Robin T. Bye

My name is Robin T. Bye and I am an associate professor in automation engineering and member of the Software and Intelligent Control Engineering Laboratory (SoftICE Lab) at NTNU in Ålesund (formerly Aalesund University College), the Ålesund Campus of the Norwegian University of Science and Technology. Apart from teaching automation and computer engineering classes the bachelor and master level on topics such as artificial intelligence, cybernetics, microcontrollers, and intelligent systems, I also supervise PhD, master, and bachelor students on their thesis topics. My main research interests belong to the broad areas of artificial intelligence (AI) and cybernetics, specifically topics such as intelligent control engineering, virtual prototyping, neuroengineering and brain control, as well as dynamic resource allocation and operations research, and also research in teaching and education.

des 052014
 

På medlemsmøtet 28. november (se bloggposten Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell) ble det besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe bestående av Hans Georg Schaathun, Karl Henning Halse, Runar Ostnes, Terje Tvedt, Ottar Osen og Robin T. Bye, som fikk i oppdrag å utarbeide et høringssvar om styringsmodell basert på mottatte innspill og synspunkter som framgikk i møtet. Det endelige høringsvaret kan leses her: TeknaInnspillStyringsmodellDesember2014.pdf

De samlede mottatte innspillene (fra STUD, POS, ØDS, AIR, ABF, AIB, AHF, Tekna, Nito, NSF, FF, Parat, Studentparlamentet) kan leses her: EvalueringStyringsmodellDes2014MottatteInnspill.pdf

Takk til arbeidsgruppa og særlig Hans Georg Schaathun for jobben med å utarbeidet høringssvaret!

På medlemsmøtet var det enighet om at valgt versus tilsatt rektor er av mindre betydning, men at det er et stort behov for å evaluere organiseringen av høgskolen, og at denne høringen gir en mulighet til å gjøre nettopp det. Videre var det enighet om at selv om fullstendig implementasjon av endringer ikke finner sted før en eventuell fusjon, vil det likevel være gunstig å ha evaluert og staket ut en ønsket kurs ifht. faglig ledelse når man går inn i fusjonsforhandlinger og ny struktur.

Høringssvaret inneholder en kort analyse om utfordringer ved dagens organisasjonsmodell, samt noen tanker om dekanatet og rektoratet som sentre for faglig ledelse, og konkluderer med ei tilråding til slutt (se nederst).

Tekna har også lagt fram høringsinnspillet ovenfor dekanene på AIR og AMO, samt oppfordret våre medlemmer på de ulike avdelinger til å støtte synspunktene ovenfor sine dekaner, som også skal svare på høringen.

I høringssvaret konkluderes med følgende tilråding:

Med bakgrunn i føregåande analyse, vil Tekna tilrå fylgjande:

 • Fagleg og strategisk sakshandsamingsoppgåver vert lagt under fagleg leiing (rektoratet), og administrativt tilsette vert overført saman med oppgåvene.
 • I ein modell med tilsett rektor, må faglege og strategiske sakshandsamingsoppgåver leggjast under fagleg mellomleiing (t.d. prorektorar).
 • Omorganisering i færre fagavdelingar, der dekanata vert styrka med administrativ stab.
 • Pga. SAKS kan ein godt vera fleksibel i valet mellom vald eller tilsett rektor.

Me presiserer at me ikkje i utgangspunktet ynskjer å styrka dekanat og rektorat med nytilsetjingar. Det er fyrst og framst tale om å flytta folk og oppgåver samla dit dei
naturleg høyrer heime.

Vidare understrekar me at me i denne omgangen ikkje tek stilling til kor mange fagavdelingar høgskulen bør ha, eller kva fagdisiplinar som høyrer saman.

des 052014
 

På medlemsmøtet 28. november ble det vedtatt at Terje Tvedt blir ny hovedtillitsvalgt for Tekna, med Runar Ostnes (AMO) og Hans Georg Schaathun (AIR) som varaer, med virkning fom. 1. januar 2015. Vi gratulerer!

Det ble også vedtatt å opprette et arbeidsutvalg som skal bistå den hovedtillitsvalgte i aktuelle saker, herunder rådgivning, saksutredning, vararepresentasjon, deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, osv. Utvalget skal bestå av HTV, to varaer, og to andre Tekna-medlemmer. Utvalget vil for vårsemesteret 2015 bestå av følgende personer:

 1. Terje Tvedt (HTV, AIR)
 2. Hans Georg Schaathun (vara, AIR)
 3. Runar Ostnes (vara, AMO)
 4. N.N. fra AIR (Ottar Osen tar på seg oppdraget om ingen andre stiller)
 5. N.N. fra AMO (Runar Ostnes og Karl Henning Halse forhører seg på AMO om noen vil ta på seg oppdraget)

Se forøvrig denne bloggposten for detaljer og møtereferat: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell

nov 182014
 

Kunnskapsdepartementet journalfører alle henvendelser fra sentrale aktører som organisasjoner og regionale interessenter i saken om struktur i høyere utdanning. I den sammenheng har KD opprettet en egen side med innspillene: Innspill fra andre om struktur i høyere utdanning

Av særlig interesse for HiÅ kan nevnes innspill fra følgende interessenter:

 • Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund
 • NHO Møre og Romsdal
 • Ålesund kommune
 • Volda kommune
 • Maritime næringsinteresser i Ålesund

Mange av innspillene uttrykker en skepsis for fusjon mellom NTNU og høgskolene i fylket.  Flere av innspillene uttrykker samtidig viktigheten av fortsatt godt samarbeid med NTNU, dog uten nødvendigheten av fusjon. Mange av innspillene uttrykker også en preferanse for fusjon mellom høgskolene i Møre og Romsdal, gitt at det først skal skje strukturendringer.

Tekna biter seg også merke i at NHO M&R, Maritimt Forum, og diverse andre har dannet en sjelden allianse med LO M&R og skrevet et åpent brev til Mørebenken, hvor det advares mot sentralisering og fjernstyring av fylkets fellestjenester: sunnmoersposten_2014-11-18_NHO_MM_LO_BrevTilMørebenken.pdf

I brevet vises det til et politisk ønske om sentralisering av beredskap, politi, høgskolestruktur, forskning og virkemiddelsapparatet. Avsenderne trekker særlig fram at 92% av forskningsmidlene går til universitetsbyene, mens 70% av verdiskapingen skjer utenfor de fire storbyregionene. De viser også til det paradoksale i et ønske om sentralisering samtidig som det er konsensus om at fysisk nærhet mellom FoU-miljøer og bedriftene er viktig for innovasjonskraften.

nov 172014
 

Oppdatering 4. desember 2014: På medlemsmøtet den 28. november ble sakene nedenfor behandlet og referatet foreligger her: Medlemsmøte-2014-11-28.pdf

Følgende ble vedtatt:

 1. Hovedtillitsvalgt og varaer: Terje Tvedt (AIR) blir ny hovedtillitsvalgt for Tekna for perioden 1. januar til 30. juni 2015. I løpet av vårsemesteret må det velges ny hovedtillitsvalgt fom. 1. juli 2015. Runar Ostnes (AMO) og Hans Georg Schaathun (AIR) blir varaer for Tekna for hele 2015.
 2. Arbeidsutvalg: Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som skal bistå den hovedtillitsvalgte i aktuelle saker, herunder rådgivning, saksutredning, vararepresentasjon, deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, osv. Utvalget skal bestå av HTV, to varaer, og to andre Tekna-medlemmer. Utvalget vil for vårsemesteret 2015 bestå av følgende personer:
  1. Terje Tvedt (HTV, AIR)
  2. Hans Georg Schaathun (vara, AIR)
  3. Runar Ostnes (vara, AMO)
  4. N.N. fra AIR (Ottar Osen tar på seg oppdraget om ingen andre stiller)
  5. N.N. fra AMO (Runar Ostnes og Karl Henning Halse forhører seg på AMO om noen vil ta på seg oppdraget).
 3. Høringssvar om styringsmodell: Ei gruppe bestående av Hans Georg Schaathun, Karl Henning Halse, Runar Ostnes, Terje Tvedt, Ottar Osen og Robin T. Bye fikk i oppdrag å utarbeide et høringssvar om styringsmodell. Det endelige høringsvaret kan leses her: TeknaInnspillStyringsmodellDesember2014.pdf
 4. Eventuelt: Ottar Osen foreslo å stimulere til studentmedlemskap i Tekna blant masterstudenter og kanskje opprette ei studentgruppe. Merk at dette er av faglig/sosial karakter og har ingenting med tillitsverv og arbeidstakerorganisasjonenes oppgaver å gjøre direkte (men på sikt kan man bruke ei slik studentgruppe til å innhente synspunkter blant de teknologiske masterstudentene ved HiÅ).

Vi kaller med dette inn til medlemsmøte om tillitsverv og eventuelt foreningsstyre onsdag 3. desember kl. 12.30-13.30 fredag 28. november kl. 13.00-14.00 på miljørommet F413.

Agenda:

 1. Valg av hovedtillitsvalgt og varaer
 2. Oppretting av styre
 3. Høring om styringsmodell
 4. Eventuelt

1. Valg av hovedtillitsvalgt og varaer
Som tidligere annonsert trenger vi ny hovedtillitsvalgt (HTV) og nye vararepresentanter for Tekna fom. 1. januar 2015. Terje Tvedt (AIR) har sagt seg villig til å ta vervet som HTV i en interimperiode våren 2015, men fom. høsten 2015 står vi p.t. uten HTV. I tillegg har Hans Georg Schaathun (AIR) og Runar Ostnes (AMO) uttrykt sin interesse for vervene.

Hvis andre er interesserte i tillitsverv ber vi om de melder fra til undertegnede snarest.

Ifht. tid på arbeidsplanen vil Tekna-tillitsvalgte bli frikjøpte med totalt 450 timer i 2015 (fordeles mellom HTV og varaer). Ved økt medlemsmasse vil dette tallet stige og vice versa.

En naturlig måte å bli involvert på kan være å først få opplæring ved å være vara og ta nødvendige tillitsvalgtkurs i regi av Tekna (gratis og fri fra jobb med lønn), før man vurderes som HTV.

2. Oppretting av styre
Vi bør vurdere om Tekna bør ha et lokalstyre/etatstyre på høgskolen, eventuelt en eller en annen form for støttegruppe/tenketank rundt HTV. Både AIR og AMO bør være representert i ei slik gruppe, men gjerne også fra andre deler av HiÅ. Vi inviterer til diskusjon.

3. Høringssvar om styringsmodell
Rektor har sendt ut et høringsutkast for evaluering av styringsmodell ved Høgskolen. Fristen for høringsinnspill er satt til 3. desember 2014, med påfølgende behandling i styret i ekstraordinært styremøte 8.januar 2015. Dokumentet skal være sendt til avdelinger og enheter via Public 360 med saksnummer 14/02016.

Høringsbrev og rektors høringsutkast, HiÅ-utredning om ledelsesmodell (fra 2006), og NIFU-rapport om betydningen av lærestedenes styringsmodeller (fra 2013)  kan lastes ned på bloggen: http://blog.hials.no/tekna/2014/11/11/horing-evaluering-av-styringsmodell

Eventuelle mottatte innspill legges fram og diskuteres.

4. Eventuelt

Vel møtt!

Mvh Robin T. Bye
Tekna-tillitsvalgt

nov 112014
 

Oppdatering 17. november 2014: Lagt til aktuelle dokumenter.

Aktuelle dokumenter:


Rektor har sendt ut et høringsutkast for evaluering av styringsmodell ved Høgskolen. Fristen for høringsinnspill er satt til 3. desember 2014, med påfølgende behandling i styret i ekstraordinært styremøte 8.januar 2015. Dokumentet skal være sendt til avdelinger og enheter via Public 360 med saksnummer 14/02016.

Høringsbrev og høringsutkast kan lastes ned her: EvalueringStyringsmodellNov2014.zip

Tekna ber om at eventuelle synspunkter om høringsutkastet sendes skriftlig til de tillitsvalgte innen fredag 28. november 2014.

nov 102014
 

Oppdatering 17. november 2014: Møtetidspunkt har blitt endret til fredag 28. november kl. 13-14. Videre har agendaen blitt utvidet til å inkludere drøfting av styringsmodell. Les mer her: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell


Vi kaller med dette inn til medlemsmøte om tillitsverv og eventuelt foreningsstyre onsdag 3. desember kl. 12.30-13.30 fredag 28. november kl. 13-14 på miljørommet F413.

Bakgrunn:

Som tidligere annonsert trenger vi ny hovedtillitsvalgt (HTV) for Tekna fom. 1. januar 2015. Terje Tvedt har sagt seg villig til å ta vervet i en interimperiode våren 2015, så det kjøper oss litt tid, men vi må få dette på plass helst fom. høsten 2015, og ihvertfall fom. januar 2016.

Vi ønsker derfor at de som er interesserte i et slikt verv melder fra til undertegnede snarest.

Ansatte i tillitsverv har tidligere ikke blitt frikjøpt med tilstrekkelig tid på arbeidsplanen. Undertegnede har hatt 80 timer i semesteret. Etter å ha innhentet statistikk fra en rekke UH-institusjoner i landet, fikk Tekna gjennomslag for sitt krav om at arbeidstakerorganisasjonene skal få et årsverk (1688 timer) på deling (se IDF-møte 2014-06), altså nesten en dobling fra i dag. Dette medfører at ifht. tid på arbeidsplanen vil Tekna-tillitsvalgte bli frikjøpte med totalt 450 timer i 2015 (fordeles mellom HTV og varaer). Ved økt medlemsmasse vil dette tallet stige og vice versa.

Tekna har medlemmer i flere avdelinger, men hovedsakelig hos AIR og AMO. Med unntak av Magne Aarset er det de siste årene ansatte under AIR, eller i fagmiljø fra tidligere ITN som nå ligger under AIR, som har tatt byrden med å være tillitsvalgt (Webjørn Rekdalsbakken, Sigrun Jahren, Kjell Inge Tomren, Robin T. Bye). Vi oppfordrer derfor ansatte hos AMO om å delta i denne dugnaden. Dette er også viktig for å sikre bred faglig forankring.

En naturlig måte å bli involvert på kan være å først få opplæring ved å være vara og ta nødvendige tillitsvalgtkurs i regi av Tekna (gratis og fri fra jobb med lønn), før man vurderes som HTV.

Vi bør også vurdere om Tekna bør ha et foreningsstyre på høgskolen, eller en annen form for støttegruppe/tenketank rundt HTV. Per i dag består ei slik gruppe av HTV og de to varaene. Ei slik gruppe bør bestå av personer fra både AIR og AMO.

Vi ber om at aktuelle spørsmål og synspunkter om tillitsverv og eventuell tenketank eller foreningsstyre meldes inn på forhånd.

For de Tekna-tillitsvalgte

Robin T. Bye

nov 092014
 

Styret ved NTNU har gjort vedtak om SAKS: Protokoll OFFENTLIG VERSJON 05.11.2014.pdf

Her heter det bl.a.:

For at NTNU best mulig skal kunne nå sine mål og realisere sin strategiske profil er faglig samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF et viktig virkemiddel. Uavhengig av eventuelle andre endringer i NTNUs fremtidige struktur ber styret rektor om at de to institusjonene sammen utreder organisatoriske forhold og konsekvenser i tråd med mandat vedtatt av styret i møte 01.10.14.

Videre vedtok NTNUs styre følgende:

Styret ved NTNU har drøftet flere mulige løsninger for tettere samarbeid og mulige sammenslåinger med andre UH-institusjoner, for å møte NTNUs egne utfordringer og ambisjoner, og ut fra nasjonale hensyn. Før det tas endelige beslutninger, ber styret om videre utredninger av følgende:

NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag – mulig sammenslåing

Styret ber om at rektor setter i gang et utredningsarbeid i samarbeid med Høyskolen i SørTrøndelag der det skal beskrives mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å slå sammen institusjonene. En slik fusjon kan særlig gi muligheter for å realisere strategisk profil innen utdanningsområdet. Det vil være en forutsetning at finansiering av de to sammenslåtte institusjoner samlet sett ikke blir svakere enn i dag.

NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet

For å utvikle sin nasjonale rolle, særlig innen teknologi, bør NTNU utvikle tettere samarbeid med høyskoler og universiteter over hele landet. Ett alternativ kan være en fusjon mellom NTNU og de fire høyskolene i Gjøvik, Narvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Andre mulige sammenslåinger eller former for tettere samarbeid med flere høyskoler og universiteter bør utredes videre i et samarbeid med alle aktuelle institusjoner. Styret forutsetter at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for videre utredninger om faglig kvalitetsutvikling for høyskolene og universitetene på teknologiområdet, i nært samarbeid med NTNU.

NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høyskoler

Styret ber om at beslutningsgrunnlaget også inkluderer en modell som ikke innebærer en sammenslåing med andre statlige universiteter og høyskoler, men som inkluderer pågående endringsprosesser.

nov 032014
 

Høgskolestyret behandlet fredag 31. oktober Høgskolen i Ålesunds innspill til den kommende stortingsmeldingen om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. Endelig svarbrev sendt til KD foreligger her: 141101 SAKS svarbrev HiÅ – EV.pdf

Saken er også presentert på høgskolens hjemmesider.

Styret ønsker at to alternativer skal utredes og konkretiseres videre, fusjon med NTNU og fusjon med høgskolene i Molde, Volda og Sogn og Fjordane.

Styrevedtaket lyder slik:

Styret gjorde i dag følgende enstemmige vedtak om framtidig struktur:

 1. Høgskolestyret har diskutert strukturelle grep for å styrke kvaliteten i utdanning og forskning med utgangspunkt i fire hovedalternativer:
 • Høgskolen i Ålesund videreføres som selvstendig institusjon
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Fusjon med NTNU basert på en satellittmodell
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane
 1.    For at HiÅ skal kunne realisere sine mål, og fremstå som et attraktivt campus som møter arbeids- og næringslivets kompetansebehov,  er en sammenslåing etter styrets vurdering nødvendig for å ivareta de krav som i framtida vil bli stilt til  kvalitet, effektivitet og robusthet.
 1. Styret ønsker at følgende uprioriterte alternativer skal utredes og konkretiseres videre:
 • Fusjon med NTNU basert på en satellittmodell
 • Fusjon med Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane

Styret ber om at dette skjer gjennom en aktiv dialog med Kunnskapsdepartementet, de berørte institusjonene og andre interessenter.

 1. Styret er opptatt av at det videre arbeidet med SAKS-prosessen skjer på en måte som sikrer god involvering og forankring hos ansatte og studenter på Høgskolen.
okt 312014
 

Organisasjonene drøftet SAKS med høgskoledirektøren torsdag 30. oktober. De ulike innspillene som har kommet fram i prosessen ble gjennomgått og drøftet. De synspunktene som framkom og som legges fram for høgskolestyret fredag 31. oktober kan oppsummeres slik:

1. Det er viktig at alle aktuelle alternativer blir utredet og vurdert skikkelig, dvs.:

 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og HiSF
 • Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

Dette innebærer at svarbrevet også bør drøfte en fusjon mellom HiÅ, HiM, HVO og HiSF som et selvstendig alternativ.

For alle alternativer ønsker HiÅ samtidig gode SAK-tiltak (f.eks. faglig spissede konsortium eller multilaterale samarbeidsavtaler) mellom institusjonene, f.eks. mellom de teknologitunge høgskolene og NTNU.

2. Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av å ivareta de ansatte i SAKS-prosessen:

De er stor usikkerhet og skepsis til hva de ulike alternativene vil innebære blant de ansatte og de ansattes organisasjoner. Det er derfor viktig at alle alternative utredes slik at det foreligger et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som best sikrer at Høgskolen i Ålesund kommer styrket ut av en omorganiserings-/fusjonsprosess. For organisasjonene er det viktig at denne usikkerheten synliggjøres overfor styret og KD. Det er behov for mere kunnskap om hva de ulike alternativene vil innebære før det er mulig å foreta endelige prioriteringer og tilrådinger.

3. Ikke grunnlag for prioritering:

Arbeidstakerorganisasjonene vet på nåværende tidspunkt ikke nok om de ulike alternativene til å foreta en prioritering og gi en tilråding til styret.

Arbeidstakerorganisasjonene er forberedt på å gjøre dette når innholdet i de ulike alternativene og konsekvensene disse vil ha er bedre klarlagt senere i prosessen.