mai 302014
 

Oppdatering 18. juni 2014: Saksdokumentene inkluderer nå endelig møtereferat.


Innkalling til IDF-møte 2014-05 mandag 02.05.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-05.zip

Saksdokumentene innholder bl.a avdelingenes og organisasjonenes innspill til hvordan FoU bør organiseres ved HiÅ. I tillegg ligger Teknas innspill til evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen i dokumentene.

Agenda

Drøfting:

 • 14/17 Evaluering og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen (14/00827) (drøfting)
 • 14/18 Budsjett 2015-2017, plantall og strategiske prioriteringer (14/00750) (drøfting)
 • 14/19 FoU-organisering ved HiÅ (14/00779) (drøfting)
 • 14/20 Organisering av fellestjenester og administrasjon (14/00929) (drøfting)

Informasjon:

 • 14/21 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Saker til styremøtet 17.06.2014
  • Reisebyråavtale
  • Etatsstyringsmøtet med KD 27.05.2014

Evaluering og revidering av budsjettfordelingsmodellen

Tekna ønsker bl.a. at følgende punkter evalueres og revideres:

 1. Hvordan hensyntar modellen laboratorietunge og dyre utdanninger? De teknologiske studiene har typisk et stort og nødvendig fokus på labaktivitet, samt nære lærer-student-relasjoner, som sikrer kvaliteten på utdanningene, gjør HiÅ-studenter attraktive for arbeidslivet, og er HiÅs konkurransefortrinn sammenliknet med store universiteter. Laboratorieaktiviteten skal forøvrig ikke bare holdes på status quo; den er påkrevd å økes gjennom rammeplan for ingeniørutdanningen og gjør at økt studieproduksjon er ikke mulig uten at kostnadene samtidig øker (mulighetene for stordriftsfordeler er begrenset).
 2. Hvordan hensyntar modellen politiske føringer og øremerkede midler? Regjeringen har i mange år uttrykt både ønske og vilje til satsning på realfag og teknologi. Dette har materialisert seg i mange tildelinger av studieplasser innen teknologi til HiÅ. Per i dag blir imidlertid disse midlene smurt utover alle studier i stedet for å tilgodeses de studiene midlene faktisk er øremerket for.
 3. Hva er konsekvensen av at alle studier har strategisk basisbevilgning? Vedtaket om at alle studier skal ha strategisk basisbevilgning er det mest dramatiske budsjettfordelingsvedtaket som er gjort i HiÅ’s historie. Oppretting av nye studier har, siden etablering av HiÅ, vært begrunnet i:
  a) Nye studieplasser etter tildeling gjennom statsbudsjettet
  b) Gjenbruk av fag og bevilgning gjennom studiepoengproduksjon.
  Det er i hovedsak pkt. b som har vært brukt, og det er derfor dramatisk at en nå også gir basis til disse studiene. Hva er konsekvensen av dette?
 4. Jf. punkt 1 og 2, hva kan konsekvensene bli ved at HiÅ driver overdrevent selvstyre og omfordeler midler internt på en måte som undergraver kvaliteten på de teknologiske studiene? Overdrevet autonomi som går på tvers av hva KD ønsker vil på sikt antakelig føre til reduksjon eller fjerning av tildeling av midler.
 5. Hvilke kriterier ligger til grunn for en 60/40 fordeling av studieplasstildeling mellom avdeling og administrasjon? Denne fordelingen ble verken begrunnet eller drøftet med organisasjonene før BFM ble vedtatt og synes å være vilkårlig valgt. Fordelingen kan ha svært mye å si for avdelingenes økonomi. Hvis f.eks. forholdet var 70/30 eller 65/35 ville dette medføre at flere millioner i underbudsjettering hos avdelingene forsvinner.
 6. Hvordan skal man dekke gapet for 2015 mellom AIRs estimerte budsjett og tildelt budsjett basert på BFM? Ekstraordinære potter med strategiske midler er nå borte og strategiske tildelinger til bl.a. AIR for å rette opp i underfinansiering vil ikke være mulig i 2015.
 7. Hvordan kan en i modellen ivareta FOU organisering og tildeling?

FoU-organisering ved HiÅ

Tekna har innhentet innspill fra sine medlemmer og ønsker å komme med følgende kommentarer:

Forskningsgrupper og forskningsledere på avdelingene
Dagens organisering med oppnevning av egne forskningsledere og organisering i forskningsgrupper kunne vært hensiktsmessig om avdelingene hadde ressurser i sine budsjetter til forskningaktivitet. Uten ressurser spiller det liten rolle hvilken organisering man bestemmer seg for; det blir likevel ingen aktivitet.

Som et minimum burde alle med forskerkompetanse (doktorgrad eller dokumenterte forskningsresultater) ha 25% eller mer forskningstid på arbeidsplanen. Dagens modell med de facto null forskningstid innebærer en catch 22-situasjon der man ikke har forskningstid fordi man ikke har ekstern finansiering, og ikke kan søke om ekstern finansiering fordi der ikke finnes tid til å gjøre nødvendig bakgrunnsarbeid.

Ressurssituasjonen bør adresseres i den påtroppende revideringen av budsjettfordelingsmodellen. Det er vanskelig å diskutere FoU-organisering når rammevilkårene ikke gir rom for nevneverdig FoU.

Forskningsstrategisk råd (FSR)
Per i dag framstår FSR ikke som et strategisk råd, men snarere som et operasjonelt et. I mangel av en tilstrekkelig konkret strategiplan, forskningsstrategisk ledelse og strategiske føringer ser det ut til at FSR er redusert til et operasjonelt organ som bruker mye ressurser på små detaljer, f.eks. tildeling av småbeløp.

I saker av større betydning, som tillatelse til å søke om SHP-midler eller tildeling av stipendiatstillinger, har skriftlig saksbehandling vært fraværende, og det har vært umulig å se noen begrunnet strategisk forankring i vedtakene. Et lysende eksempel er den siste tildelingen av stipendiatstillinger, hvor ingen skriftlig saksbehandling ble foretatt, før rådsmedlemmene møtte opp og foretok avstemming over søknadene.

Et velfungerende råd kunne videre ha sørget for å synliggjøre strategiske føringer (samt historikk) i forkant av utlysningen, slik at aktuelle parter kunne gått sammen og skreddersydd sine søknader ut i fra dette. Andre parter kunne også sluppet å søke om de visste om føringene på forhånd.

Sentral FoU-seksjon, -koordinator og -sjef
Kompetanse og rådgivning innen utvikling av forskningsprosjekter, forskningsmidler og søknadsskriving kan like godt gjøres på fagavdelingene som sentralt.

Økonomisk-administrative aspekter kan antakelig også gjøres minst like godt av administrativt ansatte hos avdelingene som sentralt, og minsker risiko for sentrale flaskehalser, samt at kortere saksbehandlingsvei kan gi raskere saksbehandling.

Saksbehandlingsoppgavene som forskningskoordinatoren har stått bak, med FoU-håndbok og veileder for IPR, viser at det er rom for denne typen stilling. Det er p.t. mer tvilsomt om en forskningssjef er nødvendig, gitt høgskolens størrelse og aktivitet.

Strategiske forskningsprogrammer?
En mulig FoU-organisering med 2-3 strategiske, overordnede forskningsprogrammer på tvers avdelingene, som egne budsjettenheter og med matriseorganisering av ansatte kun revet ned båsene mellom avdelingene og sikret tverrfaglig samarbeid med fokusert forskning i tråd med erklærte strategier.

Ved en slik FoU-organisering kunne man samtidig vurdert omorganisering av eksisterende avdelinger til et mindre antall enn dagens fem.

Strategisk versus fri forskning
Tilbakemeldinger fra våre medlemmer kan tyde på følgende:
1. Vi bruker for mye ressurser på FoU-administrasjon sammenlikna med faktisk FoU-aktivitet.
2. Det er lite poeng i å drøfte FoU-organisering når det er lite FoU å organisere.
3. Vi må velge mellom strategisk styrt forskning eller fri og individstyrt forskning.
Ved fri forskning bør vi redusere ressurser på å styre forskningen, samt gi avdelingene større frihet, inkludert ressurser.
Ved strategisk styrt forskning må vi bygge opp organisasjonen for effektiv styring.
I dag bygger vi opp organisasjonen for å drive styring, men der er en manglende forskningledelse og forskningsstrategi som gjør at FSR og FoU-seksjonen er redusert til detaljstyring.

mai 202014
 

Høgskoledirektøren har sendt ut et brev til budsjettenhetene samt organisasjonene, der det bes om konkrete tilbakemeldinger om hvordan den nye budsjettfordelingsmodellen (BFM) og dens insentiver oppleves i praksis, med konkrete forslag til områder der modellen bør revideres: RevideringBFM2014brev.zip

BFM var kanskje den viktigste saken for Høgskolen i 2013. Modellen ble vedtatt av høgskolestyret under forutsetning av at det skulle bli foretatt

en grundig evaluering og gjennomgang av ny budsjettfordelingsmodell (…) som grunnlag for videreutvikling av modellen i god tid før arbeidet med budsjettet 2015 starter.

