aug 282014
 

HiÅ har blitt innkalt til et regionalt dialogmøte med Kunnskapsministeren 17.september i Molde, i forbindelse med den varslede strukturmeldingen. I forkant av dette møtet, har Høgskolen blitt bedt om å sende et kort notat som skal gi status i arbeidet, og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere i møtet. Her er brevet som ble sendt 27. august 2014: Innspill regionalt dialogmøte Høgskolen i Ålesund.pdf

Brevet ble drøftet med organisjonene i IDF-møte 2014-07 25. august 2014. FF, NSF, Tekna og Nito stilte seg samlet bak et innspill til endringer  i brevet, men fikk lite gehør i den endelige versjonen. Det felles innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

aug 252014
 

Oppdatering 27. august:

 • Tekna ba om en redegjørelse på hva som ligger i planene om reorganisering av HiÅs avdelinger til to fakulteter, jf. pkt. 1 i høgskoledirektørens utkast til brev til dialogmøte med KD nedenfor. Rektor informerte da om at dette ikke har blitt utredet, men blitt diskutert i styret. Etter hva Tekna erfarer, er de to fakultetene ment å samle helsefag (AHF) og biologiske fag (ABF) i ett fakultet, og ingeniør-/teknologifag (AIR), maritime operasjoner (AMO) og internasjonal business (AIB) i ett annet.
 • FF og NSF (Unio) har gått sammen om et innspill til direktørens brev til KD i forkant av dialogmøte. Tekna og Nito (Akademikerne) støtter innholdet i innspillet til FF og NSF. Innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

Innkalling til IDF-møte 2014-07 mandag 25.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-07.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/29 SAKS (drøfting)
 • 14/30 OU-prosjekt administrasjonen (drøfting)
 • 14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/32 Gjensidig informasjon om aktuelle saker
 • 14/33 Eventuelt

14/29 SAKS – Forberedelser til dialogmøte med KD 17. september

Ansvaret for både utformingen av HiÅs sitt svar og prosessen med å utforme dette er lagt til styret for HiÅ. Styret vil fram til fristen ha tre møter/samlinger der bestillingen er tema.

Høgskoledirektøren har forfattet et innspill det regionale dialogmøtet (se saksdokumentene i link ovenfor). Høgskolestyret har vedtatt tre hovedalternativer for strukturendringer.

 1. HIÅ videreføres som selvstendig institusjon, men med en faglig i spissing og reorganisering i to fakultet.
 2. Tettere integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde. Styret har tatt initiativ til og vedtatt en plattform
  for et utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde, og det vil før svarfristen bli gjennomført 3 felles
  workshops for å definere innholdet i utvidet faglig og administrativt samarbeid.
 3. Tettere integrasjon/fusjon med NTNU, enten i form av et bredt landsdeluniversitet eller et
  teknologiuniversitet med nasjonal status, jfr. også skisse fra rektor ved NTNU.

Forslaget om reorganisering i to fakultet ved HiÅ er nytt for Tekna, og vi vi undersøke nærmere hva som ligger i det.

I etterkant av dialogmøtet vil organisasjonene, sammen med rektor og direktør, møte KD.

Mer info finnes også under IDF-møte 2014-06.

14/30 OU-prosjekt administrasjonen

Rapport fra arbeidsgruppa har tidligere blitt sendt på høring (se Høring: Organisasjonsprosjekt administrasjonen). Høringsinnspill finner du i saksdokumentene linket øverst. Teknas innspill ble levert i etterkant og kan leses her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf

14/31 Tilgang til Public360 for tillitsvalgte

Tekna har gjentatte ganger klaget over mangelfull eller fraværende tilgang til arkivssystemet ved HiÅ. Vi opplever at ledelsen ved HiÅ ikke lytter til organisasjonene og gir tilstrekkelig tilgang. Etter overgang fra ePhorte til Public360 har i tillegg tilgangen blitt redusert til null – de ansatte og tillitsvalgte har p.t. ikke tilgang til arkivsystemet!

Dette er åpenbart alvorlig og forhindrer viktig innsyn i offentlig dokumenter.

aug 152014
 

Oppdatering 10. september 2014: Endelig møtereferat er nå inkludert i IDF-2014-06.zip og kan også leses her: 14_01405-2Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 1406 – 18.08.2014.pdf

Der var ingen endringer i fra foreløpig møtereferat sendt ut tidligere.

I referatet går det bl.a. fram følgende:

 • Tidsressurs til tillitsvalgte økes med 25% fom. 1. september 2014 og ut året. Administrasjonen vil så legge inn forslag i budsjett 2015 om å øke samlet ressurs for tillitsvalgte til ett årsverk (1688 timer) slik Tekna krevde. Vi fikk altså gjennomslag for kravet vårt! Budsjettet må styregodkjennes.
 • En arbeidsgruppe nedsettes som skal se på gjeldende praksis og forslag til justeringer ifbm. markering av jubileer og pensjonering. Oppdraget oversendes arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Organisasjonene ble orientert om ulike fusjonsprosesser som har blitt gjennomført i sektoren i nyere tid, og om store forskjeller i handlingsrom. Tekna vil representere Akademikerne (Tekna og Nito) og stille til dialogmøte med KD sammen med NSF, FF og Parat i Molde 17.  september 2014.
 • Personaldirektør orienterte om de forestående 2.3.3-forhandlingene, med ramme på 2.046.729 kr, med iverksettelse fra 1. august.

