okt 312014
 

Organisasjonene drøftet SAKS med høgskoledirektøren torsdag 30. oktober. De ulike innspillene som har kommet fram i prosessen ble gjennomgått og drøftet. De synspunktene som framkom og som legges fram for høgskolestyret fredag 31. oktober kan oppsummeres slik:

1. Det er viktig at alle aktuelle alternativer blir utredet og vurdert skikkelig, dvs.:

 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og HiSF
 • Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

Dette innebærer at svarbrevet også bør drøfte en fusjon mellom HiÅ, HiM, HVO og HiSF som et selvstendig alternativ.

For alle alternativer ønsker HiÅ samtidig gode SAK-tiltak (f.eks. faglig spissede konsortium eller multilaterale samarbeidsavtaler) mellom institusjonene, f.eks. mellom de teknologitunge høgskolene og NTNU.

2. Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av å ivareta de ansatte i SAKS-prosessen:

De er stor usikkerhet og skepsis til hva de ulike alternativene vil innebære blant de ansatte og de ansattes organisasjoner. Det er derfor viktig at alle alternative utredes slik at det foreligger et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som best sikrer at Høgskolen i Ålesund kommer styrket ut av en omorganiserings-/fusjonsprosess. For organisasjonene er det viktig at denne usikkerheten synliggjøres overfor styret og KD. Det er behov for mere kunnskap om hva de ulike alternativene vil innebære før det er mulig å foreta endelige prioriteringer og tilrådinger.

3. Ikke grunnlag for prioritering:

Arbeidstakerorganisasjonene vet på nåværende tidspunkt ikke nok om de ulike alternativene til å foreta en prioritering og gi en tilråding til styret.

Arbeidstakerorganisasjonene er forberedt på å gjøre dette når innholdet i de ulike alternativene og konsekvensene disse vil ha er bedre klarlagt senere i prosessen.

okt 202014
 

Innkalling til IDF-møte 2014-08 tirsdag 21.10.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-08.zip

Agenda:

 • 14/34 Evaluering av HiÅ sin budsjettfordelingsmodell
 • 14/35 Budsjett 2015 – Første gangs behandling
 • 14/36 Budsjett 2016 – Store nysatsinger
 • 14/37 SAKS – Svarbrev fra Høgskolen i Ålesund
 • 14/38 SAKS – Styrets funksjonsperiode
 • 14/39 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/40 Eventuelt
aug 252014
 

Oppdatering 27. august:

 • Tekna ba om en redegjørelse på hva som ligger i planene om reorganisering av HiÅs avdelinger til to fakulteter, jf. pkt. 1 i høgskoledirektørens utkast til brev til dialogmøte med KD nedenfor. Rektor informerte da om at dette ikke har blitt utredet, men blitt diskutert i styret. Etter hva Tekna erfarer, er de to fakultetene ment å samle helsefag (AHF) og biologiske fag (ABF) i ett fakultet, og ingeniør-/teknologifag (AIR), maritime operasjoner (AMO) og internasjonal business (AIB) i ett annet.
 • FF og NSF (Unio) har gått sammen om et innspill til direktørens brev til KD i forkant av dialogmøte. Tekna og Nito (Akademikerne) støtter innholdet i innspillet til FF og NSF. Innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

Innkalling til IDF-møte 2014-07 mandag 25.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-07.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/29 SAKS (drøfting)
 • 14/30 OU-prosjekt administrasjonen (drøfting)
 • 14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/32 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/33 Eventuelt

14/29 SAKS – Forberedelser til dialogmøte med KD 17. september

Ansvaret for både utformingen av HiÅs sitt svar og prosessen med å utforme dette er lagt til styret for HiÅ. Styret vil fram til fristen ha tre møter/samlinger der bestillingen er tema.

Høgskoledirektøren har forfattet et innspill det regionale dialogmøtet (se saksdokumentene i link ovenfor). Høgskolestyret har vedtatt tre hovedalternativer for strukturendringer.

 1. HIÅ videreføres som selvstendig institusjon, men med en faglig i spissing og reorganisering i to fakultet.
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde. Styret har tatt initiativ til og vedtatt en plattform
  for et utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde, og det vil før svarfristen bli gjennomført 3 felles
  workshops for å definere innholdet i utvidet faglig og administrativt samarbeid.
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU, enten i form av et bredt landsdeluniversitet eller et
  teknologiuniversitet med nasjonal status, jfr. også skisse fra rektor ved NTNU.

Forslaget om reorganisering i to fakultet ved HiÅ er nytt for Tekna, og vi vi undersøke nærmere hva som ligger i det.

I etterkant av dialogmøtet vil organisasjonene, sammen med rektor og direktør, møte KD.

Mer info finnes også under IDF-møte 2014-06.

14/30 OU-prosjekt administrasjonen

Rapport fra arbeidsgruppa har tidligere blitt sendt på høring (se Høring: Organisasjonsprosjekt administrasjonen). Høringsinnspill finner du i saksdokumentene linket øverst. Teknas innspill ble levert i etterkant og kan leses her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf

14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte

Tekna har gjentatte ganger klaget over mangelfull eller fraværende tilgang til arkivssystemet ved HiÅ. Vi opplever at ledelsen ved HiÅ ikke lytter til organisasjonene og gir tilstrekkelig tilgang. Etter overgang fra ePhorte til Public360 har i tillegg tilgangen blitt redusert til null – de ansatte og tillitsvalgte har p.t. ikke tilgang til arkivsystemet!

Dette er åpenbart alvorlig og forhindrer viktig innsyn i offentlig dokumenter.

aug 152014
 

Oppdatering 10. september 2014: Endelig møtereferat er nå inkludert i IDF-2014-06.zip og kan også leses her: 14_01405-2Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 1406 – 18.08.2014.pdf

Der var ingen endringer i fra foreløpig møtereferat sendt ut tidligere.

I referatet går det bl.a. fram følgende:

 • Tidsressurs til tillitsvalgte økes med 25% fom. 1. september 2014 og ut året. Administrasjonen vil så legge inn forslag i budsjett 2015 om å øke samlet ressurs for tillitsvalgte til ett årsverk (1688 timer) slik Tekna krevde. Vi fikk altså gjennomslag for kravet vårt! Budsjettet må styregodkjennes.
 • En arbeidsgruppe nedsettes som skal se på gjeldende praksis og forslag til justeringer ifbm. markering av jubileer og pensjonering. Oppdraget oversendes arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Organisasjonene ble orientert om ulike fusjonsprosesser som har blitt gjennomført i sektoren i nyere tid, og om store forskjeller i handlingsrom. Tekna vil representere Akademikerne (Tekna og Nito) og stille til dialogmøte med KD sammen med NSF, FF og Parat i Molde 17.  september 2014.
 • Personaldirektør orienterte om de forestående 2.3.3-forhandlingene, med ramme på 2.046.729 kr, med iverksettelse fra 1. august.

Innkalling til IDF-møte 2014-06 mandag 18.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-06.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/23 Ressurs for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/24 Markering i forbindelse med jubileer og pensjonering (drøfting)
 • 14/25 SAKS, forberedelser til dialogmøte 17.09.2014 (info/drøfting)
 • 14/26 Årlige lokale forhandlinger 2014 (2.3.3) (info)
 • 14/27 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Saker til styremøtet 05.09.2014
  • Lønnsanalyse
  • OU-prosjekt
 • 14/28 Eventuelt

14/23 Ressurs for tillitsvalgte

Tekna HiÅ undersøkte i vår situasjonen ved landets høgskoler samt UiT og vurderte de ulike ordningene for tildelt tid på arbeidsplanen til tillitsverv. Utifra størrelsen på parametre som antall studenter, ansatte, organisasjonsmedlemmer, inndeling av enheter/avdelinger/campuser, m.m. er det klart at HiÅ skiller seg ut med klart minst tildelt tid blant de lærestedene Tekna har fått tilbakemelding fra.

Skalert ifht. størrelsen til HiÅ på nevnte parametre bør en samlet pott med tildelt tid til de fem organisasjonene i IDF-utvalget ved HiÅ ligge på minst 1 årsverk, tilsvarende 1688 timer. Per i dag får arbeidstakerorganisasjonene Tekna, FF, NSF, Nito og Parat tildelt 860 timer på deling.

Etter at Tekna tok opp saken, kommer den nå opp til drøfting mellom HiÅ og arbeidstakerorganisasjonene.

 14/24 Markering i forbindelse med jubileer og pensjonering

I forbindelse med pensjoneringen til diverse kollegaer fant Tekna HiÅ at markeringer ved 30 års tjeneste og pensjoneringer er mangelfulle. Vi etterlyste tiltak som viser at Høgskolen verdsetter den innsatsen som har blitt lagt ned i disse tilfellene.

Slike tiltak er for eksempel:

 • Artikkel/takkeinnlegg på intranettet www.hials.no
 • Artikkel/takkeinnlegg i Sunnmørsposten/Nytt i Uka
 • Epost til alle ansatte med link og/eller kopi av tekst i takkeinnlegg
 • Gave (gullklokke, medalje, gavekort, pengegave, diplom, etc.)
 • Offisiell markering og overrekkelse av gave fra topprepresentant for HiÅ, samt innbydelse til nærmeste kollegaer og andre relevante personer

Etter Teknas initiativ kommer saken nå opp til drøfting mellom HiÅ og arbeidstakerorganisasjonene.

14/25 SAKS – samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, og sammenslåing

HiÅ er invitert til dialogmøte med KD den 17. september 2014 om struktur i høyere utdanning. På møtet deltar også Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU.

Deltakende enheter skal tre uker før møtet sende inn innspill til dagsorden for møtet. Styreleder får inntil 10 minutter til innledning i forkant av dialogen.

Arbeidet med dette er iverksatt, og høgskoledirektøren ønsker innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Saken har vært forelagt Høgskolestyret ved HS 30/14 den 17. juni (vedlagt). Pga tidsfaktoren er det ønskelig å holde et ekstra drøftingsmøte mandag 25. august hvor denne saken blir hovedtema.

Et utkast til brev til KD vil bli sendt ut i forkant av dette møtet, men det er ønskelig med eventuelle innspill allerede nå.

Det vil bli gitt nærmere informasjon under IDF-møtet den 18. august.

Arbeidstakerorganisasjonene har fått kopi av brev datert 08.07.14 fra KD. Her inviteres lokale fagforeninger til møte med KD den 17. september for å bli orientert om prosessen og får anledning til å gi innspill direkte til KD. Fagforeningene kan delta med inntil fire representanter på møtet med KD. Det er ønskelig at fagforeningene i fellesskap oppnevner disse representantene, gjerne i forbindelse med IDF-møtet. Det minnes om fristen for tilbakemelding til KD som er 20. august.

Saken legges frem for første gangs drøfting. Se sakspapirene for ytterligere detaljer.

14/26 Årlige lokale forhandlinger 2014 (2.3.3)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avsatt 2.046.729 kr, tilsvarende 1,75% av lønnsmassen, til lokale lønnsforhandlinger høsten 2014. Dette er en uvanlig stor pott.

Brev til ansatte sendes 16. september, mens søknad om lønnsendring må være Tekna i hende senest 30. september.

Hovedtariffavtalen (HTA) punkt. 2.3.3 beskriver lønnsforhandlingene og kriteriene for lønnsendringer. Tekna anbefaler sine medlemmer å lese HTA samt sakspapirene i zip-filen ovenfor.

mai 302014
 

Oppdatering 18. juni 2014: Saksdokumentene inkluderer nå endelig møtereferat.


Innkalling til IDF-møte 2014-05 mandag 02.05.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-05.zip

Saksdokumentene innholder bl.a avdelingenes og organisasjonenes innspill til hvordan FoU bør organiseres ved HiÅ. I tillegg ligger Teknas innspill til evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen i dokumentene.

Agenda

Drøfting:

 • 14/17 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen (14/00827) (drøfting)
 • 14/18 Budsjett 2015-2017, plantall og strategiske prioriteringer (14/00750) (drøfting)
 • 14/19 FoU-organisering ved HiÅ (14/00779) (drøfting)
 • 14/20 Organisering av fellestjenester og administrasjon (14/00929) (drøfting)

Informasjon:

 • 14/21 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Saker til styremøtet 17.06.2014
  • Reisebyråavtale
  • Etatsstyringsmøtet med KD 27.05.2014

Evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen

Tekna ønsker bl.a. at følgende punkter evalueres og revideres:

 1. Hvordan hensyntar modellen laboratorietunge og dyre utdanninger? De teknologiske studiene har typisk et stort og nødvendig fokus på labaktivitet, samt nære lærer-student-relasjoner, som sikrer kvaliteten på utdanningene, gjør HiÅ-studenter attraktive for arbeidslivet, og er HiÅs konkurransefortrinn sammenliknet med store universiteter. Laboratorieaktiviteten skal forøvrig ikke bare holdes på status quo; den er påkrevd å økes gjennom rammeplan for ingeniørutdanningen og gjør at økt studieproduksjon er ikke mulig uten at kostnadene samtidig øker (mulighetene for stordriftsfordeler er begrenset).
 2. Hvordan hensyntar modellen politiske føringer og øremerkede midler? Regjeringen har i mange år uttrykt både ønske og vilje til satsning på realfag og teknologi. Dette har materialisert seg i mange tildelinger av studieplasser innen teknologi til HiÅ. Per i dag blir imidlertid disse midlene smurt utover alle studier i stedet for å tilgodeses de studiene midlene faktisk er øremerket for.
 3. Hva er konsekvensen av at alle studier har strategisk basisbevilgning? Vedtaket om at alle studier skal ha strategisk basisbevilgning er det mest dramatiske budsjettfordelingsvedtaket som er gjort i HiÅ’s historie. Oppretting av nye studier har, siden etablering av HiÅ, vært begrunnet i:
  a) Nye studieplasser etter tildeling gjennom statsbudsjettet
  b) Gjenbruk av fag og bevilgning gjennom studiepoengproduksjon.
  Det er i hovedsak pkt. b som har vært brukt, og det er derfor dramatisk at en nå også gir basis til disse studiene. Hva er konsekvensen av dette?
 4. Jf. punkt 1 og 2, hva kan konsekvensene bli ved at HiÅ driver overdrevent selvstyre og omfordeler midler internt på en måte som undergraver kvaliteten på de teknologiske studiene? Overdrevet autonomi som går på tvers av hva KD ønsker vil på sikt antakelig føre til reduksjon eller fjerning av tildeling av midler.
 5. Hvilke kriterier ligger til grunn for en 60/40 fordeling av studieplasstildeling mellom avdeling og administrasjon? Denne fordelingen ble verken begrunnet eller drøftet med organisasjonene før BFM ble vedtatt og synes å være vilkårlig valgt. Fordelingen kan ha svært mye å si for avdelingenes økonomi. Hvis f.eks. forholdet var 70/30 eller 65/35 ville dette medføre at flere millioner i underbudsjettering hos avdelingene forsvinner.
 6. Hvordan skal man dekke gapet for 2015 mellom AIRs estimerte budsjett og tildelt budsjett basert på BFM? Ekstraordinære potter med strategiske midler er nå borte og strategiske tildelinger til bl.a. AIR for å rette opp i underfinansiering vil ikke være mulig i 2015.
 7. Hvordan kan en i modellen ivareta FOU organisering og tildeling?

FoU-organisering ved HiÅ

Tekna har innhentet innspill fra sine medlemmer og ønsker å komme med følgende kommentarer:

Forskningsgrupper og forskningsledere på avdelingene
Dagens organisering med oppnevning av egne forskningsledere og organisering i forskningsgrupper kunne vært hensiktsmessig om avdelingene hadde ressurser i sine budsjetter til forskningaktivitet. Uten ressurser spiller det liten rolle hvilken organisering man bestemmer seg for; det blir likevel ingen aktivitet.

Som et minimum burde alle med forskerkompetanse (doktorgrad eller dokumenterte forskningsresultater) ha 25% eller mer forskningstid på arbeidsplanen. Dagens modell med de facto null forskningstid innebærer en catch 22-situasjon der man ikke har forskningstid fordi man ikke har ekstern finansiering, og ikke kan søke om ekstern finansiering fordi der ikke finnes tid til å gjøre nødvendig bakgrunnsarbeid.

Ressurssituasjonen bør adresseres i den påtroppende revideringen av budsjettfordelingsmodellen. Det er vanskelig å diskutere FoU-organisering når rammevilkårene ikke gir rom for nevneverdig FoU.

Forskningsstrategisk råd (FSR)
Per i dag framstår FSR ikke som et strategisk råd, men snarere som et operasjonelt et. I mangel av en tilstrekkelig konkret strategiplan, forskningsstrategisk ledelse og strategiske føringer ser det ut til at FSR er redusert til et operasjonelt organ som bruker mye ressurser på små detaljer, f.eks. tildeling av småbeløp.

I saker av større betydning, som tillatelse til å søke om SHP-midler eller tildeling av stipendiatstillinger, har skriftlig saksbehandling vært fraværende, og det har vært umulig å se noen begrunnet strategisk forankring i vedtakene. Et lysende eksempel er den siste tildelingen av stipendiatstillinger, hvor ingen skriftlig saksbehandling ble foretatt, før rådsmedlemmene møtte opp og foretok avstemming over søknadene.

Et velfungerende råd kunne videre ha sørget for å synliggjøre strategiske føringer (samt historikk) i forkant av utlysningen, slik at aktuelle parter kunne gått sammen og skreddersydd sine søknader ut i fra dette. Andre parter kunne også sluppet å søke om de visste om føringene på forhånd.

Sentral FoU-seksjon, -koordinator og -sjef
Kompetanse og rådgivning innen utvikling av forskningsprosjekter, forskningsmidler og søknadsskriving kan like godt gjøres på fagavdelingene som sentralt.

Økonomisk-administrative aspekter kan antakelig også gjøres minst like godt av administrativt ansatte hos avdelingene som sentralt, og minsker risiko for sentrale flaskehalser, samt at kortere saksbehandlingsvei kan gi raskere saksbehandling.

Saksbehandlingsoppgavene som forskningskoordinatoren har stått bak, med FoU-håndbok og veileder for IPR, viser at det er rom for denne typen stilling. Det er p.t. mer tvilsomt om en forskningssjef er nødvendig, gitt høgskolens størrelse og aktivitet.

Strategiske forskningsprogrammer?
En mulig FoU-organisering med 2-3 strategiske, overordnede forskningsprogrammer på tvers avdelingene, som egne budsjettenheter og med matriseorganisering av ansatte kun revet ned båsene mellom avdelingene og sikret tverrfaglig samarbeid med fokusert forskning i tråd med erklærte strategier.

Ved en slik FoU-organisering kunne man samtidig vurdert omorganisering av eksisterende avdelinger til et mindre antall enn dagens fem.

Strategisk versus fri forskning
Tilbakemeldinger fra våre medlemmer kan tyde på følgende:
1. Vi bruker for mye ressurser på FoU-administrasjon sammenlikna med faktisk FoU-aktivitet.
2. Det er lite poeng i å drøfte FoU-organisering når det er lite FoU å organisere.
3. Vi må velge mellom strategisk styrt forskning eller fri og individstyrt forskning.
Ved fri forskning bør vi redusere ressurser på å styre forskningen, samt gi avdelingene større frihet, inkludert ressurser.
Ved strategisk styrt forskning må vi bygge opp organisasjonen for effektiv styring.
I dag bygger vi opp organisasjonen for å drive styring, men der er en manglende forskningledelse og forskningsstrategi som gjør at FSR og FoU-seksjonen er redusert til detaljstyring.

mai 062014
 

Oppdatering 30. mai: Saksdokumentene er nå oppdatert med endelig møtereferat (bruk linken nedenfor).


Innkalling til IDF-møte 2014-04 torsdag 08.05.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-04.zip

Agenda

 • 14/12 Tidsressurs for tillitsvalgte (14/00735) (drøfting)
 • 14/13 Særavtale om B-tillegg for programansvarlige (14/00511) (drøfting)
 • 14/14 Mandat for arbeidsgruppe for analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling (fase 1) og
  lønnspolitikk (fase 2) (14/00737) (drøfting)
 • 14/15 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Protokoll fra styremøtet 24.04.2014
  • Saker til styremøtet 17.06.2014
 • 14/16 Eventuelt

 Tidsressurs for tillitsvalgte

Tekna ved HiÅ har undersøkt situasjonen ved landets høgskoler samt UiT og vurdert de ulike ordningene for tildelt tid på arbeidsplanen til tillitsverv. Utifra størrelsen på parametre som antall studenter, ansatte, organisasjonsmedlemmer, inndeling av enheter/avdelinger/campuser, m.m. er det klart at HiÅ skiller seg ut med klart minst tildelt tid blant de lærestedene Tekna har fått tilbakemelding fra.

Skalert ifht. størrelsen til HiÅ på nevnte parametre bør en samlet pott med tildelt tid til de fem organisasjonene i IDF-utvalget ved HiÅ ligge på minst 1 årsverk.

Per i dag har de tillitsvalgte ved HiÅ en samlet pott på bare 860 timer, tilsvarende ca. et halvt årsverk. Ordningen henger igjen fra 1997 (!) og har ikke blitt justert siden da. I perioden fra 1997 til 2013 har antallet ansatte gått opp med over 50%.

Særavtale om B-tillegg for programansvarlige

Saken om avlønning for programansvarlige har sitt utspring i et lønnskrav fra Tekna, der vi peker på at programansvarlige ved avdelingene har det høyeste faglige ansvaret etter dekan. Dette har tidligere blitt verdsatt og medført høyere lønn enn administrative lederstillinger som studiesjef, økonomisjef og personalsjef. Men etter det siste årets kraftige lønnshopp for de adminstrative lederne (les mer her og her), har dette endret seg.

Det er også slik per i dag at enkelte lab-ansatte som er underlagt programansvarlige både faglig, personalmessig og økonomisk-administrativt sett, tjener mer enn sine overordnede programansvarlige. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare og programansvarlige i en slik situasjon bør bli løftet lønnsmessig.

På tross av disse forholdene ønsker ikke ledelsen å foreta individuelle lønnsforhandlinger for de programansvarlige, men mener at særavtalen for programansvarlige må endres, og at det tidligst kan skje etter at lønnspolitikk er utarbeidet mot slutten av 2014, og med virkning tidligst fra 1. august 2015.

 Arbeidsgruppe for lønnsanalyse og lønnspolitikk

Høgskolestyret har bedt om at det settes ned ei arbeidsgruppe for analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling, og konkluderer med et forslag til lønnspolitikk. Sammensetning og innspill til mandatet til arbeidsgruppa ble drøftet i forrige IDF-møte 2014-03.

Et forslag til mandat er utarbeidet (se saksdokumentene), og innebærer bl.a. at arbeidsgruppa ferdigstiller en analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling ved HiÅ til 25. august 2014 (fase 1), samt utarbeider et forslag til lønnspolitikk til 15. november 2014 (fase 2).

Tekna undres noe over at man ikke utarbeider lønnspolitikken før de lokale 2.3.3-lønnsforhandlingene i oktober, og vil drøfte om dette lar seg gjøre.

apr 242014
 

Saksdokumenter til IDF-møte 2014-03 er nå oppdatert med bl.a. innspill fra Tekna og møtereferat: IDF-2014-03.zip

Lønnspolitikk og arbeidsgruppe

En av sakene på IDF-møtet gjaldt lønnspolitikken til HiÅ. Det ble besluttet, med henvisning til en bestilling fra Høgskolestyret, at det settes det ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling ved HiÅ. Mer om detaljene rundt arbeidsgruppa finnes i møtereferatet.

Tekna har tidligere satt fokus på lønnspolitikken til HiÅ ved å sammenstille statistikk fra 2013 som viser at det ble avholdt hele 30 individuelle 2.3.4-forhandlinger i 2013 (det vanlige er kanskje 2-3 stykker), med totalt 1.4 millioner kr i lønnsopprykk, hvorav 366 000 kr (over 1/4 ) gikk til tre direktører. Administrativt ansatte fikk også i snitt 50% flere lønnstrinn enn sine faglige kollegaer. Denne typen lønnsøkning til direktører og ledere er ganske vanlig i det private, og det ser nå ut til at trenden brer seg også i det offentlige, inkludert vår egen høgskole.

Statoil-sjef Helge Lunds lønnsøkning på en halv million kroner førte til et krav fra de ansatte om at han må gå av (Aftenposten, 22. mars). DNB-sjef Rune Bjerke fikk økt bonusen sin med nesten det samme beløpet gjennom det han kalte et «spleiselag» (NRK, 13. mars). Det fikk LO-sjef Gerd Kristiansen til å reagere kraftig (e24, 13. mars). Ønsker du å være med på spleiselaget ved HiÅ?