jun 182014
 

Oppdatering 27. august 2014: Innspillet til Tekna finner du her: TeknaInnspillOrganiseringAdminAug2014.pdf. De andre innspillene og saksdokumenter finner du blogginnlegget for IDF-møte 2014-07.


Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har sett nærmere på en del administrative funksjoner ved HiÅ. Gruppen har hatt hovedfokus på følgende områder:

 • Hovedekspedisjonen og Trykkeriet
 • Informasjons- og markedsføringsenheten
 • Driftstjenesten
 • IT-tjenesten

Gruppen leverte sin rapport 16. juni og den sendes på høring til alle enheter ved HiÅ, arbeidstakerorganisasjonene og Studentparlamentet (SPÅ). Rapporten kan du laste ned her: 14_00929-4Organisasjonsutviklingsprosjekt Administrasjonen – Høring med vedlegg 204519_1_1.pdf

Rapporten og mottatte høringsinnspill vil bli lagt frem for Høgskolestyret i møte 5. september.

En av anbefalingene til arbeidsgruppen er at det iverksettes et mer omfattende OU-prosjekt, hvor HiÅ sin organisering og antall organisatoriske nivå blir vurdert.

Saken settes på agendaen for det planlagte IDF-møtet 18.august. Høringsfristen er 22. august.

Tekna ber derfor om tilbakemelding fra sine medlemmer innen fredag 15. august.

jun 132014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Protokoll er nå vedlagt i zip-filen nedenfor. Sammendrag av vedtakene:

 • Leiested- og totalkostnadsmodellen, samt nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA),  tas i bruk fra 1. juli 2014 for nye prosjekter (påbegynte prosjekter fullføres etter gammel modell ut 2014). Ny modell evalueres og tilpasses høsten 2014 med endelig implementering 1.1.2015.
 • Arbeidsgruppen for evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen utvides med 5 personer fra avdelingene (opprinnelig 2 personer) (red. anm. arbeidet starter opp medio august, Tekna er representert sammen med NSF for arbeidstakerorganisasjonene).
 • Styret ber om at arbeidet med å utforme HiÅs svar til KDs SAKS-bestilling igangsettes basert på de innspill som framkom i styremøtet (red.anm. Tekna vil gjerne vite hva som framkom der..?!).
 • Høgskoledirektøren iverksetter arbeidet med å utvikle årsplaner 2015-17 basert på styrets innspill slik de fremkom i møtet i forhold til:
  1. Fremdriftsplan for budsjett- og planarbeidet i 2014
  2. Måltall studiepoengproduksjon og foreløpige budsjettrammer
  3. Mal for strategi- og årsplan 2015-17
  4. Oppfølging av KD’s SAKS-bestilling (HiÅ i 2020)
  5. Øvrige strategiske prioriteringer fra styret som fremkom i styremøtet
 • Foreløpige budsjettrammer 2015-17: Høgskolestyret vedtar følgende foreløpige plantall for studiepoengproduksjonen i perioden 2015-2017 (oppgitt i studiepoengekvivalenter) og foreløpige budsjettrammer (red.anm. se protokollen for tallene).
 • Styret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Ålesund og Fagskolen i Ålesund, og gir Høgskoledirektøren fullmakt til å ferdigstille avtalen (red.anm. saksdokumentet er unntatt offentlighet uten at Tekna forstår hvorfor. Tekna har bedt om tilgang til dokumentet med henvisning til offentlighetsloven, men har ikke fått svar på henvendelsen).
 • Styret vedtar «Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund» med de innspill som fremkom i styremøtet.
 • Marit Kvangarsnes gis personlig opprykk til professor i avansert klinisk sykepleie/ sykepleiedidaktikk med virkning fra 1. april 2014.
 • Det offentliggjøres i august 2014 hvem som tildeles studentvelferdsprisen 2014.
 • HiÅ sin FoU organisering – Evaluering av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved Høgskolen i Ålesund:
  1. Det utarbeides en justert arbeidsbeskrivelse for sentral FoU koordinator (50 %) og en arbeidsbeskrivelse for økonomisk / administrativ ressurs (50 %) tilknyttet FoU enheten som erstatter stillingen FoU sjef (100 %). Høgskolestyret gir Høgskoledirektøren fullmakt til å besette disse rollene.
  2. Det nedsettes et utvalg som utreder organiseringen av forskning, innovasjon, kommersialisering og formidling ved HiÅ.

Saksdokumenter til styremøte HS-2014-04 som avholdes torsdag 17.06.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-04.zip

Saker som skal opp er blant annet:

 • Leiested- og totalkostnadsmodell
 • Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen
 • Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren
 • HiÅ sin FoU-organisering

Leiested- og totalkostnadsmodell

Modellen, herunder dens prinsipper, definerte leiesteder, prissetting, m.v. er beskrevet i saksdokumentet. I tillegg ble det 10.01.2014 avholdt et informasjonsmøte for høgskolens ansatte om TDI-modellen og leiestedorganisering av forskningsinfrastruktur i universitets- og høgskolesektoren. Presentasjonen ble holdt av Lise Trondsen Sagdahl fra NTNU, og slides finner du her: Leiested_Aalesund_100114

Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen

Tekna har kommet med flere innspill til BFM over lengre tid. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg:

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet har nå sendt ut en «bestilling» til alle høgskoler og universitet – en rekke spørsmål for kritisk vurdering av egen stilling, og strategiske posisjon fremover. Alle ansatte inviteres til å komme med innspill. Les mer i rektors nyhetsbrev for juni 2014: NYHETSBREV JUNI 2014

HiÅ sin FoU-organisering

Tekna har kommet med innspill til FoU-organiseringen etter en høring for medlemmer ved HiÅ. Du kan lese mer om Teknas innspill til styresaken i tidligere blogginnlegg: