mar 312014
 

Oppdatering 19. mai: Faksimile av styrevedtaket for veilederen:

IPRveilederNavnfjernet

Oppdatering 08. mai: Høringssvar fra Tekna ble presentert for styret og kommentarene rundt bl.a. elæring har blitt tatt til følge og veilederen korrigert deretter. Det viser at det nytter å gi tilbakemelding!

Oppdatering 22. april: Høringssvar fra Tekna har blitt levert: IPRInnspillFraTekna.pdf.

Takk til alle våre medlemmer som kom med innspill i forkant!


Universitets- og høgskoleloven gir HiÅ ansvar for å bidra til at forskningsresultater ved HiÅ kan utnyttes næringsmessig til innovasjon og nyskaping. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer at HiÅ som arbeidsgiver – på visse betingelser – har rett til å overta tilsattes oppfinnelser mot vederlag. Det knytter seg juridiske rettigheter –  immaterielle rettigheter (IPR) – til de fleste av de arbeidsresultatene høgskoletilsatte produserer. Etter at universitetene og høgskolene har fått kommersialisering av forskningsresultater som nytt virksomhetsområde står alle institusjoner overfor de samme problemstillingene og utfordringene når det gjelder forvaltning av sine immaterielle rettigheter.

Arbeidet med IPR ble påbegynt av en nedsatt arbeidsgruppe våren 2013. Høsten 2013 ble arbeidet videreført av FoU koordinator Ann-Kristin Tveten. I september 2013 ble utvidet ledergruppe, Forskningsstrategisk råd og øvrige ansatte invitert til dialogmøte (avholdt 12.12.2013) med jurist Morten Øien fra NTNU. Møtet var obligatorisk for utvidet ledergruppe samt FSR og frivillig for ansatte. Arbeidstakerorganisasjonene ble orientert om arbeidet med IPR i IDF møtet 13.09.2013. Dokumentet er nå klart til høring.

Tekna ved HiÅ har frist til 22.04.2014 med å komme med et høringssvar.

Ønsker du å formidle ditt syn til din Tekna-tillitsvalgte, ber vi om tilbakemelding innen fredag 18.04.2014!

Høringsdokumenter: VeilederImmaterielleRettigheter2014.zip

Om veilederen

Universitets- og høgskoleloven gir HiÅ ansvar for å bidra til at forskningsresultater ved HiÅ kan utnyttes næringsmessig til innovasjon og nyskaping. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer at HiÅ som arbeidsgiver – på visse betingelser – har rett til å overta tilsattes oppfinnelser mot vederlag. Det knytter seg juridiske rettigheter- immaterielle rettigheter (IPR) – til de fleste av de arbeidsresultatene høgskoletilsatte produserer. Etter at universitetene og høgskolene har fått kommersialisering av forskningsresultater som nytt virksomhetsområde står alle institusjoner overfor de samme problemstillingene og utfordringene når det gjelder forvaltning av sine immaterielle rettigheter.

HiÅ har derfor behov for en rettighetspolitikk basert på en gjennomgang av hvilke arbeidsresultater det knytter seg rettigheter til, og i hvilke tilfeller høgskolen bør/skal overta disse rettighetene. Det er derfor utarbeidet en «Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ)» som styret behandler i styremøte. Veilederen er utformet med bakgrunn i NTNU sin styrevedtatte IPR, med noen endringer. Målet med å utarbeide en veileder er å gjøre ansatte og ledere ved HiÅ kjent med IPR, slik at styret etter en periode kan vedta juridiske retningslinjer for IPR. I perioden frem mot et endelig styrevedtak må HiÅ jobbe for å utarbeide gode samarbeidskontrakter og studentkontrakter som sikrer at rettigheter blir godt ivaretatt.

Målgruppen for denne veilederen er ansatte og ledere ved alle avdelinger ved HiÅ. Dokumentet skal være veiledende for IPR ved HiÅ og er et supplement til HiÅ’s styringsdokument, retningslinjer og strategier forøvrig. Dokumentet inneholder relevant bakgrunnsinformasjon og praktiske anbefalinger til de ledere ved HiÅ som skal svare på spørsmål fra ansatte og studenter, og som skal fatte beslutninger på vegne av HiÅ vedrørende konkrete nyskapingsprosjekt. I tilfeller der rettigheter og eierskap i hht veileder for IPR blir aktuelt, kan styret nedsette en komite for å vurdere HiÅ’s rolle i IPR.

Arbeidet med IPR ble påbegynt av en nedsatt arbeidsgruppe våren 2013. Høsten 2013 ble arbeidet videreført av FoU koordinator Ann-Kristin Tveten. I september 2013 ble utvidet ledergruppe, Forskningsstrategisk råd og øvrige ansatte invitert til dialogmøte (avholdt 12.12.2013) med jurist Morten Øien fra NTNU. Møtet var obligatorisk for utvidet ledergruppe samt FSR og frivillig for ansatte. Arbeidstaker organisasjonene ble orientert om arbeidet med IPR i IDF møtet 13.09.2013. Dokumentet er nå klart til høring.

mar 242014
 

På forespørsel fra KD utarbeidet Høgskolen i 2013 et forslag til Store nysatsninger 2015, nemlig et senter for havromsinnovasjoner. Dette var en lite transparent prosess der bare utvalgte faglige og administrative personer var involvert i utformingen av dokumentet. Tekna beklagde dette i et eget notat til IDF-møte 13/07, der vi påpekte at saken, på tross av stor strategisk betydning, ikke hadde vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene før høgskoledirektøren hadde skrevet sin innstilling til styret. Tekna påpekte videre i notatet at fagmiljøene burde blitt tatt med i større grad i prosessen, og at det virket som om bare en liten, selektiv gruppe hadde fått være med å utforme forslaget sammen med ledelsen.

Når det er sagt, mener Tekna at forslaget om et senter for havromsinnovasjoner framstår som godt og strategisk riktig ifht. vedtatte strategiplan for HiÅ. Satsningen vil styrke tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene. Satsningen vil også styrke ingeniør- og teknologifagene, med særlig det nye masterprogrammet i simulering og visualisering og tilhørende visualiseringsteater som en kjernekomponent i satsningen.

Du kan lese hele forslaget her: StoreNysatsninger2015.zip

 

mar 242014
 

Høgskolens brev til Kunnskapsdepartementet med forslag til agenda for etatsstyringsmøte 2014 og rapport og planer 2013-2014 finner du her: RapportOgPlaner.zip.

Rapport og planer 2013-2014

Høgskolen rapporterer årlig til Kunnskapsdepartementet og leverer resultatrapport for 2013, samt planer for 2014. Fra innledningen heter det bl.a. følgende under disse overskriftene:

  • Bedre resultater i både forskning og utdanning

Gjennomsnittlig gjennomføring på normert tid var i 2013 for alle våre studier på 59 %, som er noe under eget måltall. Gjennomføring i forhold til avtalt studieplan ligger samtidig på 86 %.

I 2013 hadde vi en god vekst i studiepoengproduksjon. NOKUT sitt studiebarometer gir oss samtidig verdifulle tilbakemeldinger på hvilke programmer vi bør være spesielt oppmerksomme på i 2014, når det gjelder hvorvidt studentene er tilfredse med studiet eller ikke.

Økt forskningsaktivitet gir resultater i form av et økt antall publikasjoner, og en stadig
voksende forskningsportefølje. Økningen i publiseringsaktivitet innenfor teknologi- og
ingeniørfag er spesielt positiv.

  • Tydelige faglige prioriteringer

Styret ønsker en sterkere profilering og spesialisering av HiÅ sin virksomhet. Dette gjør atHøgskolen fremover ønsker å fokusere spesielt på fagområder knyttet til marin og maritim virksomhet og til helsesektoren. Høgskolen vil være spesielt god på bruken av Havrommet, i vid forstand. Næringsrettet forskning vil følge parallelt med utdanningsløpene, og sørge for at Høgskolen og dens kandidater er helt i front på disse områdene. Høgskolen ønsker derfor åetablere et ledende senter for fremragende profesjonsutdanning, anvendt forskning og innovasjon for fremtidens havromsoperasjoner. Høgskolen i Ålesund har fulgt opp KD sin satsing på ingeniør- og teknologiutdanningene de siste årene, og disse har en framtredende posisjon i denne satsingen.

Etatsstyringsmøte

Etatsstyringsmøtet for Høgskolen i Ålesund er datert til 27. mai kl. 12-14 i Trondheim. HiÅ deltar med rektor, direktør, og fem styremedlemmer.

Sakene som styret ønsker å diskutere er:

  • Kvalitet – SAK – struktur – egenart
  • Høgskolens forslag til Store nysatsninger / Budsjett 2015 (dette forslaget omhandler Senter for havromsinnovasjoner).
  • Høgskolens innspill til Langtidsplan for forsking og høyere utdanning
  • Nye stipendiatstillinger
  • Videreutvikling av Campus Ålesund