About Move

MOVE – Marine Operations in Virtual Environment”

Den maritime klyngen på Møre
Den maritime klyngen på Møre er et tyngdepunkt innen marine operasjoner. Klyngen utgjør en komplett verdikjede innen maritim skipsaktivitet og bedriftene i klyngen kjennetegnes ved at de er innovative og har stor grad av omstillingsevne. NCE Maritime opererer midt i denne klyngen og er en motor i å skape interaksjon mellom aktørene i klyngen og mellom næringsliv og akademia.

Simulatorsenter
Høgskolen i Ålesund har en samlende funksjon for hele den tekniske og maritime klyngen. I løpet av de siste årene har Høgskolen sammen med lokale industriaktører og andre samarbeidspartnere bygget opp realistiske simulatorer til bruk i forskning, undervisning og kurs. Offshore Simulator Centre, (OSC) er etablert som en ”spin-off”-bedrift fra Høgskolen, og sikrer en kontinuerlig videreutvikling av simulatorenes muligheter.

Høgskolen i Ålesund – Kunnskaps- og innovasjonsnav
Høgskolen i Ålesund skal være et nav for utvikling av maritim og teknisk kompetanse på Møre. Sentralt i dette står videreutviklingen av simulatorene ved Høgskolen. Ved å sette krevende marine operasjoner i sentrum for simulatoraktiviteten, vil vi favne om alle aktørene i klyngen. Både tekniske, menneskelige og forretningsmessige faktorer kan belyses gjennom simulatorbruken. Simulatorene vil være instrumentet som alle aktørene kan bruke til utvikling av ny teknologi, til å trene opp operatører og til å trene på samhandling mellom ulike aktører under krevende marine operasjoner. Simulatorene legger og grunnlag for utvikling innen andre fagområder der bruk av simulering og visualisering kan være nyttig.

Visjon

Realistisk simulering av krevende marine operasjoner”

Vi ønsker å utvikle simulatorteknologi og metoder til:

 utvikling, planlegging og uttesting av krevende operasjoner
trene mannskap på unike operasjoner før de gjennomføres
design og testing av skip og utstyr

Testing av virtuelle prototyper i simulatoren gir redusert risiko og lavere kostnader sammenlignet med tradisjonelle prototyper. Ved en virtuell gjennomføring av krevende marine operasjoner vil man ha et unikt grunnlag for å gi en pålitelig risikovurdering av de ulike fasene av operasjonene. Dette vil bidra til å øke sikkerheten og til å optimalisere driften av involverte skip med hensyn på energi og miljø. Simulering og visualisering gir og muligheter i forbindelse med utbygging av landbasert infrastruktur og teknisk planlegging som sikrer viktige samfunnsoppgaver i en tid der krav til sikkerhet, materialers levetid, ytre miljø og energi står i fokus.

Leave a Reply