mar 242014
 

Høgskolens brev til Kunnskapsdepartementet med forslag til agenda for etatsstyringsmøte 2014 og rapport og planer 2013-2014 finner du her: RapportOgPlaner.zip.

Rapport og planer 2013-2014

Høgskolen rapporterer årlig til Kunnskapsdepartementet og leverer resultatrapport for 2013, samt planer for 2014. Fra innledningen heter det bl.a. følgende under disse overskriftene:

  • Bedre resultater i både forskning og utdanning

Gjennomsnittlig gjennomføring på normert tid var i 2013 for alle våre studier på 59 %, som er noe under eget måltall. Gjennomføring i forhold til avtalt studieplan ligger samtidig på 86 %.

I 2013 hadde vi en god vekst i studiepoengproduksjon. NOKUT sitt studiebarometer gir oss samtidig verdifulle tilbakemeldinger på hvilke programmer vi bør være spesielt oppmerksomme på i 2014, når det gjelder hvorvidt studentene er tilfredse med studiet eller ikke.

Økt forskningsaktivitet gir resultater i form av et økt antall publikasjoner, og en stadig
voksende forskningsportefølje. Økningen i publiseringsaktivitet innenfor teknologi- og
ingeniørfag er spesielt positiv.

  • Tydelige faglige prioriteringer

Styret ønsker en sterkere profilering og spesialisering av HiÅ sin virksomhet. Dette gjør atHøgskolen fremover ønsker å fokusere spesielt på fagområder knyttet til marin og maritim virksomhet og til helsesektoren. Høgskolen vil være spesielt god på bruken av Havrommet, i vid forstand. Næringsrettet forskning vil følge parallelt med utdanningsløpene, og sørge for at Høgskolen og dens kandidater er helt i front på disse områdene. Høgskolen ønsker derfor åetablere et ledende senter for fremragende profesjonsutdanning, anvendt forskning og innovasjon for fremtidens havromsoperasjoner. Høgskolen i Ålesund har fulgt opp KD sin satsing på ingeniør- og teknologiutdanningene de siste årene, og disse har en framtredende posisjon i denne satsingen.

Etatsstyringsmøte

Etatsstyringsmøtet for Høgskolen i Ålesund er datert til 27. mai kl. 12-14 i Trondheim. HiÅ deltar med rektor, direktør, og fem styremedlemmer.

Sakene som styret ønsker å diskutere er:

  • Kvalitet – SAK – struktur – egenart
  • Høgskolens forslag til Store nysatsninger / Budsjett 2015 (dette forslaget omhandler Senter for havromsinnovasjoner).
  • Høgskolens innspill til Langtidsplan for forsking og høyere utdanning
  • Nye stipendiatstillinger
  • Videreutvikling av Campus Ålesund

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)