okt 302014
 

Vedlagt er Teknas siste kommentarer til SAKS: TeknaSAKSInnspillMedVedlegg29Okt.pdf

Vi ønsker i dette innspillet å utdype, presisere og nyansere den felles uttalelsen som har kommet fra fagforeningene (se SAKS: Veien videre), og Teknas eget syn. Det kan hende enkelte formuleringer i uttalelsen er i overkant polariserte, noe som forøvrig kan ha sammenheng med saksbehandlingen og prosessen som har vært.

I vedlagte dokument ønsker Tekna å understreke at vi både ser og ønsker synergier gjennom et utvidet og forsterket samarbeid med NTNU; et gjensidig og forpliktende samarbeid der høgskolene selvstyre og det regionale samfunnsoppdrag ivaretas. Samtidig er vi skeptiske til om fusjon er den rette mekanismen for å oppnå disse synergiene. Vi mener dette er et ukontroversielt standpunkt som er i tråd med en rekke sentrale aktørers utspill i media, inkludert Maritimt Forum og NHO.

For Tekna er det viktig at man ikke stenger noen dører, og vi har derfor støttet de andre organisasjonene i man også bør utrede alternativet med en storhøgskole bestående av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ifht. å forhandle fram en bilateral samarbeidsavtale med NTNU vil en slik storhøgskole ha en helt annen «kjøttvekt» enn HiÅ alene, eller HiÅ/HiMolde.

okt 302014
 

Årets lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 23. oktober og varte i 11 timer. Tekna er fornøyd med resultatet og mener HiÅ med dette signaliserer et ønske om å satse på teknologi og kompetansen til våre medlemmer. Innhold fra selve forhandlingene er taushetbelagt og vi ber om forståelse for dette. Vi henviser forøvrig til epost fra personaldirektør tidligere i dag, der alle som har fått opprykk skal ha fått beskjed. Er det noe du lurer på, kan vi være behjelpelig.

okt 202014
 

Innkalling til IDF-møte 2014-08 tirsdag 21.10.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-08.zip

Agenda:

 • 14/34 Evaluering av HiÅ sin budsjettfordelingsmodell
 • 14/35 Budsjett 2015 – Første gangs behandling
 • 14/36 Budsjett 2016 – Store nysatsinger
 • 14/37 SAKS – Svarbrev fra Høgskolen i Ålesund
 • 14/38 SAKS – Styrets funksjonsperiode
 • 14/39 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/40 Eventuelt
sep 222014
 

Oppdatering 10. oktober 2014: Tekna har fått en del innspill fra sine medlemmer, og også avholdt medlemsmøte om SAKS fredag 26. september. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker å spille inn en felles uttalelse til høgskolestyret før Høgskolen sender sitt svarbrev til KD med frist 1. november. Her er et utkast til uttalelsen: SAKS_ArbOrg_141010-2.pdf

Tilbakemeldinger fra medlemmene om uttalelsen må sendes til Tekna senest mandag 13. oktober søndag 12. oktober!

Dette er en kort tidsfrist, samtidig så skriver antakelig høgskoleledelsen på svarbrevet i disse dager, og skal vi kunne påvirke innholdet, må vi komme med utspillet snarest, og ikke vente til brevet er ferdigskrevet og klart til sendes styret, slik det ligger an til med drøftingsmøte dagen før styret mottar sakspapirene. Det betyr at vi ønsker å presentere uttalelsen i IDF-møtet mandag 13. oktober kl. 10.

Kunnskapsministeren har også sendt institusjonene en oppdatering rundt SAKS, med avklaringer og presiseringer etter dialogmøtene og spørsmål som intitusjonene har tatt opp: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning – avklaringer og presiseringer.pdf


Nå som dialogmøtet med KD er gjennomført (se bl.a. innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-strukturMåtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs bestillingsbrev og skrive et svarbrev med frist 1. november. Brevets endelige form godkjennes i styremøte 31. oktober. Fram til da kan de ansatte komme med sine innspill gjennom sine avdelinger (ved dekan), sine tillitsvalgte, eller direkte til ledelsen.