Innkalling til IDF-møte 2014-06 mandag 18.08.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-06.zip

Saksliste/agenda:

 • 14/23 Ressurs for tillitsvalgte (drøfting)
 • 14/24 Markering i forbindelse med jubileer og pensjonering (drøfting)
 • 14/25 SAKS, forberedelser til dialogmøte 17.09.2014 (info/drøfting)
 • 14/26 Årlige lokale forhandlinger 2014 (2.3.3) (info)
 • 14/27 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Saker til styremøtet 05.09.2014
  • Lønnsanalyse
  • OU-prosjekt
 • 14/28 Eventuelt

14/23 Ressurs for tillitsvalgte

Tekna HiÅ undersøkte i vår situasjonen ved landets høgskoler samt UiT og vurderte de ulike ordningene for tildelt tid på arbeidsplanen til tillitsverv. Utifra størrelsen på parametre som antall studenter, ansatte, organisasjonsmedlemmer, inndeling av enheter/avdelinger/campuser, m.m. er det klart at HiÅ skiller seg ut med klart minst tildelt tid blant de lærestedene Tekna har fått tilbakemelding fra.

Skalert ifht. størrelsen til HiÅ på nevnte parametre bør en samlet pott med tildelt tid til de fem organisasjonene i IDF-utvalget ved HiÅ ligge på minst 1 årsverk, tilsvarende 1688 timer. Per i dag får arbeidstakerorganisasjonene Tekna, FF, NSF, Nito og Parat tildelt 860 timer på deling.

Etter at Tekna tok opp saken, kommer den nå opp til drøfting mellom HiÅ og arbeidstakerorganisasjonene.

 14/24 Markering i forbindelse med jubileer og pensjonering

I forbindelse med pensjoneringen til diverse kollegaer fant Tekna HiÅ at markeringer ved 30 års tjeneste og pensjoneringer er mangelfulle. Vi etterlyste tiltak som viser at Høgskolen verdsetter den innsatsen som har blitt lagt ned i disse tilfellene.

Slike tiltak er for eksempel:

 • Artikkel/takkeinnlegg på intranettet www.hials.no
 • Artikkel/takkeinnlegg i Sunnmørsposten/Nytt i Uka
 • Epost til alle ansatte med link og/eller kopi av tekst i takkeinnlegg
 • Gave (gullklokke, medalje, gavekort, pengegave, diplom, etc.)
 • Offisiell markering og overrekkelse av gave fra topprepresentant for HiÅ, samt innbydelse til nærmeste kollegaer og andre relevante personer

Etter Teknas initiativ kommer saken nå opp til drøfting mellom HiÅ og arbeidstakerorganisasjonene.

14/25 SAKS – samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, og sammenslåing

HiÅ er invitert til dialogmøte med KD den 17. september 2014 om struktur i høyere utdanning. På møtet deltar også Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU.

Deltakende enheter skal tre uker før møtet sende inn innspill til dagsorden for møtet. Styreleder får inntil 10 minutter til innledning i forkant av dialogen.

Arbeidet med dette er iverksatt, og høgskoledirektøren ønsker innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Saken har vært forelagt Høgskolestyret ved HS 30/14 den 17. juni (vedlagt). Pga tidsfaktoren er det ønskelig å holde et ekstra drøftingsmøte mandag 25. august hvor denne saken blir hovedtema.

Et utkast til brev til KD vil bli sendt ut i forkant av dette møtet, men det er ønskelig med eventuelle innspill allerede nå.

Det vil bli gitt nærmere informasjon under IDF-møtet den 18. august.

Arbeidstakerorganisasjonene har fått kopi av brev datert 08.07.14 fra KD. Her inviteres lokale fagforeninger til møte med KD den 17. september for å bli orientert om prosessen og får anledning til å gi innspill direkte til KD. Fagforeningene kan delta med inntil fire representanter på møtet med KD. Det er ønskelig at fagforeningene i fellesskap oppnevner disse representantene, gjerne i forbindelse med IDF-møtet. Det minnes om fristen for tilbakemelding til KD som er 20. august.

Saken legges frem for første gangs drøfting. Se sakspapirene for ytterligere detaljer.

14/26 Årlige lokale forhandlinger 2014 (2.3.3)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avsatt 2.046.729 kr, tilsvarende 1,75% av lønnsmassen, til lokale lønnsforhandlinger høsten 2014. Dette er en uvanlig stor pott.

Brev til ansatte sendes 16. september, mens søknad om lønnsendring må være Tekna i hende senest 30. september.

Hovedtariffavtalen (HTA) punkt. 2.3.3 beskriver lønnsforhandlingene og kriteriene for lønnsendringer. Tekna anbefaler sine medlemmer å lese HTA samt sakspapirene i zip-filen ovenfor.