sep 222014
 

Oppdatering 10. oktober 2014: Tekna har fått en del innspill fra sine medlemmer, og også avholdt medlemsmøte om SAKS fredag 26. september. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker å spille inn en felles uttalelse til høgskolestyret før Høgskolen sender sitt svarbrev til KD med frist 1. november. Her er et utkast til uttalelsen: SAKS_ArbOrg_141010-2.pdf

Tilbakemeldinger fra medlemmene om uttalelsen må sendes til Tekna senest mandag 13. oktober søndag 12. oktober!

Dette er en kort tidsfrist, samtidig så skriver antakelig høgskoleledelsen på svarbrevet i disse dager, og skal vi kunne påvirke innholdet, må vi komme med utspillet snarest, og ikke vente til brevet er ferdigskrevet og klart til sendes styret, slik det ligger an til med drøftingsmøte dagen før styret mottar sakspapirene. Det betyr at vi ønsker å presentere uttalelsen i IDF-møtet mandag 13. oktober kl. 10.

Kunnskapsministeren har også sendt institusjonene en oppdatering rundt SAKS, med avklaringer og presiseringer etter dialogmøtene og spørsmål som intitusjonene har tatt opp: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning – avklaringer og presiseringer.pdf


Nå som dialogmøtet med KD er gjennomført (se bl.a. innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-strukturMåtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs bestillingsbrev og skrive et svarbrev med frist 1. november. Brevets endelige form godkjennes i styremøte 31. oktober. Fram til da kan de ansatte komme med sine innspill gjennom sine avdelinger (ved dekan), sine tillitsvalgte, eller direkte til ledelsen.

Fagforeningene ble ikke tatt med på råd da høgskoledirektøren skrev sin innstilling til styremøtet 17. juni. SAKS sto nemlig ikke på agendaen for fagforeningenes IDF-møte 2. juni. SAKS sto heller ikke på agendaen for høgskolestyret på dette tidspunktet. Først 11. juni mottok fagforeningene saksdokumenter til styremøtet, hvor det nå forelå en ny sak om SAKS. Der gikk det fram at rektor og direktør ville anbefale styret å vedta tre hovedalternativer for utredning for eventuelle strukturendringer til dialogmøtet med KD 17. september:

 1. HiÅ videreføres som selvstendig institusjon
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU

På IDF-møtene i august uttrykte fagforeningene samlet bekymring for fusjonering med NTNU, samt at evt. utredning av fusjon med HiMolde burde utvides til å gjelde våre naboer i Volda og Sogn og Fjordane. Dette spilte også fagforeningene inn ovenfor KD i et eget møte som KD hadde bedt om for å få høre også fagforeningenes synspunkter. Ledelsen valgte imidlertid å ikke endre nevneverdig på sitt innspill til KD.

Tekna v/HiÅ vil nå gjerne ha innspill fra sine medlemmer ifht. til det endelige brevet som HiÅ skal levere KD 1. november! Vi vil også kalle inn til et medlemsmøte snart, for utveksling av synspunkter.

Som hjelp til arbeidet har vi opprettet en egen side for ressurser relatert til SAKS (se menyen øverst). Her finner du bl.a. bestillingsbrevet fra KD i slutten av mai, oversikt over prosessen som har vært siden da, inkludert styrevedtaket 17. juni, dialogmøtet 17. september, framdriftsplan, relevante utredninger og rapporter, samt mediaoppslag om HiÅ og SAKS. Kom gjerne med ytterligere informasjon som du mener vi bør legge ut.

 

sep 182014
 

Sunnmørsposten rapporterer i fra dialogmøtet med KD i Molde 17. september 2014: Måtte vente på gangen

Fagforeningene ved HiÅ i Molde for møte med KD.

F.v.: Harald Yndestad (FF), Robin T. Bye (Tekna), Randi Tafjord (NSF), Tove Storhaug (Parat).

 – Jeg synes dette går veldig fort, sa reprentant for Forskerforbundet og professor Harald Yndestad ved Høgskolen i Ålesund. Sammen med tre andre tillitsvalgte fra Ålesund måtte han sitte på gangen mens dialogmøtet om høgskolenes framtidig struktur ble diskutert bak lukkede dører.

Høgskolen i Molde har ikke bestemt seg ennå. Rektor Harald Gammelsæter går for samarbeid mellom høgskolene i fylket, men det får han altså ikke lov til av Kunnskapsdepartementet.

Høgskolen i Ålesund ville også aller helst ha fortsatt som før. Sammenslåing med Molde er andrevalg, underbruk av NTNU et tredje. Dermed ligger det an til at det kan bli en forlovelse med de andre høgskolene i fylket ganske snart. Høgskolen i Volda har allerede signalisert at de vil slå seg sammen med de andre høgskolene i Møre og Romsdal.

— Sunnmørsposten, 17. september 2014

sep 162014
 

Undertegnede har vært tillitsvalgt for Tekna siden 2011 og ønsker nå å fratre som hovedtillitsvalgt med virkning fom. 1. januar 2015, men vil gjerne bistå i det videre tillitsvalgtarbeidet gjennom en gradvis nedtrapping våren 2015, og gjerne som medlem i et Tekna-styre, hvis vi ønsker å opprette det.

Det betyr at vi søker ny hovedtillitsvalgt. Det mest nærliggende er at en av de to vararepresentantene (Ottar Osen eller Terje Tvedt) tar over, hvis de ønsker det, men her er det lov å melde seg. Er du interessert i å bli tillitsvalgt, eller ønsker å fremme forslag om en mulig kandidat, så ta kontakt med en av tillitsvalgte. Et rotasjonssystem der man går veien om å være vara før man blir hovedtillitsvalgt kan være fornuftig.

Ved flere mulige kandidater til vervet kan vi forsøke å nå en enighet, eventuelt bruke avstemming.

Vi ønsker også dra i gang medlemsmøter, f.eks. en gang i semesteret. Vi kan også bruke et slikt møte til  valg av ny hovedtillitsvalgt.

sep 162014
 

Det skal i år innen 31. oktober avholdes lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. Årets oppgjør er rekordstort, med kr. 2.046.729, som tilsvarer 1,75 % av lønnsmassen.

For Tekna blir forhandlingsdelegasjonen bestående av de tillitsvalgte, Robin T. Bye (forhandlingsleder), Terje Tvedt og Ottar Osen (bisittere). Du må sende søknad om lønnsendring til forhandlingsleder innen kl. 12 den 30. september. Alle tre tillitsvalgte er tilgjengelig for samtale hvis ønskelig.

NB! Bruk det elekroniske skjemaet «Kravskjema lokale lønnsforhandlinger» som du finner under «HiÅ-skjema» i HR-portalen

I tillegg til kravskjemaet, finner du informasjon til de ansatte,  kriterier for søknad, og lokal lønnspolitikk i HR-portalen (krever antakelig innlogging på høgskolens nettverk, evt. bruk hjemmekontorløsning om du sitter hjemme), eller du kan laste det ned samlet her: HR-portaldokumenter.zip (link til side med passord og hjelp til zip-filer ligger øverst på bloggen).

Organisasjonene vil prioritere blant søknadene og fremme sine 2.3.3-krav til Høgskolen. Det er altså organisasjonene som stiller lønnskravene i prioritert rekkefølge (ikke individuelle ansatte). HiÅ får ikke innsyn i din søknad, men vil fremme sine krav til arbeidstakerorganisasjonene basert på innspill fra dekanene og øvrige ledere med arbeidsgiveransvar.

