sep 102014
 

Oppdatering 16. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene har endret ordlyden noe i sitt innspill til fagforeningenes møte med KD, som avholdes rett etter at ledelsen ved HiÅ har hatt sitt dialogmøte med KD. Organisasjonene støtter hovedlinjene i innspillet til HiÅ. Tekna, og slik vi oppfatter de andre organisasjonene, støtter pkt. 1 om status quo, men hvis man først ønsker å gjøre endringer, ønsker vi å være åpne mot våre naboer og ikke ekskludere noen av alternativene i vurderingen (pkt. 2 om fusjon med HiMolde), samt så advarer vi mot en fusjon og asymmetrisk partnerskap med NTNU, som vil gjøre HiÅ sårbar (pkt. 3 om fusjon med NTNU).

Her er forslaget fra en forent forsamling av arbeidstakerorganisasjoner:

Det vises til notat av 27.08.2014 til regionalt dialogmøte fra Høgskolen i Ålesund. Arbeidstakerorganisasjonene støtter hovedlinjene i dette innspillet. Dersom det skal foretas en strukturendring av høgskolene på Nordvestlandet, ønsker arbeidstakerorganisasjonene at relasjonene mellom høgskolene vurderes samlet.

Arbeidstakerorganisasjonene støtter en tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, men mener en tettere integrasjon bør samtidig utvides til å omfatte Høgskolen i Volda, og helst også Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Begrunnelse:

 • Nordvestlandet er et naturlig regionalt tyngdepunkt mellom Trondheim og Bergen. Vi understreker betydningen av en sterk selvstendig kunnskapsregion på Nordvestlandet.
 • Modellen er forankret som ett av forslagene fra Stjernø-utvalget.
 • Modellen Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund, og en orientering av Volda sørover, vil føre til at Nordvestlandet blir en splittet kunnskapsregion.
 • Modellen ivaretar rollen til profesjonsutdanningene og høgskolenes rolle i å formidle erfarings basert kunnskap i regionen.
 • Modellen passer for rollen til profesjonsutdanningen med bl.a sykepleierutdanning, bioingeniørutdanning og ingeniørutdanning.
 • Modellen er naturlig i forhold til en god felles forvaltning av Møreforskning.
 • Høgskolestyret i Volda går nå inn for denne modellen.

Et tettere samarbeid med NTNU er aktuelt, men bør skje som likeverdige partnere, der høgskolen ivaretar egen selvstendighet og identitet.

Begrunnelse:

 • En fusjon med NTNU bryter med den naturlige rollefordeling mellom universiteter og høgskoler, der universitetene ivaretar publiseringskompetanse, og høgskolene ivaretar erfaringskompetanse.
 • En fusjon med NTNU vil gjøre HiÅ meget sårbar over tid.
 • Der er en betydelig skepsis til en fusjon mellom NTNU og HiÅ i næringslivet på Sunnmøre. Det vises her til åpent brev fra Maritimt Forum til statsråd Isaksen og artikkel i Sunnmørsposten 22.08.2014, skrevet av sentrale industriledere på Sunnmøre.

Oppdatering 12. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene (FF, NSF, Tekna, Nito, Parat) har bestemt seg for å samle seg om et felles innspill, der vi foreslår noen endringer til HiÅs offisielle innspill til dialogmøtet. Vi har lagt vekt på at HiÅ må beholde sin selvstendighet og identitet, fokus på profesjonsutdanning, og nære og gode samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi viser også til innspillene som har kommet fra Maritimt Forum i Møre og Romsdal på lederplass i Sunnmørsposten, samt at HiVolda har snudd og ønsker fusjon, og at for å opprettholde en sterk og selvstendig kunnskapsregion i Møre og Romsdal er det ikke tilstrekkelig å kun fusjonere med HiMolde, med inkludere HiVolda og gjerne HiSF.

Vi peker også på de åpenbare farene ved en fusjon med NTNU og HiÅs sårbarhet i en slik situasjon, gitt et styre sentralisert i Trondheim.

Det vil naturligvis alltid være mange synspunkter i en slik sak, men det er viktig å samles for å utøve større innflytelse.

Det kan være forøvrig relevant å lese hva Høgskolen i Sogn og Fjordane også mener, med tanke på en mulig felles høgskole i Nordvest, bestående av HiÅ, HiMolde, HiVolda, og altså HiSF. Her er innspillet til dialogmøte fra HiSF: HiSF.pdf

Vi merker oss at både HiMolde og HiSF har valgt en lite konstruktiv linje de hovedsaklig fokuserer på å opprettholde status quo og ingen sammenslåinger. Vi mener dette er lite konstruktivt all den tid det ligger i kortene gjennom utvidelsen av SAK til SAKS (sammenslåing) at høgskoler skal fusjoneres. Da bør man gå inn i dialogen med dette som utgangspunkt og gjøre det beste ut av situasjonen.


Institusjonene i Midt-Norge har blitt kalt inn til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Molde onsdag 17. september. Møtet skal dreie seg om innspill til mulige strukturendringer i UH-sektoren. Fagforeningene får ikke være til stedet under dialogmøtet, men får i stedet komme med sine innspill i et etterfølgende møte med KD rett etter dialogmøtet.

I forkant av møtet har hver av institusjonene blitt bedt om å sende inn et kort innspill (1-2 sider) til møtet. Her er innspillene:

I forkant av sitt innspill nedsatt NTNU fire arbeidsgrupper for områdene teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi. Arbeidet er sammenfattet i en detaljert rapport (28 sider) og viser fordeler og ulemper fra NTNU og de ulike områdenes perspektiv. Rapporten dannet grunnlag for NTNUs innspill og kan leses i sin helhet her: SAKS-NTNU.pdf.

Både innspillet og rapporten har blitt lagt åpent ut på NTNU vevsider: http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/august2014

Man kan spørre seg hvorfor ikke HiÅ har vært gjennom en liknende prosess i forkant av HiÅs innspill. De ansatte ble informert i juni, men det har såvidt Tekna bekjent ikke vært noen transparent prosess videre. Det er Tekna ukjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for HiÅs dialoginnspill. Kort tid etter allmøtet for de ansatte, bestemte styret seg i styremøte 17. juni for å vedta de tre hovedpunktene for SAKS, nemlig (tidligere omtalt her og her):

 1. Stå alene
 2. Fusjon med HiMolde
 3. Fusjon med NTNU

  One Response to “Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren”

 1. […] som dialogmøtet med KD er gjennomført (se bl.a. innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-struktur, Måtte vente på gangen og Innlegg […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)