Fagforeningene ble ikke tatt med på råd da høgskoledirektøren skrev sin innstilling til styremøtet 17. juni. SAKS sto nemlig ikke på agendaen for fagforeningenes IDF-møte 2. juni. SAKS sto heller ikke på agendaen for høgskolestyret på dette tidspunktet. Først 11. juni mottok fagforeningene saksdokumenter til styremøtet, hvor det nå forelå en ny sak om SAKS. Der gikk det fram at rektor og direktør ville anbefale styret å vedta tre hovedalternativer for utredning for eventuelle strukturendringer til dialogmøtet med KD 17. september:

 1. HiÅ videreføres som selvstendig institusjon
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

På IDF-møtene i august uttrykte fagforeningene samlet bekymring for fusjonering med NTNU, samt at evt. utredning av fusjon med HiMolde burde utvides til å gjelde våre naboer i Volda og Sogn og Fjordane. Dette spilte også fagforeningene inn ovenfor KD i et eget møte som KD hadde bedt om for å få høre også fagforeningenes synspunkter. Ledelsen valgte imidlertid å ikke endre nevneverdig på sitt innspill til KD.

Tekna v/HiÅ vil nå gjerne ha innspill fra sine medlemmer ifht. til det endelige brevet som HiÅ skal levere KD 1. november! Vi vil også kalle inn til et medlemsmøte snart, for utveksling av synspunkter.

Som hjelp til arbeidet har vi opprettet en egen side for ressurser relatert til SAKS (se menyen øverst). Her finner du bl.a. bestillingsbrevet fra KD i slutten av mai, oversikt over prosessen som har vært siden da, inkludert styrevedtaket 17. juni, dialogmøtet 17. september, framdriftsplan, relevante utredninger og rapporter, samt mediaoppslag om HiÅ og SAKS. Kom gjerne med ytterligere informasjon som du mener vi bør legge ut.

 

sep 182014
 

Sunnmørsposten rapporterer i fra dialogmøtet med KD i Molde 17. september 2014: Måtte vente på gangen

Fagforeningene ved HiÅ i Molde for møte med KD.

F.v.: Harald Yndestad (FF), Robin T. Bye (Tekna), Randi Tafjord (NSF), Tove Storhaug (Parat).

 – Jeg synes dette går veldig fort, sa reprentant for Forskerforbundet og professor Harald Yndestad ved Høgskolen i Ålesund. Sammen med tre andre tillitsvalgte fra Ålesund måtte han sitte på gangen mens dialogmøtet om høgskolenes framtidig struktur ble diskutert bak lukkede dører.

Høgskolen i Molde har ikke bestemt seg ennå. Rektor Harald Gammelsæter går for samarbeid mellom høgskolene i fylket, men det får han altså ikke lov til av Kunnskapsdepartementet.

Høgskolen i Ålesund ville også aller helst ha fortsatt som før. Sammenslåing med Molde er andrevalg, underbruk av NTNU et tredje. Dermed ligger det an til at det kan bli en forlovelse med de andre høgskolene i fylket ganske snart. Høgskolen i Volda har allerede signalisert at de vil slå seg sammen med de andre høgskolene i Møre og Romsdal.

— Sunnmørsposten, 17. september 2014

sep 162014
 

Undertegnede har vært tillitsvalgt for Tekna siden 2011 og ønsker nå å fratre som hovedtillitsvalgt med virkning fom. 1. januar 2015, men vil gjerne bistå i det videre tillitsvalgtarbeidet gjennom en gradvis nedtrapping våren 2015, og gjerne som medlem i et Tekna-styre, hvis vi ønsker å opprette det.

Det betyr at vi søker ny hovedtillitsvalgt. Det mest nærliggende er at en av de to vararepresentantene (Ottar Osen eller Terje Tvedt) tar over, hvis de ønsker det, men her er det lov å melde seg. Er du interessert i å bli tillitsvalgt, eller ønsker å fremme forslag om en mulig kandidat, så ta kontakt med en av tillitsvalgte. Et rotasjonssystem der man går veien om å være vara før man blir hovedtillitsvalgt kan være fornuftig.

Ved flere mulige kandidater til vervet kan vi forsøke å nå en enighet, eventuelt bruke avstemming.