Spesielle føringer for årets oppgjør er at lønnsforskjeller knyttet til kjønn, samt justering av B-tillegg for programansvarlige, skal prioriteres høyt.

sep 162014
 

Høgskolestyret vedtok i sak HS-sak 29/14 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen følgende:

Høgskoledirektøren utarbeider et mandat og iverksetter arbeidet med evaluering og tilpasning av budsjettfordelingsmodellen med utgangspunkt i saksfremlegget og de føringer som kom frem i styremøtet. Evalueringsprosessen skal skje med sikte på implementering ved utarbeidelsen av endelige budsjettrammer for 2015.

En prosjektgruppe ble nedsatt og fullførte sitt arbeid i september (les mer her).

Høgskoledirektøren ber med dette om budsjettenhetenes og organisasjonenes innspill til budsjettfordelingsmodellen, særlig med hensyn til:

 1. Beløpsmessige størrelser på de ulike elementene i modellen (laboratoriefinansiering mhp. drift og utstyrsinvesteringer, kompensasjon for fellesfag, ol.).
 2. Oppbyggingen av pristabellene, samt innplassering av studier.
 3. Håndtering av studier som ikke gir studiepoengproduksjon (eks.: Forkurs) i modellen.

Høgskolen viser til vedlagte høringsgrunnlag og ber om at tilbakemeldinger oversendes postmottak@hials.no innen 30.09.2014.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 26. september.

Høringsnotat og prosjektrapport kan du laste ned her: BFM-revidering-september-2014.zip

sep 162014
 

Som kjent skal KD møte de regionale høgskolene samt NTNU til et dialogmøte om strukturendringer i UH-sektoren onsdag 17. september 2014 i Molde. Fagforeningene har blitt utestengt fra møtet, både som deltakere og som tilhørere/observatører.

I stedet skal fagforeningene møte KD i et eget møte rett etter dialogmøte, samtidig som institusjonenes ledelse blir bedt om å være deltakere på organisasjonenes møte.

Tekna mener dette er en uheldig skjevfordeling mellom det som etter Hovedavtalen skal være to likeverdige parter. Det vil også være hensiktsmessig for det etterfølgende møtet med organisasjonene at man vet hva som har vært drøftet i forkant.

På vegne av Tekna, Nito, NSF og Parat sendte derfor Tekna en forespørsel til KD om at organisasjonene får være observatører på dialogmøtet. Dette ble avvist.

Utestengelsen av fagforeningene i dialogmøtene som avholdes landet over har skapt frustrasjon blant tillitsvalgte, se blant annet HiOAs nettavis Khrono:

Regjeringen bidrar til å bygge en avstand mellom ledelse og ansatte. Vi tror at de gode løsningene finner en fram til med et samarbeid.

— Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, NTNU

Det er en stor reform på gang i en stor sektor. I en så viktig sak mener jeg at det er avgjørende at ansatte er representert i prosessen, i det minste som observatør.

— Kristian Steinnes, lokallagsleder i Forskerforbundet, NTNU

Når målet for det hele er å legge til rette for at den vitenskapelige kvaliteten skal høynes, så er det ekstremt viktig at man hører på de vitenskapelig ansatte. Jeg vet ikke om det er noe sjakktrekk av departementet å ikke ta denne gruppen med fra starten av.

–Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet sentralt

sep 122014
 

Prosjektgruppa for evaluering av budsjettfordelingsmodellen har avsluttet sitt arbeid og levert sin rapport til høgskoledirektøren: Revidering av BFM 2014 – Prosjektgruppas innstilling, inkl. vedlegg.pdf

Tekna har sammen med NSF representert arbeidstakerorganisasjonene i prosjektgruppa. I tillegg har det hver avdeling hatt en representant, samt at administrasjonen har hatt en representant (hovedbibliotekar ble utnevnt) og studieseksjonen ved studiedirektør har deltatt. Prosjektgruppa har blitt ledet av økonomidirektøren, som også har fått med en sekretær fra økonomi- og driftseksjonen.

