apr 252014
 

Som nevnt på siden Zip & Passord, har vi valgt å legge alle dokumenter i passordbeskyttede zip-filer for at søkemotorer som f.eks. Google ikke skal klare å indeksere innholdet i de offentlige dokumentene vi legger ut. Dette gjør at man ikke kan søke opp saksinnhold, personnavn, osv. på internett.

Zip-filene har blitt laget i Ubuntu vha. kontekstmenyvalget Compress (høyreklikk -> Compress… -> Other Options… -> Password). Det ser ut til at bl.a. Windows 7 (og kanskje andre systemer) ikke klarer å bruke sitt innebygde verktøy for å pakke ut slike filer. Løsningen på problemet (ihvertfall inntil videre) er å laste ned et zip-program, som f.eks. 7-zip (gratis, åpen kildekode og kan benyttes på Windows, Mac, Linux, m.fl.) til å pakke ut zip-filene.

mar 242014
 

Høgskolens brev til Kunnskapsdepartementet med forslag til agenda for etatsstyringsmøte 2014 og rapport og planer 2013-2014 finner du her: RapportOgPlaner.zip.

Rapport og planer 2013-2014

Høgskolen rapporterer årlig til Kunnskapsdepartementet og leverer resultatrapport for 2013, samt planer for 2014. Fra innledningen heter det bl.a. følgende under disse overskriftene:

  • Bedre resultater i både forskning og utdanning

Gjennomsnittlig gjennomføring på normert tid var i 2013 for alle våre studier på 59 %, som er noe under eget måltall. Gjennomføring i forhold til avtalt studieplan ligger samtidig på 86 %.

I 2013 hadde vi en god vekst i studiepoengproduksjon. NOKUT sitt studiebarometer gir oss samtidig verdifulle tilbakemeldinger på hvilke programmer vi bør være spesielt oppmerksomme på i 2014, når det gjelder hvorvidt studentene er tilfredse med studiet eller ikke.

Økt forskningsaktivitet gir resultater i form av et økt antall publikasjoner, og en stadig
voksende forskningsportefølje. Økningen i publiseringsaktivitet innenfor teknologi- og
ingeniørfag er spesielt positiv.

  • Tydelige faglige prioriteringer

Styret ønsker en sterkere profilering og spesialisering av HiÅ sin virksomhet. Dette gjør atHøgskolen fremover ønsker å fokusere spesielt på fagområder knyttet til marin og maritim virksomhet og til helsesektoren. Høgskolen vil være spesielt god på bruken av Havrommet, i vid forstand. Næringsrettet forskning vil følge parallelt med utdanningsløpene, og sørge for at Høgskolen og dens kandidater er helt i front på disse områdene. Høgskolen ønsker derfor åetablere et ledende senter for fremragende profesjonsutdanning, anvendt forskning og innovasjon for fremtidens havromsoperasjoner. Høgskolen i Ålesund har fulgt opp KD sin satsing på ingeniør- og teknologiutdanningene de siste årene, og disse har en framtredende posisjon i denne satsingen.

Etatsstyringsmøte

Etatsstyringsmøtet for Høgskolen i Ålesund er datert til 27. mai kl. 12-14 i Trondheim. HiÅ deltar med rektor, direktør, og fem styremedlemmer.

Sakene som styret ønsker å diskutere er:

  • Kvalitet – SAK – struktur – egenart
  • Høgskolens forslag til Store nysatsninger / Budsjett 2015 (dette forslaget omhandler Senter for havromsinnovasjoner).
  • Høgskolens innspill til Langtidsplan for forsking og høyere utdanning
  • Nye stipendiatstillinger
  • Videreutvikling av Campus Ålesund
feb 272014
 

Formålet med hovedavtalen i statene er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen danner grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse (ved siden tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven).

I tillegg til hovedavtalen skal partene i de enkelte virksomheter utarbeide og inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de tilsattes behov.

Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund og arbeidsgiversiden har nå ferdigstilt dette arbeidet. Du kan laste ned tilpasningsavtalen her: Tilpasningsavtale2014.zip

feb 262014
 

Velkommen til en blogg for Tekna-medlemmer og andre ansatte ved Høgskolen i Ålesund!

Høgskolen er en god arbeidsplass med 239 ansatte (per primo 2014) og stor aktivitet. For den enkelte arbeidstaker kan det være vanskelig å orientere seg om hva som skjer til enhver tid. Formålet med denne bloggen er å bidra til mer transparens og legge ut informasjon relevant for arbeidstakerne generelt, og for Tekna-medlemmer spesielt.

De Tekna-tillitsvalgte ved Høgskolen er for tiden følgende personer:

  • Hovedtillitsvalgt: Robin T. Bye, førsteamanuensis, AIR
  • 1. vara: Terje Tvedt, høgskolelektor, AIR
  • 2. vara: Ottar Osen, høgskolelektor, AIR

Lurer du på noe ifht. ditt medlemskap i Tekna, rettigheter ved arbeidsplassen, eller andre ting, er det bare å ta kontakt med en av oss. Du kan også finne mye informasjon på Teknas hjemmeside.