrete tilbakemeldinger til dekanene og/eller Tekna snarest. 

Omfanget av tilbakemeldingene vil være styrende for hvor omfattende revideringsprosessen blir i det etterfølgende. Organisasjonene har også blitt bedt om å inkludere forslag til organisering av prosjektet i sine tilbakemeldinger.

mai 082014
 

Oppdatering 30. mai: Avdelingene og organisasjonene har nå levert sine innspill. Disse skal drøftes 2. juni på IDF-møte 2014-05. Du kan lese Tekna og de andres innspill her: FoU-evaluering2014MottatteInnspill.zip


Ledergruppen har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av nåværende FOU-organisering ved Høgskolen i Ålesund, der også organisasjonene inviteres til å komme med innspill. Et notat som beskriver bakgrunn og innholdet i evalueringen har blitt sendt ut: FoU-evaluering2014.zip

Det legges opp til at tilrådingene fra evalueringen skal danne grunnlag for å legge fram et forslag om framtidig FOU-organisering for styret i møte 18. juni. Forslagene forutsettes i forkant drøftet med organisasjonene.

Tekna forstår høringen slik at både avdelingene og organisasjonene kommer med innspill. Våre medlemmer kan derfor sende synspunkter både til sin dekan og til de Tekna-tillitsvalgte snarest. Skriftlige svar skal arkiveres senest 26. mai. Vi trenger litt tid til å bearbeide eventuelle innspill. Derfor:

Frist for å sende høringsinnspill til de Tekna-tillitsvalgte settes til onsdag 21. mai.


Fra notatet heter det bl.a.

(…) På bakgrunn av dette ber ledergruppen om at det gjennomføres en forenklet evaluering av dagens FOU-organisering som ser på:

 • Organisering av FOU-aktiviteten i avdelingene. Er dagens organisering med oppnevning av egne forskningsledere og organisering i forskningsgrupper hensiktsmessig?
 • Mandat, oppgaver og sammensetning for Forskingsstrategisk råd (FSR)
 • Ansvar, oppgaver og roller for den sentrale FOU-seksjonen. Evalueringen bør både omfatte rollen som forskningssjef / FOU-koordinator, hvilke administrative støttefunksjoner som kreves og hvordan den sentrale FOU-seksjonen bør organiseres og dimensjoneres for å støtte oppunder en økt FOU-aktivitet i avdelingene.
 • Koordineringen og samhandlingen mellom den sentrale FOU-organiseringen og organiseringen av FOU-aktiviteten i avdelingeneUtredningen gjennomføres av Faglig ledergruppe med FOU-koordinator som sekretær. Det bør hentes inn erfaringer og innspill fra avdelingene, organisasjonene og fra Forskningsstrategisk råd.Evalueringen bør munne ut i en tilråding om hvordan FOU- aktiviteten ved HiÅ bør organiseres framover som kan legges fram for Høgskolestyret i møte 18. juni. Tilrådingene forutsettes lagt fram og drøftet med arbeidstakerorganisasjonene før den presenteres for styret.
mar 312014
 

Oppdatering 19. mai: Faksimile av styrevedtaket for veilederen:

IPRveilederNavnfjernet

Oppdatering 08. mai: Høringssvar fra Tekna ble presentert for styret og kommentarene rundt bl.a. elæring har blitt tatt til følge og veilederen korrigert deretter. Det viser at det nytter å gi tilbakemelding!

Oppdatering 22. april: Høringssvar fra Tekna har blitt levert: IPRInnspillFraTekna.pdf.

Takk til alle våre medlemmer som kom med innspill i forkant!


Universitets- og høgskoleloven gir HiÅ ansvar for å bidra til at forskningsresultater ved HiÅ kan utnyttes næringsmessig til innovasjon og nyskaping. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer at HiÅ som arbeidsgiver – på visse betingelser – har rett til å overta tilsattes oppfinnelser mot vederlag. Det knytter seg juridiske rettigheter –  immaterielle rettigheter (IPR) – til de fleste av de arbeidsresultatene høgskoletilsatte produserer. Etter at universitetene og høgskolene har fått kommersialisering av forskningsresultater som nytt virksomhetsområde står alle institusjoner overfor de samme problemstillingene og utfordringene når det gjelder forvaltning av sine immaterielle rettigheter.

