nov 172014
 

Oppdatering 4. desember 2014: På medlemsmøtet den 28. november ble sakene nedenfor behandlet og referatet foreligger her: Medlemsmøte-2014-11-28.pdf

Følgende ble vedtatt:

 1. Hovedtillitsvalgt og varaer: Terje Tvedt (AIR) blir ny hovedtillitsvalgt for Tekna for perioden 1. januar til 30. juni 2015. I løpet av vårsemesteret må det velges ny hovedtillitsvalgt fom. 1. juli 2015. Runar Ostnes (AMO) og Hans Georg Schaathun (AIR) blir varaer for Tekna for hele 2015.
 2. Arbeidsutvalg: Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som skal bistå den hovedtillitsvalgte i aktuelle saker, herunder rådgivning, saksutredning, vararepresentasjon, deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, osv. Utvalget skal bestå av HTV, to varaer, og to andre Tekna-medlemmer. Utvalget vil for vårsemesteret 2015 bestå av følgende personer:
  1. Terje Tvedt (HTV, AIR)
  2. Hans Georg Schaathun (vara, AIR)
  3. Runar Ostnes (vara, AMO)
  4. N.N. fra AIR (Ottar Osen tar på seg oppdraget om ingen andre stiller)
  5. N.N. fra AMO (Runar Ostnes og Karl Henning Halse forhører seg på AMO om noen vil ta på seg oppdraget).
 3. Høringssvar om styringsmodell: Ei gruppe bestående av Hans Georg Schaathun, Karl Henning Halse, Runar Ostnes, Terje Tvedt, Ottar Osen og Robin T. Bye fikk i oppdrag å utarbeide et høringssvar om styringsmodell. Det endelige høringsvaret kan leses her: TeknaInnspillStyringsmodellDesember2014.pdf
 4. Eventuelt: Ottar Osen foreslo å stimulere til studentmedlemskap i Tekna blant masterstudenter og kanskje opprette ei studentgruppe. Merk at dette er av faglig/sosial karakter og har ingenting med tillitsverv og arbeidstakerorganisasjonenes oppgaver å gjøre direkte (men på sikt kan man bruke ei slik studentgruppe til å innhente synspunkter blant de teknologiske masterstudentene ved HiÅ).

Vi kaller med dette inn til medlemsmøte om tillitsverv og eventuelt foreningsstyre onsdag 3. desember kl. 12.30-13.30 fredag 28. november kl. 13.00-14.00 på miljørommet F413.

Agenda:

 1. Valg av hovedtillitsvalgt og varaer
 2. Oppretting av styre
 3. Høring om styringsmodell
 4. Eventuelt

1. Valg av hovedtillitsvalgt og varaer
Som tidligere annonsert trenger vi ny hovedtillitsvalgt (HTV) og nye vararepresentanter for Tekna fom. 1. januar 2015. Terje Tvedt (AIR) har sagt seg villig til å ta vervet som HTV i en interimperiode våren 2015, men fom. høsten 2015 står vi p.t. uten HTV. I tillegg har Hans Georg Schaathun (AIR) og Runar Ostnes (AMO) uttrykt sin interesse for vervene.

Hvis andre er interesserte i tillitsverv ber vi om de melder fra til undertegnede snarest.

Ifht. tid på arbeidsplanen vil Tekna-tillitsvalgte bli frikjøpte med totalt 450 timer i 2015 (fordeles mellom HTV og varaer). Ved økt medlemsmasse vil dette tallet stige og vice versa.

En naturlig måte å bli involvert på kan være å først få opplæring ved å være vara og ta nødvendige tillitsvalgtkurs i regi av Tekna (gratis og fri fra jobb med lønn), før man vurderes som HTV.

2. Oppretting av styre
Vi bør vurdere om Tekna bør ha et lokalstyre/etatstyre på høgskolen, eventuelt en eller en annen form for støttegruppe/tenketank rundt HTV. Både AIR og AMO bør være representert i ei slik gruppe, men gjerne også fra andre deler av HiÅ. Vi inviterer til diskusjon.

3. Høringssvar om styringsmodell
Rektor har sendt ut et høringsutkast for evaluering av styringsmodell ved Høgskolen. Fristen for høringsinnspill er satt til 3. desember 2014, med påfølgende behandling i styret i ekstraordinært styremøte 8.januar 2015. Dokumentet skal være sendt til avdelinger og enheter via Public 360 med saksnummer 14/02016.

Høringsbrev og rektors høringsutkast, HiÅ-utredning om ledelsesmodell (fra 2006), og NIFU-rapport om betydningen av lærestedenes styringsmodeller (fra 2013)  kan lastes ned på bloggen: http://blog.hials.no/tekna/2014/11/11/horing-evaluering-av-styringsmodell

Eventuelle mottatte innspill legges fram og diskuteres.

4. Eventuelt

Vel møtt!

Mvh Robin T. Bye
Tekna-tillitsvalgt

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)