mar 242014
 

På forespørsel fra KD utarbeidet Høgskolen i 2013 et forslag til Store nysatsninger 2015, nemlig et senter for havromsinnovasjoner. Dette var en lite transparent prosess der bare utvalgte faglige og administrative personer var involvert i utformingen av dokumentet. Tekna beklagde dette i et eget notat til IDF-møte 13/07, der vi påpekte at saken, på tross av stor strategisk betydning, ikke hadde vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene før høgskoledirektøren hadde skrevet sin innstilling til styret. Tekna påpekte videre i notatet at fagmiljøene burde blitt tatt med i større grad i prosessen, og at det virket som om bare en liten, selektiv gruppe hadde fått være med å utforme forslaget sammen med ledelsen.

Når det er sagt, mener Tekna at forslaget om et senter for havromsinnovasjoner framstår som godt og strategisk riktig ifht. vedtatte strategiplan for HiÅ. Satsningen vil styrke tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene. Satsningen vil også styrke ingeniør- og teknologifagene, med særlig det nye masterprogrammet i simulering og visualisering og tilhørende visualiseringsteater som en kjernekomponent i satsningen.

Du kan lese hele forslaget her: StoreNysatsninger2015.zip

 

mar 242014
 

Høgskolens brev til Kunnskapsdepartementet med forslag til agenda for etatsstyringsmøte 2014 og rapport og planer 2013-2014 finner du her: RapportOgPlaner.zip.

Rapport og planer 2013-2014

Høgskolen rapporterer årlig til Kunnskapsdepartementet og leverer resultatrapport for 2013, samt planer for 2014. Fra innledningen heter det bl.a. følgende under disse overskriftene:

  • Bedre resultater i både forskning og utdanning

Gjennomsnittlig gjennomføring på normert tid var i 2013 for alle våre studier på 59 %, som er noe under eget måltall. Gjennomføring i forhold til avtalt studieplan ligger samtidig på 86 %.

I 2013 hadde vi en god vekst i studiepoengproduksjon. NOKUT sitt studiebarometer gir oss samtidig verdifulle tilbakemeldinger på hvilke programmer vi bør være spesielt oppmerksomme på i 2014, når det gjelder hvorvidt studentene er tilfredse med studiet eller ikke.

Økt forskningsaktivitet gir resultater i form av et økt antall publikasjoner, og en stadig
voksende forskningsportefølje. Økningen i publiseringsaktivitet innenfor teknologi- og
ingeniørfag er spesielt positiv.

  • Tydelige faglige prioriteringer

Styret ønsker en sterkere profilering og spesialisering av HiÅ sin virksomhet. Dette gjør atHøgskolen fremover ønsker å fokusere spesielt på fagområder knyttet til marin og maritim virksomhet og til helsesektoren. Høgskolen vil være spesielt god på bruken av Havrommet, i vid forstand. Næringsrettet forskning vil følge parallelt med utdanningsløpene, og sørge for at Høgskolen og dens kandidater er helt i front på disse områdene. Høgskolen ønsker derfor åetablere et ledende senter for fremragende profesjonsutdanning, anvendt forskning og innovasjon for fremtidens havromsoperasjoner. Høgskolen i Ålesund har fulgt opp KD sin satsing på ingeniør- og teknologiutdanningene de siste årene, og disse har en framtredende posisjon i denne satsingen.

Etatsstyringsmøte

Etatsstyringsmøtet for Høgskolen i Ålesund er datert til 27. mai kl. 12-14 i Trondheim. HiÅ deltar med rektor, direktør, og fem styremedlemmer.

Sakene som styret ønsker å diskutere er:

  • Kvalitet – SAK – struktur – egenart
  • Høgskolens forslag til Store nysatsninger / Budsjett 2015 (dette forslaget omhandler Senter for havromsinnovasjoner).
  • Høgskolens innspill til Langtidsplan for forsking og høyere utdanning
  • Nye stipendiatstillinger
  • Videreutvikling av Campus Ålesund