des 052014
 

På medlemsmøtet 28. november (se bloggposten Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell) ble det besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe bestående av Hans Georg Schaathun, Karl Henning Halse, Runar Ostnes, Terje Tvedt, Ottar Osen og Robin T. Bye, som fikk i oppdrag å utarbeide et høringssvar om styringsmodell basert på mottatte innspill og synspunkter som framgikk i møtet. Det endelige høringsvaret kan leses her: TeknaInnspillStyringsmodellDesember2014.pdf

De samlede mottatte innspillene (fra STUD, POS, ØDS, AIR, ABF, AIB, AHF, Tekna, Nito, NSF, FF, Parat, Studentparlamentet) kan leses her: EvalueringStyringsmodellDes2014MottatteInnspill.pdf

Takk til arbeidsgruppa og særlig Hans Georg Schaathun for jobben med å utarbeidet høringssvaret!

På medlemsmøtet var det enighet om at valgt versus tilsatt rektor er av mindre betydning, men at det er et stort behov for å evaluere organiseringen av høgskolen, og at denne høringen gir en mulighet til å gjøre nettopp det. Videre var det enighet om at selv om fullstendig implementasjon av endringer ikke finner sted før en eventuell fusjon, vil det likevel være gunstig å ha evaluert og staket ut en ønsket kurs ifht. faglig ledelse når man går inn i fusjonsforhandlinger og ny struktur.

Høringssvaret inneholder en kort analyse om utfordringer ved dagens organisasjonsmodell, samt noen tanker om dekanatet og rektoratet som sentre for faglig ledelse, og konkluderer med ei tilråding til slutt (se nederst).

Tekna har også lagt fram høringsinnspillet ovenfor dekanene på AIR og AMO, samt oppfordret våre medlemmer på de ulike avdelinger til å støtte synspunktene ovenfor sine dekaner, som også skal svare på høringen.

I høringssvaret konkluderes med følgende tilråding:

Med bakgrunn i føregåande analyse, vil Tekna tilrå fylgjande:

  • Fagleg og strategisk sakshandsamingsoppgåver vert lagt under fagleg leiing (rektoratet), og administrativt tilsette vert overført saman med oppgåvene.
  • I ein modell med tilsett rektor, må faglege og strategiske sakshandsamingsoppgåver leggjast under fagleg mellomleiing (t.d. prorektorar).
  • Omorganisering i færre fagavdelingar, der dekanata vert styrka med administrativ stab.
  • Pga. SAKS kan ein godt vera fleksibel i valet mellom vald eller tilsett rektor.

Me presiserer at me ikkje i utgangspunktet ynskjer å styrka dekanat og rektorat med nytilsetjingar. Det er fyrst og framst tale om å flytta folk og oppgåver samla dit dei
naturleg høyrer heime.

Vidare understrekar me at me i denne omgangen ikkje tek stilling til kor mange fagavdelingar høgskulen bør ha, eller kva fagdisiplinar som høyrer saman.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)