okt 202014
 

Innkalling til IDF-møte 2014-08 tirsdag 21.10.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-08.zip

Agenda:

 • 14/34 Evaluering av HiÅ sin budsjettfordelingsmodell
 • 14/35 Budsjett 2015 – Første gangs behandling
 • 14/36 Budsjett 2016 – Store nysatsinger
 • 14/37 SAKS – Svarbrev fra Høgskolen i Ålesund
 • 14/38 SAKS – Styrets funksjonsperiode
 • 14/39 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/40 Eventuelt
jun 132014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Protokoll er nå vedlagt i zip-filen nedenfor. Sammendrag av vedtakene:

 • Leiested- og totalkostnadsmodellen, samt nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA),  tas i bruk fra 1. juli 2014 for nye prosjekter (påbegynte prosjekter fullføres etter gammel modell ut 2014). Ny modell evalueres og tilpasses høsten 2014 med endelig implementering 1.1.2015.
 • Arbeidsgruppen for evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen utvides med 5 personer fra avdelingene (opprinnelig 2 personer) (red. anm. arbeidet starter opp medio august, Tekna er representert sammen med NSF for arbeidstakerorganisasjonene).
 • Styret ber om at arbeidet med å utforme HiÅs svar til KDs SAKS-bestilling igangsettes basert på de innspill som framkom i styremøtet (red.anm. Tekna vil gjerne vite hva som framkom der..?!).
 • Høgskoledirektøren iverksetter arbeidet med å utvikle årsplaner 2015-17 basert på styrets innspill slik de fremkom i møtet i forhold til:
  1. Fremdriftsplan for budsjett- og planarbeidet i 2014
  2. Måltall studiepoengproduksjon og foreløpige budsjettrammer
  3. Mal for strategi- og årsplan 2015-17
  4. Oppfølging av KD’s SAKS-bestilling (HiÅ i 2020)
  5. Øvrige strategiske prioriteringer fra styret som fremkom i styremøtet
 • Foreløpige budsjettrammer 2015-17: Høgskolestyret vedtar følgende foreløpige plantall for studiepoengproduksjonen i perioden 2015-2017 (oppgitt i studiepoengekvivalenter) og foreløpige budsjettrammer (red.anm. se protokollen for tallene).
 • Styret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Ålesund og Fagskolen i Ålesund, og gir Høgskoledirektøren fullmakt til å ferdigstille avtalen (red.anm. saksdokumentet er unntatt offentlighet uten at Tekna forstår hvorfor. Tekna har bedt om tilgang til dokumentet med henvisning til offentlighetsloven, men har ikke fått svar på henvendelsen).
 • Styret vedtar «Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund» med de innspill som fremkom i styremøtet.
 • Marit Kvangarsnes gis personlig opprykk til professor i avansert klinisk sykepleie/ sykepleiedidaktikk med virkning fra 1. april 2014.
 • Det offentliggjøres i august 2014 hvem som tildeles studentvelferdsprisen 2014.
 • HiÅ sin FoU organisering – Evaluering av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved Høgskolen i Ålesund:
  1. Det utarbeides en justert arbeidsbeskrivelse for sentral FoU koordinator (50 %) og en arbeidsbeskrivelse for økonomisk / administrativ ressurs (50 %) tilknyttet FoU enheten som erstatter stillingen FoU sjef (100 %). Høgskolestyret gir Høgskoledirektøren fullmakt til å besette disse rollene.
  2. Det nedsettes et utvalg som utreder organiseringen av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved HiÅ.

Saksdokumenter til styremøte HS-2014-04 som avholdes torsdag 17.06.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-04.zip

Saker som skal opp er blant annet:

 • Leiested- og totalkostnadsmodell
 • Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen
 • Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren
 • HiÅ sin FoU-organisering

Leiested- og totalkostnadsmodell

Modellen, herunder dens prinsipper, definerte leiesteder, prissetting, m.v. er beskrevet i saksdokumentet. I tillegg ble det 10.01.2014 avholdt et informasjonsmøte for høgskolens ansatte om TDI-modellen og leiestedorganisering av forskningsinfrastruktur i universitets- og høgskolesektoren. Presentasjonen ble holdt av Lise Trondsen Sagdahl fra NTNU, og slides finner du her: Leiested_Aalesund_100114

Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen

Tekna har kommet med flere innspill til BFM over lengre tid. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet har nå sendt ut en «bestilling» til alle høgskoler og universitet – en rekke spørsmål for kritisk vurdering av egen stilling, og strategiske posisjon fremover. Alle ansatte inviteres til å komme med innspill. Les mer i rektors nyhetsbrev for juni 2014: NYHETSBREV JUNI 2014

HiÅ sin FoU-organisering

Tekna har kommet med innspill til FoU-organiseringen etter en høring for medlemmer ved HiÅ. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

mai 302014
 

Oppdatering 18. juni 2014: Saksdokumentene inkluderer nå endelig møtereferat.


