sep 162014
 

Høgskolestyret vedtok i sak HS-sak 29/14 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen følgende:

Høgskoledirektøren utarbeider et mandat og iverksetter arbeidet med evaluering og tilpasning av budsjettfordelingsmodellen med utgangspunkt i saksfremlegget og de føringer som kom frem i styremøtet. Evalueringsprosessen skal skje med sikte på implementering ved utarbeidelsen av endelige budsjettrammer for 2015.

En prosjektgruppe ble nedsatt og fullførte sitt arbeid i september (les mer her).

Høgskoledirektøren ber med dette om budsjettenhetenes og organisasjonenes innspill til budsjettfordelingsmodellen, særlig med hensyn til:

 1. Beløpsmessige størrelser på de ulike elementene i modellen (laboratoriefinansiering mhp. drift og utstyrsinvesteringer, kompensasjon for fellesfag, ol.).
 2. Oppbyggingen av pristabellene, samt innplassering av studier.
 3. Håndtering av studier som ikke gir studiepoengproduksjon (eks.: Forkurs) i modellen.

Høgskolen viser til vedlagte høringsgrunnlag og ber om at tilbakemeldinger oversendes postmottak@hials.no innen 30.09.2014.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 26. september.

Høringsnotat og prosjektrapport kan du laste ned her: BFM-revidering-september-2014.zip

apr 082014
 

Oppdatering 20. mai: Høgskoledirektøren har bedt om tilbakemelding fra budsjettenhetene og organisasjonene. Tilbakemeldingene vil danne grunnlag for prosessen videre. Les mer her: Revidering budsjettfordelingsmodellen 2014: Prosessen har begynt

Oppdatering 22. april: Revidering av budsjettfordelingsmodellen kommer visstnok opp ibm. styremøtet 17. juni.

Den kanskje viktigste saken for Høgskolen i 2013 var den nye budsjettfordelingsmodellen (BFM). Utarbeiding av modellen ble nedfelt som et prosjekt «eid» av høgskoledirektøren (daværende personalsjef var konstituert som direktør på dette tidspunktet) våren 2013. Under prosjekteier var en styringsgruppe bestående av høgskoledirektør, rektor, og økonomidirektør. Prosjektet ble ledet av økonomidirektør (underlagt styringsgruppa). Under prosjektleder var ei prosjektgruppe bestående av representanter fra følgende enheter:

 • POS (NN1)
 • AIM (høgskolelektor)
 • AHF (rådgiver)
 • SS (studiesjef)
 • ØDS (rådgiver)
 • Arbeidstakerorganisasjonene (høgskolelektor NN2  fra NSF)

I tillegg ble det oppnevnt såkalte referansegrupper:

 • Faglig ledergruppe v/rektor
 • Øvrig ledergruppe v/høgskoledirektør
 • Studierelatert aktivitet v/studiesjef
 • Personalrelatert ved NN1
 • Arbeidstakerorganisasjonene v/NN2

Prosessen framstår i ettertid som kvasidemokratisk. Både dekan ved AIR og dekan ved AMO protesterte mot forslaget til BFM ila. våren 2013 uten å bli hørt. Modellens ble prinsipielt vedtatt i juni, uten høring. En kvasihøring ble foretatt høsten 2013, der kun små detaljer fra modellen var oppe til diskusjon. Med andre ord var innflytelsen til høringssvarene deretter. Tekna og dekan AIR opponerte kraftig i sine høringssvar, men modellen ble likevel vedtatt, under forutsetning av at modellen revideres i 2014. Såvidt Tekna kjenner til, er ikke dette arbeidet påbegynt.

Argumentene som bekymret Tekna og dekanene på AIR, AMO, ABF gjaldt hovedsaklig ingeniørutdanningene, samt generell saksbehandling. Et utvalg av kritikken er gjengitt nedenfor.

Dekan ABF (innspill ledergruppe våren 2013):

 • Uoversiktelig og uforutsigbar modell som ikke tar hensyn til avskriving og vedlikehold av labutstyr.
 • Basis ifht. blå bok – dette er politisk styringsverktøy og må tildeles respektive avdelinger, særlig siden noen studier er dyrere enn andre.
 • Grunnfinansiering bør være på 90 %.

Dekan AMO (innspill ledergruppe våren 2013):

 • Modellen smører basisbevilgning utover alle parter og undergraver våre muligheter til å få flere basisplasser. Øremerkede midler (les: studieplasser tildelt ingeniørutdanningen) må gå dit de er øremerket, ikke smøres utover.
 • Modellen gir 90 % av studieproduksjon til avdelingene og 60 % av basis til avdelingene. Basisbevilgning er knyttet til dyre eller smale utdanninger (les: ingeniørutdanninger med utstrakt labbruk) og det motsatte er mer naturlig: At basis fordeles med 90 % til avdelingen og at man heller redusere andelen knyttet til studiepoengproduksjon.
 • Basis = strategisk tildeling og blåbok angir endringer fra foregående år, modellen kan derfor ikke se bort i fra historisk tildeling.

Dekan AIR (høringssvar til styremøte 24.10.2013):

 • Analyse av modellen og dens påvirkning er ikke gjennomført og framlagt for drøftingsparter.
 • Modellen struper tildelingene til ingeniørutdanningene.
 • Modellen fører til 3% budsjettreduksjon for 2014 og reverserer i praksis styrevedtak om studieplasstildeling.
 • Økt laboratorieaktivitet som påkrevd gjennom ny rammeplan for ingeniørutdanningen blir underfinansiert.
 • Forkurs ved AIR koster 2,5 millioner kr, men modellen hensyntar ikke dette og underbudsjetterer med 1,5 millioner kr.

Tekna (høringssvar til styremøte 24.10.2014):

 • Prosjektgruppa hadde ingen representanter fra de tekniske utdanningene ved AIR, AMO, ABF og var dominert av adminstrativt ansatte.
 • Prosessen framstår i ettertid som skinndemokratisk og medbestemmelsesretten til arbeidstakerne synes ikke godt nok ivaretatt.
 • Eksisterende BMF nevnes ikke og det blir ikke fremlagt en analyse av forskjellene mellom gammel og ny modell.
 • Fra 2014 blir basis (strategisk tildeling) bare 70% av det som Kunnskapsdepartementet faktisk har tiltenkt, med dramatiske konsekvenser for ingeniørutdanningen.
 • Forkurs AIR kommer ut med 1,5 millioner kr i tap ifht. hva det faktisk koster å gjennomføre forkurs.
 • 6 av 10 punkter i modellen framlagt høsten 2013 er drøftingstema, men har ikke blitt drøftet.
 • På tross av øremerkede midler tildelt studieplasser på ingeniørutdanning i 2009, 2011, 2012 og 2013 fører modellen til reduserte bevilgninger – hvordan er det mulig?! – Svar: Modellen smører midlene utover i stedet for å brukes til det de er øremerket til.
 • Tekna vil be om at beslutninger gjeldende BFM og budsjett for 2014 stoppes inntil drøftinger og eventuelle forhandlinger er gjennomført i henhold til Teknas krav.

Særlig AIR ville bli straffet av BFM i sitt budsjett for 2014. Styret tildelte derfor en strategisk nødpott som berger AIR i 2014. Men hva skjer i 2015? Styret har erkjent problemet og vedtatt at modellen må revideres.

Vil det skje, og vil de nødvendige grep tas?

Vedlegg: