apr 252014
 

Som nevnt på siden Zip & Passord, har vi valgt å legge alle dokumenter i passordbeskyttede zip-filer for at søkemotorer som f.eks. Google ikke skal klare å indeksere innholdet i de offentlige dokumentene vi legger ut. Dette gjør at man ikke kan søke opp saksinnhold, personnavn, osv. på internett.

Zip-filene har blitt laget i Ubuntu vha. kontekstmenyvalget Compress (høyreklikk -> Compress… -> Other Options… -> Password). Det ser ut til at bl.a. Windows 7 (og kanskje andre systemer) ikke klarer å bruke sitt innebygde verktøy for å pakke ut slike filer. Løsningen på problemet (ihvertfall inntil videre) er å laste ned et zip-program, som f.eks. 7-zip (gratis, åpen kildekode og kan benyttes på Windows, Mac, Linux, m.fl.) til å pakke ut zip-filene.

apr 242014
 

Saksdokumenter til IDF-møte 2014-03 er nå oppdatert med bl.a. innspill fra Tekna og møtereferat: IDF-2014-03.zip

Lønnspolitikk og arbeidsgruppe

En av sakene på IDF-møtet gjaldt lønnspolitikken til HiÅ. Det ble besluttet, med henvisning til en bestilling fra Høgskolestyret, at det settes det ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en analyse av lønnsnivå og lønnsutvikling ved HiÅ. Mer om detaljene rundt arbeidsgruppa finnes i møtereferatet.

Tekna har tidligere satt fokus på lønnspolitikken til HiÅ ved å sammenstille statistikk fra 2013 som viser at det ble avholdt hele 30 individuelle 2.3.4-forhandlinger i 2013 (det vanlige er kanskje 2-3 stykker), med totalt 1.4 millioner kr i lønnsopprykk, hvorav 366 000 kr (over 1/4 ) gikk til tre direktører. Administrativt ansatte fikk også i snitt 50% flere lønnstrinn enn sine faglige kollegaer. Denne typen lønnsøkning til direktører og ledere er ganske vanlig i det private, og det ser nå ut til at trenden brer seg også i det offentlige, inkludert vår egen høgskole.

Statoil-sjef Helge Lunds lønnsøkning på en halv million kroner førte til et krav fra de ansatte om at han må gå av (Aftenposten, 22. mars). DNB-sjef Rune Bjerke fikk økt bonusen sin med nesten det samme beløpet gjennom det han kalte et «spleiselag» (NRK, 13. mars). Det fikk LO-sjef Gerd Kristiansen til å reagere kraftig (e24, 13. mars). Ønsker du å være med på spleiselaget ved HiÅ?

 

apr 122014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Signert protokoll er nå vedlagt zip-filen nedenfor.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-03 som avholdes torsdag 24.04.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-03.zip

Sakslista er som følger:

 • HS 14-18 Reviderte budsjettrammer 2014
  • Faktisk studiepoengproduksjon i 2013 var vesentlig høyere enn plantallene for 2014 innen enkelte studieprogram og budsjettet har dermed blitt oppjustert som følger:
   • AIR: +1,215 MNOK
   • AMO: +1,215 MNOK
   • AIM: +0,338 MNOK
  • Tekna gratulerer særlig AIR og AMO med den gode økningen i studiepoengproduksjon!
 • HS 14-19 Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiÅ
  • Teknas medlemmer kan komme med høringsinnspill: Les mer her.
 • HS 14-20 Navneendring Avdeling for internasjonal markedsføring (AIM)
 • HS 14-21 Utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde
 • HS 14-22 Evaluering av ledelsesmodellen for Høgskolen i Ålesund
 • HS 14-23 Tilsetting av professor II ved Avd. for internasjonal markedsføring, kallelse (u.off.)
 • OS 14-19 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2013
 • HS 14-16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11. mars
 • HS 14-17 Kvalitetsrapport 2013
apr 082014
 

Oppdatering 20. mai: Høgskoledirektøren har bedt om tilbakemelding fra budsjettenhetene og organisasjonene. Tilbakemeldingene vil danne grunnlag for prosessen videre. Les mer her: Revidering budsjettfordelingsmodellen 2014: Prosessen har begynt

Oppdatering 22. april: Revidering av budsjettfordelingsmodellen kommer visstnok opp ibm. styremøtet 17. juni.

Den kanskje viktigste saken for Høgskolen i 2013 var den nye budsjettfordelingsmodellen (BFM). Utarbeiding av modellen ble nedfelt som et prosjekt «eid» av høgskoledirektøren (daværende personalsjef var konstituert som direktør på dette tidspunktet) våren 2013. Under prosjekteier var en styringsgruppe bestående av høgskoledirektør, rektor, og økonomidirektør. Prosjektet ble ledet av økonomidirektør (underlagt styringsgruppa). Under prosjektleder var ei prosjektgruppe bestående av representanter fra følgende enheter:

 • POS (NN1)
 • AIM (høgskolelektor)
 • AHF (rådgiver)
 • SS (studiesjef)
 • ØDS (rådgiver)
 • Arbeidstakerorganisasjonene (høgskolelektor NN2  fra NSF)

I tillegg ble det oppnevnt såkalte referansegrupper:

 • Faglig ledergruppe v/rektor
 • Øvrig ledergruppe v/høgskoledirektør
 • Studierelatert aktivitet v/studiesjef
 • Personalrelatert ved NN1
 • Arbeidstakerorganisasjonene v/NN2

Prosessen framstår i ettertid som kvasidemokratisk. Både dekan ved AIR og dekan ved AMO protesterte mot forslaget til BFM ila. våren 2013 uten å bli hørt. Modellens ble prinsipielt vedtatt i juni, uten høring. En kvasihøring ble foretatt høsten 2013, der kun små detaljer fra modellen var oppe til diskusjon. Med andre ord var innflytelsen til høringssvarene deretter. Tekna og dekan AIR opponerte kraftig i sine høringssvar, men modellen ble likevel vedtatt, under forutsetning av at modellen revideres i 2014. Såvidt Tekna kjenner til, er ikke dette arbeidet påbegynt.

Argumentene som bekymret Tekna og dekanene på AIR, AMO, ABF gjaldt hovedsaklig ingeniørutdanningene, samt generell saksbehandling. Et utvalg av kritikken er gjengitt nedenfor.

Dekan ABF (innspill ledergruppe våren 2013):

 • Uoversiktelig og uforutsigbar modell som ikke tar hensyn til avskriving og vedlikehold av labutstyr.
 • Basis ifht. blå bok – dette er politisk styringsverktøy og må tildeles respektive avdelinger, særlig siden noen studier er dyrere enn andre.
 • Grunnfinansiering bør være på 90 %.

Dekan AMO (innspill ledergruppe våren 2013):

 • Modellen smører basisbevilgning utover alle parter og undergraver våre muligheter til å få flere basisplasser. Øremerkede midler (les: studieplasser tildelt ingeniørutdanningen) må gå dit de er øremerket, ikke smøres utover.
 • Modellen gir 90 % av studieproduksjon til avdelingene og 60 % av basis til avdelingene. Basisbevilgning er knyttet til dyre eller smale utdanninger (les: ingeniørutdanninger med utstrakt labbruk) og det motsatte er mer naturlig: At basis fordeles med 90 % til avdelingen og at man heller redusere andelen knyttet til studiepoengproduksjon.
 • Basis = strategisk tildeling og blåbok angir endringer fra foregående år, modellen kan derfor ikke se bort i fra historisk tildeling.

Dekan AIR (høringssvar til styremøte 24.10.2013):

 • Analyse av modellen og dens påvirkning er ikke gjennomført og framlagt for drøftingsparter.
 • Modellen struper tildelingene til ingeniørutdanningene.
 • Modellen fører til 3% budsjettreduksjon for 2014 og reverserer i praksis styrevedtak om studieplasstildeling.
 • Økt laboratorieaktivitet som påkrevd gjennom ny rammeplan for ingeniørutdanningen blir underfinansiert.
 • Forkurs ved AIR koster 2,5 millioner kr, men modellen hensyntar ikke dette og underbudsjetterer med 1,5 millioner kr.

Tekna (høringssvar til styremøte 24.10.2014):

 • Prosjektgruppa hadde ingen representanter fra de tekniske utdanningene ved AIR, AMO, ABF og var dominert av adminstrativt ansatte.
 • Prosessen framstår i ettertid som skinndemokratisk og medbestemmelsesretten til arbeidstakerne synes ikke godt nok ivaretatt.
 • Eksisterende BMF nevnes ikke og det blir ikke fremlagt en analyse av forskjellene mellom gammel og ny modell.
 • Fra 2014 blir basis (strategisk tildeling) bare 70% av det som Kunnskapsdepartementet faktisk har tiltenkt, med dramatiske konsekvenser for ingeniørutdanningen.
 • Forkurs AIR kommer ut med 1,5 millioner kr i tap ifht. hva det faktisk koster å gjennomføre forkurs.
 • 6 av 10 punkter i modellen framlagt høsten 2013 er drøftingstema, men har ikke blitt drøftet.
 • På tross av øremerkede midler tildelt studieplasser på ingeniørutdanning i 2009, 2011, 2012 og 2013 fører modellen til reduserte bevilgninger – hvordan er det mulig?! – Svar: Modellen smører midlene utover i stedet for å brukes til det de er øremerket til.
 • Tekna vil be om at beslutninger gjeldende BFM og budsjett for 2014 stoppes inntil drøftinger og eventuelle forhandlinger er gjennomført i henhold til Teknas krav.

Særlig AIR ville bli straffet av BFM i sitt budsjett for 2014. Styret tildelte derfor en strategisk nødpott som berger AIR i 2014. Men hva skjer i 2015? Styret har erkjent problemet og vedtatt at modellen må revideres.

Vil det skje, og vil de nødvendige grep tas?

Vedlegg: