Fagfolkene ved NTNU, HiST, HiÅ, HiG tviler på retningen til UH-sektoren

Det har vært foretatt en spørreundersøkelsen bland ansatte medlemmer i Forskerforbundet og Tekna ved NTNU, HiST, HiÅ og HiG. Her er noen resultater fra undersøkelsen som rapporteres fra Forskerforbundet.

HY

Hovedfunn i undersøkelsen
På spørsmålet, ’Generelt mener du at utviklingen i UH-sektoren går i riktig retning’, svarer 56% at de er uenige eller delvis uenige. Kun 17% er enige eller delvis enige. Dette kan tolkes både som ledelses- og fusjonskritikk, men også som en generell frustrasjon over utviklingen i UH-sektoren.

Undersøkelsen viser at 69% mener det er viktig at fagmiljøet de jobber ved ikke blir splittet opp som følge av fusjonen. Imidlertid er det bred oppslutning om at fakultet og institutt kan variere i størrelse (opp mot 90%). Her avdekker svarene en utstrakt pragmatisk holdning. Dessuten er det stor enighet om at studieprogram bør være klart forankret på et institutt med hovedansvar (knappe 80%). 76% mener tverrfaglighet er viktig for deres fagmiljø.

Selv om mange er bekymret for utviklingen, mener 66% at det er attraktivt å arbeide ved den enheten de gjør i dag. Dette kan imidlertid forsterke bekymringen for fusjonen fordi den kan skape usikkerhet om enhetens fremtid.

Mange uttrykker også bekymring både for formell og reell reduksjon i forskningstid som følge av fusjonen – henholdsvis 62% og 68%. På samme tid mener 52% av de som har svart at det har blitt mindre reell tid til forskning de siste fem årene. 76% mener også at ’usynlige’ oppgaver kommer dårlig ut i incentivsystemet, og 75% mener det legges for stor vekt på tellekantsystemet.

Videre mener mange at fusjonen vil gjøre det lettere å etablere forskningsprosjekt, og at økt størrelse vil gi stordriftsfordeler som gjør det lettere å etablere store forskningsprosjekt, henholdsvis 40% og 47%. Relativt mange, 33% og 28%, svarer nøytralt på disse spørsmålene.

Ikke alle spørsmålene er direkte fusjonsrelevante. For eksempel svarer hele 83% at fagforeningene bør arbeide for å styrke den frie og uavhengige forskningen. Dessuten sier 71% av de som har svart de er helt eller delvis enig i at de ville foretrukket valgt rektor. Like mange er tilhengere av valgte dekaner og instituttledere. Ca 20% svarer nøytralt på dette spørsmålet. Her skiller Forskerforbundets medlemmer seg fra Tekans medlemmer, som er generelt noe mer positive til ansatt universitetsledelse og rektor. Også medlemmene ved HiG og HiÅ skiller seg ut på dette spørsmålet med henholdsvis 48% og 33%. Ved HiST er 68% helt eller delvis enig i at de ville foretrekke valgt rektor.

Går vi inn på enhetsnivå, viser undersøkelsen at alle enheter tror det kommer til å bli brukt mer ressurser på administrasjon. De fleste er også enige i at det vil bli utfordrende å skape en felle kultur og identitet i det nye NTNU. Det er noe mindre frykt for at kostandene ved fusjonen skal gå ut over andre oppgaver ved høyskolene enn ved dagens NTNU. Ved sistnevnte svarer over 80% at de har slik bekymring. Ved HiST svarer 64% at de er bekymret for dette, ved HiG og HiÅ er tallene henholdsvis 52% og 40%.

Kristian Steinnes
Leder FF/NTNU

Om Harald Yndestad

Dr.philos. NTNU, Trondheim Professor - Simulation and Visualization Research interests: Climate Dynamics, Complex Systems, Swarm intelligence, Smart Regions
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *