nov 032014
 

Høgskolestyret behandlet fredag 31. oktober Høgskolen i Ålesunds innspill til den kommende stortingsmeldingen om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. Endelig svarbrev sendt til KD foreligger her: 141101 SAKS svarbrev HiÅ – EV.pdf

Saken er også presentert på høgskolens hjemmesider.

Styret ønsker at to alternativer skal utredes og konkretiseres videre, fusjon med NTNU og fusjon med høgskolene i Molde, Volda og Sogn og Fjordane.

Styrevedtaket lyder slik:

Styret gjorde i dag følgende enstemmige vedtak om framtidig struktur:

 1. Høgskolestyret har diskutert strukturelle grep for å styrke kvaliteten i utdanning og forskning med utgangspunkt i fire hovedalternativer:
 • Høgskolen i Ålesund videreføres som selvstendig institusjon
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Fusjon med NTNU basert på en satellittmodell
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane
 1.    For at HiÅ skal kunne realisere sine mål, og fremstå som et attraktivt campus som møter arbeids- og næringslivets kompetansebehov,  er en sammenslåing etter styrets vurdering nødvendig for å ivareta de krav som i framtida vil bli stilt til  kvalitet, effektivitet og robusthet.
 1. Styret ønsker at følgende uprioriterte alternativer skal utredes og konkretiseres videre:
 • Fusjon med NTNU basert på en satellittmodell
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane

Styret ber om at dette skjer gjennom en aktiv dialog med Kunnskapsdepartementet, de berørte institusjonene og andre interessenter.

 1. Styret er opptatt av at det videre arbeidet med SAKS-prosessen skjer på en måte som sikrer god involvering og forankring hos ansatte og studenter på Høgskolen.
sep 032014
 

Oppdatering 10. september: Foreløpig møtereferat er nå inkludert i HS-2014-05.zip og kan også leses her: 14-00569-16 Protokoll Høgskolestyret 05 09 2014.pdf

Merk at versjonen er foreløpig, da endelig godkjenning gjøres etter at styremedlemmer har hatt denne på høring etter møtet samt signert i påfølgende møte som denne gang er 31. oktober 2014. Det kan dermed komme endringer til protokollen i ettertid.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-05 som avholdes fredag 05.09.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-05.pdf

Saker som skal opp er blant annet:

 • Revisjon av kvalitetshåndbok
 • Organisasjonsutvikling adminstrasjonen
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Valg av nytt styre for SEVU

I tillegg omhandler en av orienteringssakene «Etatsstyring 2014 – Tilbakemelding til Høgskolen i Ålesund» (se s. 92 i pdf-filen). Her er følgende sitater av interesse:

 • Tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer:
  • «Høyskolen (sic) i Ålesund skal være en internasjonalt ledende utdanningsinstitusjon innenfor krevende maritime operasjoner, og dette reflekteres godt i målstrukturen.»
  • «Høyskolen har en tydelig profesjonsprofil og forskningen skal være profesjonsrettet og praksisnær. Det framgår tydelig (…) at de prioriterte områdene er det marine, maritime og helse.»
  • «Høyskolen har lykkes med å utvikle kvaliteten på forskning og høyere utdanning, men har fortsatt store utfordringer når det gjelder studiekvalitet på enkelte områder.»
 • Tilbakemelding på mål og resultater
  • «Høyskolen har en spennende studieprogramportefølje innen teknologi- og ingeniørfag, helsefag, marine og maritime fag som stadig videreutvikles.»
  • «Den samlede studiepoengproduksjonen er fortsatt lav, noe som skyldes stor variasjon mellom studiene når det gjelder rekruttering.»
  • «Utfordringen synes å være størst på helsefagene.»
  • «Det er positivt at høyskolen har satt i verk flere tiltak for å bedre gjennomføring og hindre frafall.»
 • Forskning og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet
  • «Høgskolen i Ålesund har god utvikling i forskningsvirksomheten sin, og (…) konkurrerer godt i Forskningsrådet, (…), men har utfordringer både med rekruttering til faglige stillinger og med lav vitenskapelig publisering.«
 • Effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med samfunnsrolle
  • «Høyskolen har utfordringer i forhold til rekruttering av vitenskapelig personale, og må drive en aktiv rekrutteringspolitikk.«

Punktene som er uthevet vil Tekna ta med seg som viktig i årets 2.3.3-forhandlinger.

jun 132014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Protokoll er nå vedlagt i zip-filen nedenfor. Sammendrag av vedtakene:

 • Leiested- og totalkostnadsmodellen, samt nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA),  tas i bruk fra 1. juli 2014 for nye prosjekter (påbegynte prosjekter fullføres etter gammel modell ut 2014). Ny modell evalueres og tilpasses høsten 2014 med endelig implementering 1.1.2015.
 • Arbeidsgruppen for evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen utvides med 5 personer fra avdelingene (opprinnelig 2 personer) (red. anm. arbeidet starter opp medio august, Tekna er representert sammen med NSF for arbeidstakerorganisasjonene).
 • Styret ber om at arbeidet med å utforme HiÅs svar til KDs SAKS-bestilling igangsettes basert på de innspill som framkom i styremøtet (red.anm. Tekna vil gjerne vite hva som framkom der..?!).
 • Høgskoledirektøren iverksetter arbeidet med å utvikle årsplaner 2015-17 basert på styrets innspill slik de fremkom i møtet i forhold til:
  1. Fremdriftsplan for budsjett- og planarbeidet i 2014
  2. Måltall studiepoengproduksjon og foreløpige budsjettrammer
  3. Mal for strategi- og årsplan 2015-17
  4. Oppfølging av KD’s SAKS-bestilling (HiÅ i 2020)
  5. Øvrige strategiske prioriteringer fra styret som fremkom i styremøtet
 • Foreløpige budsjettrammer 2015-17: Høgskolestyret vedtar følgende foreløpige plantall for studiepoengproduksjonen i perioden 2015-2017 (oppgitt i studiepoengekvivalenter) og foreløpige budsjettrammer (red.anm. se protokollen for tallene).
 • Styret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Ålesund og Fagskolen i Ålesund, og gir Høgskoledirektøren fullmakt til å ferdigstille avtalen (red.anm. saksdokumentet er unntatt offentlighet uten at Tekna forstår hvorfor. Tekna har bedt om tilgang til dokumentet med henvisning til offentlighetsloven, men har ikke fått svar på henvendelsen).
 • Styret vedtar «Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund» med de innspill som fremkom i styremøtet.
 • Marit Kvangarsnes gis personlig opprykk til professor i avansert klinisk sykepleie/ sykepleiedidaktikk med virkning fra 1. april 2014.
 • Det offentliggjøres i august 2014 hvem som tildeles studentvelferdsprisen 2014.
 • HiÅ sin FoU organisering – Evaluering av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved Høgskolen i Ålesund:
  1. Det utarbeides en justert arbeidsbeskrivelse for sentral FoU koordinator (50 %) og en arbeidsbeskrivelse for økonomisk / administrativ ressurs (50 %) tilknyttet FoU enheten som erstatter stillingen FoU sjef (100 %). Høgskolestyret gir Høgskoledirektøren fullmakt til å besette disse rollene.
  2. Det nedsettes et utvalg som utreder organiseringen av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved HiÅ.

Saksdokumenter til styremøte HS-2014-04 som avholdes torsdag 17.06.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-04.zip

Saker som skal opp er blant annet:

 • Leiested- og totalkostnadsmodell
 • Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen
 • Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren
 • HiÅ sin FoU-organisering

Leiested- og totalkostnadsmodell

Modellen, herunder dens prinsipper, definerte leiesteder, prissetting, m.v. er beskrevet i saksdokumentet. I tillegg ble det 10.01.2014 avholdt et informasjonsmøte for høgskolens ansatte om TDI-modellen og leiestedorganisering av forskningsinfrastruktur i universitets- og høgskolesektoren. Presentasjonen ble holdt av Lise Trondsen Sagdahl fra NTNU, og slides finner du her: Leiested_Aalesund_100114

Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen

Tekna har kommet med flere innspill til BFM over lengre tid. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet har nå sendt ut en «bestilling» til alle høgskoler og universitet – en rekke spørsmål for kritisk vurdering av egen stilling, og strategiske posisjon fremover. Alle ansatte inviteres til å komme med innspill. Les mer i rektors nyhetsbrev for juni 2014: NYHETSBREV JUNI 2014

HiÅ sin FoU-organisering

Tekna har kommet med innspill til FoU-organiseringen etter en høring for medlemmer ved HiÅ. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

apr 122014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Signert protokoll er nå vedlagt zip-filen nedenfor.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-03 som avholdes torsdag 24.04.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-03.zip

Sakslista er som følger:

 • HS 14-18 Reviderte budsjettrammer 2014
  • Faktisk studiepoengproduksjon i 2013 var vesentlig høyere enn plantallene for 2014 innen enkelte studieprogram og budsjettet har dermed blitt oppjustert som følger:
   • AIR: +1,215 MNOK
   • AMO: +1,215 MNOK
   • AIM: +0,338 MNOK
  • Tekna gratulerer særlig AIR og AMO med den gode økningen i studiepoengproduksjon!
 • HS 14-19 Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiÅ
  • Teknas medlemmer kan komme med høringsinnspill: Les mer her.
 • HS 14-20 Navneendring Avdeling for internasjonal markedsføring (AIM)
 • HS 14-21 Utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde
 • HS 14-22 Evaluering av ledelsesmodellen for Høgskolen i Ålesund
 • HS 14-23 Tilsetting av professor II ved Avd. for internasjonal markedsføring, kallelse (u.off.)
 • OS 14-19 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2013
 • HS 14-16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11. mars
 • HS 14-17 Kvalitetsrapport 2013