Innkalling til IDF-møte 2014-05 mandag 02.05.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-05.zip

Saksdokumentene innholder bl.a avdelingenes og organisasjonenes innspill til hvordan FoU bør organiseres ved HiÅ. I tillegg ligger Teknas innspill til evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen i dokumentene.

Agenda

Drøfting:

 • 14/17 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen (14/00827) (drøfting)
 • 14/18 Budsjett 2015-2017, plantall og strategiske prioriteringer (14/00750) (drøfting)
 • 14/19 FoU-organisering ved HiÅ (14/00779) (drøfting)
 • 14/20 Organisering av fellestjenester og administrasjon (14/00929) (drøfting)

Informasjon:

 • 14/21 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Saker til styremøtet 17.06.2014
  • Reisebyråavtale
  • Etatsstyringsmøtet med KD 27.05.2014

Evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen

Tekna ønsker bl.a. at følgende punkter evalueres og revideres:

 1. Hvordan hensyntar modellen laboratorietunge og dyre utdanninger? De teknologiske studiene har typisk et stort og nødvendig fokus på labaktivitet, samt nære lærer-student-relasjoner, som sikrer kvaliteten på utdanningene, gjør HiÅ-studenter attraktive for arbeidslivet, og er HiÅs konkurransefortrinn sammenliknet med store universiteter. Laboratorieaktiviteten skal forøvrig ikke bare holdes på status quo; den er påkrevd å økes gjennom rammeplan for ingeniørutdanningen og gjør at økt studieproduksjon er ikke mulig uten at kostnadene samtidig øker (mulighetene for stordriftsfordeler er begrenset).
 2. Hvordan hensyntar modellen politiske føringer og øremerkede midler? Regjeringen har i mange år uttrykt både ønske og vilje til satsning på realfag og teknologi. Dette har materialisert seg i mange tildelinger av studieplasser innen teknologi til HiÅ. Per i dag blir imidlertid disse midlene smurt utover alle studier i stedet for å tilgodeses de studiene midlene faktisk er øremerket for.
 3. Hva er konsekvensen av at alle studier har strategisk basisbevilgning? Vedtaket om at alle studier skal ha strategisk basisbevilgning er det mest dramatiske budsjettfordelingsvedtaket som er gjort i HiÅ’s historie. Oppretting av nye studier har, siden etablering av HiÅ, vært begrunnet i:
  a) Nye studieplasser etter tildeling gjennom statsbudsjettet
  b) Gjenbruk av fag og bevilgning gjennom studiepoengproduksjon.
  Det er i hovedsak pkt. b som har vært brukt, og det er derfor dramatisk at en nå også gir basis til disse studiene. Hva er konsekvensen av dette?
 4. Jf. punkt 1 og 2, hva kan konsekvensene bli ved at HiÅ driver overdrevent selvstyre og omfordeler midler internt på en måte som undergraver kvaliteten på de teknologiske studiene? Overdrevet autonomi som går på tvers av hva KD ønsker vil på sikt antakelig føre til reduksjon eller fjerning av tildeling av midler.
 5. Hvilke kriterier ligger til grunn for en 60/40 fordeling av studieplasstildeling mellom avdeling og administrasjon? Denne fordelingen ble verken begrunnet eller drøftet med organisasjonene før BFM ble vedtatt og synes å være vilkårlig valgt. Fordelingen kan ha svært mye å si for avdelingenes økonomi. Hvis f.eks. forholdet var 70/30 eller 65/35 ville dette medføre at flere millioner i underbudsjettering hos avdelingene forsvinner.
 6. Hvordan skal man dekke gapet for 2015 mellom AIRs estimerte budsjett og tildelt budsjett basert på BFM? Ekstraordinære potter med strategiske midler er nå borte og strategiske tildelinger til bl.a. AIR for å rette opp i underfinansiering vil ikke være mulig i 2015.
 7. Hvordan kan en i modellen ivareta FOU organisering og tildeling?