Tekna har  etterlyst revideringen ovenfor ledelsen, samt på bloggen (se Ny budsjettfordelingsmodell – blir den revidert?!, 8. april d.å.), og det er derfor gledelig at prosessen endelig har begynt.

Fristen for skriftlige svar er satt til 2. juni. Vi ber våre medlemmer og andre ansatte om å gi konkrete tilbakemeldinger til dekanene og/eller Tekna snarest. 

Omfanget av tilbakemeldingene vil være styrende for hvor omfattende revideringsprosessen blir i det etterfølgende. Organisasjonene har også blitt bedt om å inkludere forslag til organisering av prosjektet i sine tilbakemeldinger.

mai 082014
 

Oppdatering 30. mai: Avdelingene og organisasjonene har nå levert sine innspill. Disse skal drøftes 2. juni på IDF-møte 2014-05. Du kan lese Tekna og de andres innspill her: FoU-evaluering2014MottatteInnspill.zip


Ledergruppen har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av nåværende FOU-organisering ved Høgskolen i Ålesund, der også organisasjonene inviteres til å komme med innspill. Et notat som beskriver bakgrunn og innholdet i evalueringen har blitt sendt ut: FoU-evaluering2014.zip

Det legges opp til at tilrådingene fra evalueringen skal danne grunnlag for å legge fram et forslag om framtidig FOU-organisering for styret i møte 18. juni. Forslagene forutsettes i forkant drøftet med organisasjonene.

Tekna forstår høringen slik at både avdelingene og organisasjonene kommer med innspill. Våre medlemmer kan derfor sende synspunkter både til sin dekan og til de Tekna-tillitsvalgte snarest. Skriftlige svar skal arkiveres senest 26. mai. Vi trenger litt tid til å bearbeide eventuelle innspill. Derfor:

Frist for å sende høringsinnspill til de Tekna-tillitsvalgte settes til onsdag 21. mai.


Fra notatet heter det bl.a.

(…) På bakgrunn av dette ber ledergruppen om at det gjennomføres en forenklet evaluering av dagens FOU-organisering som ser på:

 • Organisering av FOU-aktiviteten i avdelingene. Er dagens organisering med oppnevning av egne forskningsledere og organisering i forskningsgrupper hensiktsmessig?
 • Mandat, oppgaver og sammensetning for Forskingsstrategisk råd (FSR)
 • Ansvar, oppgaver og roller for den sentrale FOU-seksjonen. Evalueringen bør både omfatte rollen som forskningssjef / FOU-koordinator, hvilke administrative støttefunksjoner som kreves og hvordan den sentrale FOU-seksjonen bør organiseres og dimensjoneres for å støtte oppunder en økt FOU-aktivitet i avdelingene.
 • Koordineringen og samhandlingen mellom den sentrale FOU-organiseringen og organiseringen av FOU-aktiviteten i avdelingeneUtredningen gjennomføres av Faglig ledergruppe med FOU-koordinator som sekretær. Det bør hentes inn erfaringer og innspill fra avdelingene, organisasjonene og fra Forskningsstrategisk råd.Evalueringen bør munne ut i en tilråding om hvordan FOU- aktiviteten ved HiÅ bør organiseres framover som kan legges fram for Høgskolestyret i møte 18. juni. Tilrådingene forutsettes lagt fram og drøftet med arbeidstakerorganisasjonene før den presenteres for styret.
mai 062014
 

Oppdatering 30. mai: Saksdokumentene er nå oppdatert med endelig møtereferat (bruk linken nedenfor).


