okt 312014
 

Organisasjonene drøftet SAKS med høgskoledirektøren torsdag 30. oktober. De ulike innspillene som har kommet fram i prosessen ble gjennomgått og drøftet. De synspunktene som framkom og som legges fram for høgskolestyret fredag 31. oktober kan oppsummeres slik:

1. Det er viktig at alle aktuelle alternativer blir utredet og vurdert skikkelig, dvs.:

  • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
  • Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og HiSF
  • Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

Dette innebærer at svarbrevet også bør drøfte en fusjon mellom HiÅ, HiM, HVO og HiSF som et selvstendig alternativ.

For alle alternativer ønsker HiÅ samtidig gode SAK-tiltak (f.eks. faglig spissede konsortium eller multilaterale samarbeidsavtaler) mellom institusjonene, f.eks. mellom de teknologitunge høgskolene og NTNU.

2. Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av å ivareta de ansatte i SAKS-prosessen:

De er stor usikkerhet og skepsis til hva de ulike alternativene vil innebære blant de ansatte og de ansattes organisasjoner. Det er derfor viktig at alle alternative utredes slik at det foreligger et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som best sikrer at Høgskolen i Ålesund kommer styrket ut av en omorganiserings-/fusjonsprosess. For organisasjonene er det viktig at denne usikkerheten synliggjøres overfor styret og KD. Det er behov for mere kunnskap om hva de ulike alternativene vil innebære før det er mulig å foreta endelige prioriteringer og tilrådinger.

3. Ikke grunnlag for prioritering:

Arbeidstakerorganisasjonene vet på nåværende tidspunkt ikke nok om de ulike alternativene til å foreta en prioritering og gi en tilråding til styret.

Arbeidstakerorganisasjonene er forberedt på å gjøre dette når innholdet i de ulike alternativene og konsekvensene disse vil ha er bedre klarlagt senere i prosessen.

okt 302014
 

Vedlagt er Teknas siste kommentarer til SAKS: TeknaSAKSInnspillMedVedlegg29Okt.pdf

Vi ønsker i dette innspillet å utdype, presisere og nyansere den felles uttalelsen som har kommet fra fagforeningene (se SAKS: Veien videre), og Teknas eget syn. Det kan hende enkelte formuleringer i uttalelsen er i overkant polariserte, noe som forøvrig kan ha sammenheng med saksbehandlingen og prosessen som har vært.

I vedlagte dokument ønsker Tekna å understreke at vi både ser og ønsker synergier gjennom et utvidet og forsterket samarbeid med NTNU; et gjensidig og forpliktende samarbeid der høgskolene selvstyre og det regionale samfunnsoppdrag ivaretas. Samtidig er vi skeptiske til om fusjon er den rette mekanismen for å oppnå disse synergiene. Vi mener dette er et ukontroversielt standpunkt som er i tråd med en rekke sentrale aktørers utspill i media, inkludert Maritimt Forum og NHO.

For Tekna er det viktig at man ikke stenger noen dører, og vi har derfor støttet de andre organisasjonene i man også bør utrede alternativet med en storhøgskole bestående av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ifht. å forhandle fram en bilateral samarbeidsavtale med NTNU vil en slik storhøgskole ha en helt annen «kjøttvekt» enn HiÅ alene, eller HiÅ/HiMolde.

okt 302014
 

Årets lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 23. oktober og varte i 11 timer. Tekna er fornøyd med resultatet og mener HiÅ med dette signaliserer et ønske om å satse på teknologi og kompetansen til våre medlemmer. Innhold fra selve forhandlingene er taushetbelagt og vi ber om forståelse for dette. Vi henviser forøvrig til epost fra personaldirektør tidligere i dag, der alle som har fått opprykk skal ha fått beskjed. Er det noe du lurer på, kan vi være behjelpelig.

okt 202014
 

Innkalling til IDF-møte 2014-08 tirsdag 21.10.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-08.zip

Agenda:

  • 14/34 Evaluering av HiÅ sin budsjettfordelingsmodell
  • 14/35 Budsjett 2015 – Første gangs behandling
  • 14/36 Budsjett 2016 – Store nysatsinger
  • 14/37 SAKS – Svarbrev fra Høgskolen i Ålesund
  • 14/38 SAKS – Styrets funksjonsperiode
  • 14/39 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
  • 14/40 Eventuelt