FoU-organisering ved HiÅ

Tekna har innhentet innspill fra sine medlemmer og ønsker å komme med følgende kommentarer:

Forskningsgrupper og forskningsledere på avdelingene
Dagens organisering med oppnevning av egne forskningsledere og organisering i forskningsgrupper kunne vært hensiktsmessig om avdelingene hadde ressurser i sine budsjetter til forskningaktivitet. Uten ressurser spiller det liten rolle hvilken organisering man bestemmer seg for; det blir likevel ingen aktivitet.

Som et minimum burde alle med forskerkompetanse (doktorgrad eller dokumenterte forskningsresultater) ha 25% eller mer forskningstid på arbeidsplanen. Dagens modell med de facto null forskningstid innebærer en catch 22-situasjon der man ikke har forskningstid fordi man ikke har ekstern finansiering, og ikke kan søke om ekstern finansiering fordi der ikke finnes tid til å gjøre nødvendig bakgrunnsarbeid.

Ressurssituasjonen bør adresseres i den påtroppende revideringen av budsjettfordelingsmodellen. Det er vanskelig å diskutere FoU-organisering når rammevilkårene ikke gir rom for nevneverdig FoU.

Forskningsstrategisk råd (FSR)
Per i dag framstår FSR ikke som et strategisk råd, men snarere som et operasjonelt et. I mangel av en tilstrekkelig konkret strategiplan, forskningsstrategisk ledelse og strategiske føringer ser det ut til at FSR er redusert til et operasjonelt organ som bruker mye ressurser på små detaljer, f.eks. tildeling av småbeløp.

I saker av større betydning, som tillatelse til å søke om SHP-midler eller tildeling av stipendiatstillinger, har skriftlig saksbehandling vært fraværende, og det har vært umulig å se noen begrunnet strategisk forankring i vedtakene. Et lysende eksempel er den siste tildelingen av stipendiatstillinger, hvor ingen skriftlig saksbehandling ble foretatt, før rådsmedlemmene møtte opp og foretok avstemming over søknadene.

Et velfungerende råd kunne videre ha sørget for å synliggjøre strategiske føringer (samt historikk) i forkant av utlysningen, slik at aktuelle parter kunne gått sammen og skreddersydd sine søknader ut i fra dette. Andre parter kunne også sluppet å søke om de visste om føringene på forhånd.

Sentral FoU-seksjon, -koordinator og -sjef
Kompetanse og rådgivning innen utvikling av forskningsprosjekter, forskningsmidler og søknadsskriving kan like godt gjøres på fagavdelingene som sentralt.

Økonomisk-administrative aspekter kan antakelig også gjøres minst like godt av administrativt ansatte hos avdelingene som sentralt, og minsker risiko for sentrale flaskehalser, samt at kortere saksbehandlingsvei kan gi raskere saksbehandling.

Saksbehandlingsoppgavene som forskningskoordinatoren har stått bak, med FoU-håndbok og veileder for IPR, viser at det er rom for denne typen stilling. Det er p.t. mer tvilsomt om en forskningssjef er nødvendig, gitt høgskolens størrelse og aktivitet.

Strategiske forskningsprogrammer?
En mulig FoU-organisering med 2-3 strategiske, overordnede forskningsprogrammer på tvers avdelingene, som egne budsjettenheter og med matriseorganisering av ansatte kun revet ned båsene mellom avdelingene og sikret tverrfaglig samarbeid med fokusert forskning i tråd med erklærte strategier.

Ved en slik FoU-organisering kunne man samtidig vurdert omorganisering av eksisterende avdelinger til et mindre antall enn dagens fem.

Strategisk versus fri forskning
Tilbakemeldinger fra våre medlemmer kan tyde på følgende:
1. Vi bruker for mye ressurser på FoU-administrasjon sammenlikna med faktisk FoU-aktivitet.
2. Det er lite poeng i å drøfte FoU-organisering når det er lite FoU å organisere.
3. Vi må velge mellom strategisk styrt forskning eller fri og individstyrt forskning.
Ved fri forskning bør vi redusere ressurser på å styre forskningen, samt gi avdelingene større frihet, inkludert ressurser.
Ved strategisk styrt forskning må vi bygge opp organisasjonen for effektiv styring.
I dag bygger vi opp organisasjonen for å drive styring, men der er en manglende forskningledelse og forskningsstrategi som gjør at FSR og FoU-seksjonen er redusert til detaljstyring.