Innkalling til IDF-møte 2014-04 torsdag 08.05.2014 og tilhørende saksdokumenter finner du her: IDF-2014-04.zip

Agenda

 • 14/12 Tidsressurs for tillitsvalgte (14/00735) (drøfting)
 • 14/13 Særavtale om B-tillegg for programansvarlige (14/00511) (drøfting)
 • 14/14 Mandat for arbeidsgruppe for analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling (fase 1) og
  lønnspolitikk (fase 2) (14/00737) (drøfting)
 • 14/15 Gjensidig informasjon om aktuelle saker, blant annet:
  • Protokoll fra styremøtet 24.04.2014
  • Saker til styremøtet 17.06.2014
 • 14/16 Eventuelt

 Tidsressurs for tillitsvalgte

Tekna ved HiÅ har undersøkt situasjonen ved landets høgskoler samt UiT og vurdert de ulike ordningene for tildelt tid på arbeidsplanen til tillitsverv. Utifra størrelsen på parametre som antall studenter, ansatte, organisasjonsmedlemmer, inndeling av enheter/avdelinger/campuser, m.m. er det klart at HiÅ skiller seg ut med klart minst tildelt tid blant de lærestedene Tekna har fått tilbakemelding fra.

Skalert ifht. størrelsen til HiÅ på nevnte parametre bør en samlet pott med tildelt tid til de fem organisasjonene i IDF-utvalget ved HiÅ ligge på minst 1 årsverk.

Per i dag har de tillitsvalgte ved HiÅ en samlet pott på bare 860 timer, tilsvarende ca. et halvt årsverk. Ordningen henger igjen fra 1997 (!) og har ikke blitt justert siden da. I perioden fra 1997 til 2013 har antallet ansatte gått opp med over 50%.

Særavtale om B-tillegg for programansvarlige

Saken om avlønning for programansvarlige har sitt utspring i et lønnskrav fra Tekna, der vi peker på at programansvarlige ved avdelingene har det høyeste faglige ansvaret etter dekan. Dette har tidligere blitt verdsatt og medført høyere lønn enn administrative lederstillinger som studiesjef, økonomisjef og personalsjef. Men etter det siste årets kraftige lønnshopp for de adminstrative lederne (les mer her og her), har dette endret seg.

Det er også slik per i dag at enkelte lab-ansatte som er underlagt programansvarlige både faglig, personalmessig og økonomisk-administrativt sett, tjener mer enn sine overordnede programansvarlige. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare og programansvarlige i en slik situasjon bør bli løftet lønnsmessig.

På tross av disse forholdene ønsker ikke ledelsen å foreta individuelle lønnsforhandlinger for de programansvarlige, men mener at særavtalen for programansvarlige må endres, og at det tidligst kan skje etter at lønnspolitikk er utarbeidet mot slutten av 2014, og med virkning tidligst fra 1. august 2015.

 Arbeidsgruppe for lønnsanalyse og lønnspolitikk

Høgskolestyret har bedt om at det settes ned ei arbeidsgruppe for analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling, og konkluderer med et forslag til lønnspolitikk. Sammensetning og innspill til mandatet til arbeidsgruppa ble drøftet i forrige IDF-møte 2014-03.

Et forslag til mandat er utarbeidet (se saksdokumentene), og innebærer bl.a. at arbeidsgruppa ferdigstiller en analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling ved HiÅ til 25. august 2014 (fase 1), samt utarbeider et forslag til lønnspolitikk til 15. november 2014 (fase 2).

Tekna undres noe over at man ikke utarbeider lønnspolitikken før de lokale 2.3.3-lønnsforhandlingene i oktober, og vil drøfte om dette lar seg gjøre.

mai 042014
 

Forskningskoordinatoren sendte nylig ut en epost til alle fagansatte med invitasjon til å komme med innspill til et utkast av en forskerhåndbok. Tekna synes tiltaket er prisverdig, og oppfordrer våre medlemmer (og andre ansatte) til å lese gjennom utkastet og gi tilbakemelding til forskningskoordinatoren.

Du kan lese utkastet her: Forskerhåndbok 020414.pdf

Eposten fra forskningskoordinatoren:

Som et ledd i utviklingen av FoU ved HiÅ jobbes det med å lage en forskerhåndbok. Denne skal være dynamisk og oppdateres jevnlig. For å vite hvilken informasjon denne håndboken bør inneholde sender jeg et utkast til dere for å få innspill til hva som bør være med.

As part of the development of R & D at AAUC, we are trying to make a researchers manual. This should be dynamic and updated regularly. To know what information this manual should contain, I’m sending the draft to you to get input on what should be included. Unfortunately the draft is done in Norwegian, but I hope some of your Norwegian colleagues are kind enough to discuss this matter with you, or you can ask me. The final draft will be published in both Norwegian and English.