Vi ønsker også dra i gang medlemsmøter, f.eks. en gang i semesteret. Vi kan også bruke et slikt møte til  valg av ny hovedtillitsvalgt.

sep 162014
 

Det skal i år innen 31. oktober avholdes lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. Årets oppgjør er rekordstort, med kr. 2.046.729, som tilsvarer 1,75 % av lønnsmassen.

For Tekna blir forhandlingsdelegasjonen bestående av de tillitsvalgte, Robin T. Bye (forhandlingsleder), Terje Tvedt og Ottar Osen (bisittere). Du må sende søknad om lønnsendring til forhandlingsleder innen kl. 12 den 30. september. Alle tre tillitsvalgte er tilgjengelig for samtale hvis ønskelig.

NB! Bruk det elekroniske skjemaet «Kravskjema lokale lønnsforhandlinger» som du finner under «HiÅ-skjema» i HR-portalen

I tillegg til kravskjemaet, finner du informasjon til de ansatte,  kriterier for søknad, og lokal lønnspolitikk i HR-portalen (krever antakelig innlogging på høgskolens nettverk, evt. bruk hjemmekontorløsning om du sitter hjemme), eller du kan laste det ned samlet her: HR-portaldokumenter.zip (link til side med passord og hjelp til zip-filer ligger øverst på bloggen).

Organisasjonene vil prioritere blant søknadene og fremme sine 2.3.3-krav til Høgskolen. Det er altså organisasjonene som stiller lønnskravene i prioritert rekkefølge (ikke individuelle ansatte). HiÅ får ikke innsyn i din søknad, men vil fremme sine krav til arbeidstakerorganisasjonene basert på innspill fra dekanene og øvrige ledere med arbeidsgiveransvar.

Spesielle føringer for årets oppgjør er at lønnsforskjeller knyttet til kjønn, samt justering av B-tillegg for programansvarlige, skal prioriteres høyt.

sep 162014
 

Høgskolestyret vedtok i sak HS-sak 29/14 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen følgende:

Høgskoledirektøren utarbeider et mandat og iverksetter arbeidet med evaluering og tilpasning av budsjettfordelingsmodellen med utgangspunkt i saksfremlegget og de føringer som kom frem i styremøtet. Evalueringsprosessen skal skje med sikte på implementering ved utarbeidelsen av endelige budsjettrammer for 2015.

En prosjektgruppe ble nedsatt og fullførte sitt arbeid i september (les mer her).

Høgskoledirektøren ber med dette om budsjettenhetenes og organisasjonenes innspill til budsjettfordelingsmodellen, særlig med hensyn til:

 1. Beløpsmessige størrelser på de ulike elementene i modellen (laboratoriefinansiering mhp. drift og utstyrsinvesteringer, kompensasjon for fellesfag, ol.).
 2. Oppbyggingen av pristabellene, samt innplassering av studier.
 3. Håndtering av studier som ikke gir studiepoengproduksjon (eks.: Forkurs) i modellen.

Høgskolen viser til vedlagte høringsgrunnlag og ber om at tilbakemeldinger oversendes postmottak@hials.no innen 30.09.2014.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 26. september.

Høringsnotat og prosjektrapport kan du laste ned her: BFM-revidering-september-2014.zip

sep 162014
 

Som kjent skal KD møte de regionale høgskolene samt NTNU til et dialogmøte om strukturendringer i UH-sektoren onsdag 17. september 2014 i Molde. Fagforeningene har blitt utestengt fra møtet, både som deltakere og som tilhørere/observatører.

I stedet skal fagforeningene møte KD i et eget møte rett etter dialogmøte, samtidig som institusjonenes ledelse blir bedt om å være deltakere på organisasjonenes møte.

Tekna mener dette er en uheldig skjevfordeling mellom det som etter Hovedavtalen skal være to likeverdige parter. Det vil også være hensiktsmessig for det etterfølgende møtet med organisasjonene at man vet hva som har vært drøftet i forkant.

På vegne av Tekna, Nito, NSF og Parat sendte derfor Tekna en forespørsel til KD om at organisasjonene får være observatører på dialogmøtet. Dette ble avvist.

Utestengelsen av fagforeningene i dialogmøtene som avholdes landet over har skapt frustrasjon blant tillitsvalgte, se blant annet HiOAs nettavis Khrono:

Regjeringen bidrar til å bygge en avstand mellom ledelse og ansatte. Vi tror at de gode løsningene finner en fram til med et samarbeid.

— Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, NTNU

Det er en stor reform på gang i en stor sektor. I en så viktig sak mener jeg at det er avgjørende at ansatte er representert i prosessen, i det minste som observatør.

— Kristian Steinnes, lokallagsleder i Forskerforbundet, NTNU

Når målet for det hele er å legge til rette for at den vitenskapelige kvaliteten skal høynes, så er det ekstremt viktig at man hører på de vitenskapelig ansatte. Jeg vet ikke om det er noe sjakktrekk av departementet å ikke ta denne gruppen med fra starten av.

–Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet sentralt

sep 122014
 

Prosjektgruppa for evaluering av budsjettfordelingsmodellen har avsluttet sitt arbeid og levert sin rapport til høgskoledirektøren: Revidering av BFM 2014 – Prosjektgruppas innstilling, inkl. vedlegg.pdf

Tekna har sammen med NSF representert arbeidstakerorganisasjonene i prosjektgruppa. I tillegg har det hver avdeling hatt en representant, samt at administrasjonen har hatt en representant (hovedbibliotekar ble utnevnt) og studieseksjonen ved studiedirektør har deltatt. Prosjektgruppa har blitt ledet av økonomidirektøren, som også har fått med en sekretær fra økonomi- og driftseksjonen.

Rapporten representerer et felles syn og er prinsipiell. En del av formuleringene er av den grunn noe rundt formulert etter Teknas syn. Fra teknologifagenes ståsted er de viktigste forslagene at:

 1. «For enkelte studieprogram er det krav fra myndighetene om bruk av laboratorium, gruppestørrelse og laboratorienes innhold. Dette gir betydelige laboratoriekostnader for enkelte studier – samtidig som kostnadene er fraværende for andre studier. Prosjektgruppa har forsøkt å ta hensyn til de store forskjellene mellom studier ved utforming av en ordning for finansiering av laboratorier i BFM.»
 2. «Høgskolen har i dag studium som KD i større eller mindre grad har pålagt oss, og som ikke gir studiepoengproduksjon. Nåværende BFM håndterer slike studier ved vekting i (fiktiv) priskategori innenfor studieplasstildelingen. Prosjektgruppa foreslår at slike studier tildeles uttelling for studiepoengproduksjon basert på andel fullførende studenter omregnet til studiepoengekvivalenter. Priskategorier for studiepoengproduksjon og studieplassfinansiering for slike studier må fastsettes gjennom skjønnsmessige vurderinger i og med at KD ikke tildeler midler til studiene på denne måten.»

For punkt 1 gjelder at man vil bruke data fra TDI-modellen (tid, direkte- og indirekte kostnader) relatert til driftskostnader og (re-)finansiering av utstyr.

For punkt 2 gjelder dette per i dag kun forkurs for ingeniørutdanningen. Prosjektgruppa var ikke villig til å utdype begrunnelsen for sitt syn, og AIRs representant samt Tekna har derfor skrevet et vedlegg til rapporten med bakgrunnsdata for forkurs og hvordan dagens BFM ikke makter å håndtere faktiske kostnader til forkurs. I vedlegget heter det bl.a.:

«Konsekvensen for Forkurset, ved innføring av ny budsjettmodell, er en reduksjon i bevilgningene fra ca 3,8 mill i 2013 til 1,155 mill i 2014. Realbudsjettert og forbruk i 2014 er ca kr. 3,0 mill. Det er med andre ord et gap mellom behov og bruk på ca kr.1,85 mill. Konsekvensen kan bli nedleggelse av Forkurset.

Mindretallet i arbeidsgruppa mener derfor at forkurs må vurderes særskilt. Enten motta en årlig strategisk tildeling eller plasseres i en ny kategori som tydeligere reflekterer tidligere års bevilgninger. For visibilitet og forutsigbarhet anbefales det å bruke kategorisystemet.»