Arbeidet med IPR ble påbegynt av en nedsatt arbeidsgruppe våren 2013. Høsten 2013 ble arbeidet videreført av FoU koordinator Ann-Kristin Tveten. I september 2013 ble utvidet ledergruppe, Forskningsstrategisk råd og øvrige ansatte invitert til dialogmøte (avholdt 12.12.2013) med jurist Morten Øien fra NTNU. Møtet var obligatorisk for utvidet ledergruppe samt FSR og frivillig for ansatte. Arbeidstakerorganisasjonene ble orientert om arbeidet med IPR i IDF møtet 13.09.2013. Dokumentet er nå klart til høring.

Tekna ved HiÅ har frist til 22.04.2014 med å komme med et høringssvar.

Ønsker du å formidle ditt syn til din Tekna-tillitsvalgte, ber vi om tilbakemelding innen fredag 18.04.2014!

Høringsdokumenter: VeilederImmaterielleRettigheter2014.zip

Om veilederen

Universitets- og høgskoleloven gir HiÅ ansvar for å bidra til at forskningsresultater ved HiÅ kan utnyttes næringsmessig til innovasjon og nyskaping. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer at HiÅ som arbeidsgiver – på visse betingelser – har rett til å overta tilsattes oppfinnelser mot vederlag. Det knytter seg juridiske rettigheter- immaterielle rettigheter (IPR) – til de fleste av de arbeidsresultatene høgskoletilsatte produserer. Etter at universitetene og høgskolene har fått kommersialisering av forskningsresultater som nytt virksomhetsområde står alle institusjoner overfor de samme problemstillingene og utfordringene når det gjelder forvaltning av sine immaterielle rettigheter.

HiÅ har derfor behov for en rettighetspolitikk basert på en gjennomgang av hvilke arbeidsresultater det knytter seg rettigheter til, og i hvilke tilfeller høgskolen bør/skal overta disse rettighetene. Det er derfor utarbeidet en «Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ)» som styret behandler i styremøte. Veilederen er utformet med bakgrunn i NTNU sin styrevedtatte IPR, med noen endringer. Målet med å utarbeide en veileder er å gjøre ansatte og ledere ved HiÅ kjent med IPR, slik at styret etter en periode kan vedta juridiske retningslinjer for IPR. I perioden frem mot et endelig styrevedtak må HiÅ jobbe for å utarbeide gode samarbeidskontrakter og studentkontrakter som sikrer at rettigheter blir godt ivaretatt.

Målgruppen for denne veilederen er ansatte og ledere ved alle avdelinger ved HiÅ. Dokumentet skal være veiledende for IPR ved HiÅ og er et supplement til HiÅ’s styringsdokument, retningslinjer og strategier forøvrig. Dokumentet inneholder relevant bakgrunnsinformasjon og praktiske anbefalinger til de ledere ved HiÅ som skal svare på spørsmål fra ansatte og studenter, og som skal fatte beslutninger på vegne av HiÅ vedrørende konkrete nyskapingsprosjekt. I tilfeller der rettigheter og eierskap i hht veileder for IPR blir aktuelt, kan styret nedsette en komite for å vurdere HiÅ’s rolle i IPR.

Arbeidet med IPR ble påbegynt av en nedsatt arbeidsgruppe våren 2013. Høsten 2013 ble arbeidet videreført av FoU koordinator Ann-Kristin Tveten. I september 2013 ble utvidet ledergruppe, Forskningsstrategisk råd og øvrige ansatte invitert til dialogmøte (avholdt 12.12.2013) med jurist Morten Øien fra NTNU. Møtet var obligatorisk for utvidet ledergruppe samt FSR og frivillig for ansatte. Arbeidstaker organisasjonene ble orientert om arbeidet med IPR i IDF møtet 13.09.2013. Dokumentet er nå klart til høring.