Rapporten representerer et felles syn og er prinsipiell. En del av formuleringene er av den grunn noe rundt formulert etter Teknas syn. Fra teknologifagenes ståsted er de viktigste forslagene at:

 1. «For enkelte studieprogram er det krav fra myndighetene om bruk av laboratorium, gruppestørrelse og laboratorienes innhold. Dette gir betydelige laboratoriekostnader for enkelte studier – samtidig som kostnadene er fraværende for andre studier. Prosjektgruppa har forsøkt å ta hensyn til de store forskjellene mellom studier ved utforming av en ordning for finansiering av laboratorier i BFM.»
 2. «Høgskolen har i dag studium som KD i større eller mindre grad har pålagt oss, og som ikke gir studiepoengproduksjon. Nåværende BFM håndterer slike studier ved vekting i (fiktiv) priskategori innenfor studieplasstildelingen. Prosjektgruppa foreslår at slike studier tildeles uttelling for studiepoengproduksjon basert på andel fullførende studenter omregnet til studiepoengekvivalenter. Priskategorier for studiepoengproduksjon og studieplassfinansiering for slike studier må fastsettes gjennom skjønnsmessige vurderinger i og med at KD ikke tildeler midler til studiene på denne måten.»

For punkt 1 gjelder at man vil bruke data fra TDI-modellen (tid, direkte- og indirekte kostnader) relatert til driftskostnader og (re-)finansiering av utstyr.

For punkt 2 gjelder dette per i dag kun forkurs for ingeniørutdanningen. Prosjektgruppa var ikke villig til å utdype begrunnelsen for sitt syn, og AIRs representant samt Tekna har derfor skrevet et vedlegg til rapporten med bakgrunnsdata for forkurs og hvordan dagens BFM ikke makter å håndtere faktiske kostnader til forkurs. I vedlegget heter det bl.a.:

«Konsekvensen for Forkurset, ved innføring av ny budsjettmodell, er en reduksjon i bevilgningene fra ca 3,8 mill i 2013 til 1,155 mill i 2014. Realbudsjettert og forbruk i 2014 er ca kr. 3,0 mill. Det er med andre ord et gap mellom behov og bruk på ca kr.1,85 mill. Konsekvensen kan bli nedleggelse av Forkurset.

Mindretallet i arbeidsgruppa mener derfor at forkurs må vurderes særskilt. Enten motta en årlig strategisk tildeling eller plasseres i en ny kategori som tydeligere reflekterer tidligere års bevilgninger. For visibilitet og forutsigbarhet anbefales det å bruke kategorisystemet.»

sep 102014
 

Oppdatering 16. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene har endret ordlyden noe i sitt innspill til fagforeningenes møte med KD, som avholdes rett etter at ledelsen ved HiÅ har hatt sitt dialogmøte med KD. Organisasjonene støtter hovedlinjene i innspillet til HiÅ. Tekna, og slik vi oppfatter de andre organisasjonene, støtter pkt. 1 om status quo, men hvis man først ønsker å gjøre endringer, ønsker vi å være åpne mot våre naboer og ikke ekskludere noen av alternativene i vurderingen (pkt. 2 om fusjon med HiMolde), samt så advarer vi mot en fusjon og asymmetrisk partnerskap med NTNU, som vil gjøre HiÅ sårbar (pkt. 3 om fusjon med NTNU).

Her er forslaget fra en forent forsamling av arbeidstakerorganisasjoner:

Det vises til notat av 27.08.2014 til regionalt dialogmøte fra Høgskolen i Ålesund. Arbeidstakerorganisasjonene støtter hovedlinjene i dette innspillet. Dersom det skal foretas en strukturendring av høgskolene på Nordvestlandet, ønsker arbeidstakerorganisasjonene at relasjonene mellom høgskolene vurderes samlet.

Arbeidstakerorganisasjonene støtter en tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde, men mener en tettere integrasjon bør samtidig utvides til å omfatte Høgskolen i Volda, og helst også Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Begrunnelse:

 • Nordvestlandet er et naturlig regionalt tyngdepunkt mellom Trondheim og Bergen. Vi understreker betydningen av en sterk selvstendig kunnskapsregion på Nordvestlandet.
 • Modellen er forankret som ett av forslagene fra Stjernø-utvalget.
 • Modellen Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund, og en orientering av Volda sørover, vil føre til at Nordvestlandet blir en splittet kunnskapsregion.
 • Modellen ivaretar rollen til profesjonsutdanningene og høgskolenes rolle i å formidle erfarings basert kunnskap i regionen.
 • Modellen passer for rollen til profesjonsutdanningen med bl.a sykepleierutdanning, bioingeniørutdanning og ingeniørutdanning.
 • Modellen er naturlig i forhold til en god felles forvaltning av Møreforskning.
 • Høgskolestyret i Volda går nå inn for denne modellen.

Et tettere samarbeid med NTNU er aktuelt, men bør skje som likeverdige partnere, der høgskolen ivaretar egen selvstendighet og identitet.

Begrunnelse:

 • En fusjon med NTNU bryter med den naturlige rollefordeling mellom universiteter og høgskoler, der universitetene ivaretar publiseringskompetanse, og høgskolene ivaretar erfaringskompetanse.
 • En fusjon med NTNU vil gjøre HiÅ meget sårbar over tid.
 • Der er en betydelig skepsis til en fusjon mellom NTNU og HiÅ i næringslivet på Sunnmøre. Det vises her til åpent brev fra Maritimt Forum til statsråd Isaksen og artikkel i Sunnmørsposten 22.08.2014, skrevet av sentrale industriledere på Sunnmøre.

Oppdatering 12. september 2014: Arbeidstakerorganisasjonene (FF, NSF, Tekna, Nito, Parat) har bestemt seg for å samle seg om et felles innspill, der vi foreslår noen endringer til HiÅs offisielle innspill til dialogmøtet. Vi har lagt vekt på at HiÅ må beholde sin selvstendighet og identitet, fokus på profesjonsutdanning, og nære og gode samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi viser også til innspillene som har kommet fra Maritimt Forum i Møre og Romsdal på lederplass i Sunnmørsposten, samt at HiVolda har snudd og ønsker fusjon, og at for å opprettholde en sterk og selvstendig kunnskapsregion i Møre og Romsdal er det ikke tilstrekkelig å kun fusjonere med HiMolde, med inkludere HiVolda og gjerne HiSF.

Vi peker også på de åpenbare farene ved en fusjon med NTNU og HiÅs sårbarhet i en slik situasjon, gitt et styre sentralisert i Trondheim.

Det vil naturligvis alltid være mange synspunkter i en slik sak, men det er viktig å samles for å utøve større innflytelse.

Det kan være forøvrig relevant å lese hva Høgskolen i Sogn og Fjordane også mener, med tanke på en mulig felles høgskole i Nordvest, bestående av HiÅ, HiMolde, HiVolda, og altså HiSF. Her er innspillet til dialogmøte fra HiSF: HiSF.pdf

Vi merker oss at både HiMolde og HiSF har valgt en lite konstruktiv linje de hovedsaklig fokuserer på å opprettholde status quo og ingen sammenslåinger. Vi mener dette er lite konstruktivt all den tid det ligger i kortene gjennom utvidelsen av SAK til SAKS (sammenslåing) at høgskoler skal fusjoneres. Da bør man gå inn i dialogen med dette som utgangspunkt og gjøre det beste ut av situasjonen.


Institusjonene i Midt-Norge har blitt kalt inn til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Molde onsdag 17. september. Møtet skal dreie seg om innspill til mulige strukturendringer i UH-sektoren. Fagforeningene får ikke være til stedet under dialogmøtet, men får i stedet komme med sine innspill i et etterfølgende møte med KD rett etter dialogmøtet.

I forkant av møtet har hver av institusjonene blitt bedt om å sende inn et kort innspill (1-2 sider) til møtet. Her er innspillene:

I forkant av sitt innspill nedsatt NTNU fire arbeidsgrupper for områdene teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi. Arbeidet er sammenfattet i en detaljert rapport (28 sider) og viser fordeler og ulemper fra NTNU og de ulike områdenes perspektiv. Rapporten dannet grunnlag for NTNUs innspill og kan leses i sin helhet her: SAKS-NTNU.pdf.

Både innspillet og rapporten har blitt lagt åpent ut på NTNU vevsider: http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/august2014

Man kan spørre seg hvorfor ikke HiÅ har vært gjennom en liknende prosess i forkant av HiÅs innspill. De ansatte ble informert i juni, men det har såvidt Tekna bekjent ikke vært noen transparent prosess videre. Det er Tekna ukjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for HiÅs dialoginnspill. Kort tid etter allmøtet for de ansatte, bestemte styret seg i styremøte 17. juni for å vedta de tre hovedpunktene for SAKS, nemlig (tidligere omtalt her og her):

 1. Stå alene
 2. Fusjon med HiMolde
 3. Fusjon med NTNU
sep 032014
 

Oppdatering 10. september: Foreløpig møtereferat er nå inkludert i HS-2014-05.zip og kan også leses her: 14-00569-16 Protokoll Høgskolestyret 05 09 2014.pdf

Merk at versjonen er foreløpig, da endelig godkjenning gjøres etter at styremedlemmer har hatt denne på høring etter møtet samt signert i påfølgende møte som denne gang er 31. oktober 2014. Det kan dermed komme endringer til protokollen i ettertid.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-05 som avholdes fredag 05.09.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-05.pdf

Saker som skal opp er blant annet:

 • Revisjon av kvalitetshåndbok
 • Organisasjonsutvikling adminstrasjonen
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Valg av nytt styre for SEVU

I tillegg omhandler en av orienteringssakene «Etatsstyring 2014 – Tilbakemelding til Høgskolen i Ålesund» (se s. 92 i pdf-filen). Her er følgende sitater av interesse:

 • Tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer:
  • «Høyskolen (sic) i Ålesund skal være en internasjonalt ledende utdanningsinstitusjon innenfor krevende maritime operasjoner, og dette reflekteres godt i målstrukturen.»
  • «Høyskolen har en tydelig profesjonsprofil og forskningen skal være profesjonsrettet og praksisnær. Det framgår tydelig (…) at de prioriterte områdene er det marine, maritime og helse.»
  • «Høyskolen har lykkes med å utvikle kvaliteten på forskning og høyere utdanning, men har fortsatt store utfordringer når det gjelder studiekvalitet på enkelte områder.»
 • Tilbakemelding på mål og resultater
  • «Høyskolen har en spennende studieprogramportefølje innen teknologi- og ingeniørfag, helsefag, marine og maritime fag som stadig videreutvikles.»
  • «Den samlede studiepoengproduksjonen er fortsatt lav, noe som skyldes stor variasjon mellom studiene når det gjelder rekruttering.»
  • «Utfordringen synes å være størst på helsefagene.»
  • «Det er positivt at høyskolen har satt i verk flere tiltak for å bedre gjennomføring og hindre frafall.»
 • Forskning og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet
  • «Høgskolen i Ålesund har god utvikling i forskningsvirksomheten sin, og (…) konkurrerer godt i Forskningsrådet, (…), men har utfordringer både med rekruttering til faglige stillinger og med lav vitenskapelig publisering.«
 • Effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med samfunnsrolle
  • «Høyskolen har utfordringer i forhold til rekruttering av vitenskapelig personale, og må drive en aktiv rekrutteringspolitikk.«

Punktene som er uthevet vil Tekna ta med seg som viktig i årets 2.3.3-forhandlinger.